Списък на научните публикации

50c0114109df322f1f00723e-400x400-resize-transparent

 

 

 

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА СВЕТЛА МАРГАРИТОВА МАРГАРИТОВА-ВУЧКОВА

 

Номер

                                     Заглавие      Година

1

Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България – равносметката за 2013 г. Адвокатски преглед, 2, 3-14     2014

2

Ограниченията на касационното обжалване не нарушават правото на справедлив процес.Правен свят –http://www.legalworld.bg/34548.ogranicheniiata-na-kasacionnoto-objalvane-ne-narushavat-pravoto-na-spravedliv-proces.html 17 февруари 2014

3

Дейността на Европейския съд по правата на човека през 2013 г. Правен свят – http://www.legalworld.bg/34251.kakvo-sochi-ravnosmetkata-za-novite-podhodi-na-syda-v-strasburg.html 31 януари 2014

4

По делото Galina Kostova v. BulgariaЕвропейският съд насърчи формализма в правоприлагането на ВАС http://www.legalworld.bg/33295.evropejskiiat-syd-nasyrchi-formalizma-v-pravoprilaganeto-na-vas.html

14 ноември 2013

5

Смущаващи тенденции за движението на жалбите в Страсбург.Правен свят: http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=32350

29 август 2013

6

По повод приетата концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето за периода 2012-2020 г.Обществено възпитание, 1, с.6 – 11    2013

7

Би ли имал дързостта българският съд да постъпи като полския? Правен свят http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=31246 13 юни 2013

8

Отчет на председателя на Европейския съд за правата на човека Дийн Шпилман: За пръв път през 2012 г. са намалели жалбите пред Страсбург. http://www.legalworld.bg/29639.za-pyrvi-pyt-prez-2012-g-sa-namaleli-jalbite-pred-strasburg.html

30 януари 2013

9

За правото на висше образование и пределите на ограничаването му от страна на държавата в светлината на решението на Европейския съд по правата на човека по делото Tarantino v. Italy. В: Знанието – традиции, иновации, перспективи, том II, с. 47-52

2013

   10 Обзор:Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България през 2012 г. Правен свят  http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=29261

2 януари 2013

11

Правилно ли КС разчете практиката на Евросъда по гражданската конфискация?Правен свят   http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=28543

2 ноември 2012

12

Съдът в Страсбург: Върховният касационен съд отново на поправителен.
Правен свят http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=28249

16 октомври 2012

13

Анализ на статистически данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека. В:Адвокатски преглед, 7, с. 30-36

2012

14

Страсбург осъди България и заради нелеп гаф на  Върховния административен съд:Правен  свят – http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=27205 5 юли 2012

15

Дейността на Европейския съд по правата на човека – настояще и бъдеще.В: Общество и право,7, с.3-13

2012

16

ВКС под прицела на  Европейския съд по правата на човека Решението „Дечева и други срещу България“ – поредният упрек към съда. Правен свят – http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=27150   1 юли 2012

17

Бъдещето на Европейския  съд по правата на човека  след конференцията в Брайтън и задълженията на  европейските държави.В:Адвокатски преглед, 4, с.48-53          2012

18

Стартира   проект за обучение  на адвокати в сферата на правата на човека.Правен   святhttp://www.legalworld.bg/show.php?storyid=26429

19 април 2012

19

Насоки на реформата в  превенцията на   правонарушенията на малолетни и непълнолетни – в: Превантивната политика и съвременната престъпност –  Материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на  Българската асоциация  по криминология.С., с.118-129

2012

20

Решенията на  Европейския съд по правата   на човека – равносметката за 2010 г.  Адвокатски преглед, кн.2, с.3-8

2011

21

Само промяна в законите  няма да подобри   младежкото правосъдие.Правен свят, 1, с.  99-103

2011

22

Процедурата при  определянето на възпитателните мерки по ЗБППМН.Обществено  възпитание, 1, с.16-27

2011

23

Съдебната практика по  определяне на   мерките „настаняване във възпитателно  училище-интернат“ и „настаняване в   социално-педагогически  интернат“.Общество и право,  3, с.  32-58.

2011

24

За същността на  решенията по допустимост   на Европейския съд по правата на човека.  Адвокатски преглед, кн.9, с. 27-33

2011

25

Възпитателни мерки за малолетни и   непълнолетни правонарушители.С.:
Сиби, 2011.

2011

26

За същността на т.н.»пилотни  решения» на   Европейския съд по правата на човека – доклад на  Научната конференция на   БСУ «Взаимодействието теория-практика:  ключови проблеми и решения», проведена на 24-25 юни 2011 г.

2011

27

Не/съответствието на  процедурата по   настаняване във възпитателни училища-интернати и  социално-педагогически   интернати с Европейската конвенция за  правата на човека – доклад, изнесен на   Научната  конференция на БСУ, проведена   на 8 април 2011
В:Юридически сборник, том ХVІІІ, изд. на БСУ, с.166-176.

2011

28

Решението А. и други  срещу България (Affaire A. Et autres c. Bulgarie – requête no 51776/08)Едно  решение на Страсбург, което трябва да   познават всички районни  съдии и прокурори. В: htpp:www.legalworld.bg/print.php?storyid=25078

30.11.2011

29

Решенията на  Европейския съд по правата на човека – равносметката за 2011 г.Правен свят.  htpp:www.legalworld.bg/print.php?storyid=25327

23.12.2011

30

Дефицитът на научни  изследвания и   отражението му върху правоприлагането и  наказателната политика /резултати от   криминологично изследване на  оценката на законодателните промени на ЗБППМН от   2004 г.В:  Международна конференция „Предизвикателства пред висшето   образование и научните изследвания в условията на криза. Бургаски   свободен университет, том трети, Бургас, с.379-390.

2010

31

През 2009 г. Страсбург  „оцени“  българската реституция на над 740 000 евро. Засега.  Правен свят,  1, с. 122-123

2010

32

Съдебната процедура по отношение   противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
 Бургаски  свободен университет, Център по юридически   науки, Юридически сборник, том ХVІІ,  с.38-55

2009

33

Анализ на практиката на  Европейския съд   по правата на човека по дела, свързани с  българското реституционно   законодателство (критичен обзор на  постановените решения през периода   2008-2010 г.) .Правата на  човека, 4, с. 5-16

2009

34

Държавата  е най-сериозният длъжник на   бившите работници на „Плама” .Правен  свят, 6,с. 115-119

2009

35

Анализ  на причините за осъждането на   България във връзка с правото на  справедлив процес в разумен срок в   наказателното производство – чл. 6.1. от Европейската конвенция за правата на   човека .Адвокатски преглед,11-12, с.26-37

2008

36

Съответствие  на българския закон и  практика по проблемите на свободата на мисълта,  съвестта и религията  с Европейската конвенция за правата на човека и  стандартите, установени от европейския съд при прилагането й.В:  Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз. С.,83-100.

2007

37

Проблеми на съобразност  на чл. 6 (1) от   Европейската конвенция за правата на човека,  породени от нормативното   изключване на достъпа до съд при  оспорване на някои актове на администрацията  /в съавт./Правата на  човека, 4, с. 27-45

2007

38

Европейските  измерения на българската   реституция /критичен преглед на  практиката на Европейския съд  по правата на човека по
българските   жалби/
.Правата на човека, 2,с.31-46.

2007

39

Индекс на престъпността  в България’97
(Доклад върху резултатите от едноименното емпирично социологическо изследване), авт. колектив.С.,§5-8, с.73-89

1998

40

Реформата на  наказателното   законодателство през погледа на магистратите /в  съавт./.В: 100 години   наказателен закон и актуални поблеми на  наказателното законодателство
/1896-1996/ . С., с.37-49.

1996

41

Жените жертви на  престъпни посегателства   и тяхната извънсъдебна защитаВ:  Информационен бюлетин “Насилието срещу   жените“,  с. 5-7

1996

42

Чезаре  Бекариа – един от родоначалниците   на криминологичната наука.В:  Чезаре Бекариа-начало на съвременната наказателна политика, С.,   с.32-35.

1995

43

Подходи  и модели за работа с   безнадзорните деца (резултати от емпирично  изследване) С.

1995

44

Престъпността в  Република България през   1994 г. /криминологически анализ на  статистически данни/ – в съавт., С.

1995

45

Времето  налага по-гъвкав подход към   децата .
Обществено възпитание,  № 1, с. 10-15

1995

46

Престъпността в  Република България през  1993 г. / в съавт./

1994

47

Умишлените убийства в България в периода  1991-1992 г.: резултати от криминологическо изследване / в съавт./ С.,  1994

1994

48

Шотландският  модел.Обществено  възпитание, № 3, с.39-41

1994

49

Съвременни  форми за работа с младите  правонарушители и децата в рискови условия.  Обществено възпитание, № 2, с. 69-72

1994

50

Контролът върху  непълнолетните правонарушители в Холандия.Обществено възпитание, № 1,  с.45-46.

1993

51

Книга за престъпността  в България
/авторски колектив/ – С., с.77-80

1993

52

Порнографията  и децата .Обществено възпитание, № 4, с.21-25

1993

53

Престъпността  в България. Криминологичен   анализ /в
съавт./Правна мисъл,  № 1, с. 44-53.

1992

54

Особености на формиране   личността на   девойките-правонарушителки.Държава и право, № 2,   с.10-20;

1992

55

За   да се върне юношата в обществото  /резултати от криминологическо
изследване/
 Обществено   възпитание, 1992, № 3, с. 5-8

1992

56

Отношението   на непълнолетните   правонарушители към правораздаването и  изтърпяване на наказанието /в съавт./Съвременно право, 1992, № 4 с.   37-44

1992

57

Уредба   на порнографията в   законодателството и правната доктрина –
минало, настояще и бъдеще
.Правна мисъл, № 4, с. 45-53

1992

58

Новият   облик на престъпността в България   /в съавт./Черно и бяло,
№ 1, с. 26-27

1992

59

За да се върне юношата   в обществото  /резултати от криминологическо изследване/ . Обществено   възпитание, № 3, с. 5-8

1992

60

Румънският опит в   организацията на   превенцията сред непълнолетните
правонарушители . Обществено възпитание, № 1,  с.62-64

1990

61

Първият   български труд за причините на   престъпността и неговият автор.Държава   и право,  № 2, с.96-100

1989

62

Проблемът   за женската престъпност в   българската криминологическа
литература.
В: Криминологически проблеми, С., 1989, с. 80-88;

1989

63

Обществените   възпитатели и техните   проблеми.Обществено възпитание,  № 3,   с. 50-53

1989

64

Борбата с   противообществените прояви на  непълнолетните по местоживеене /в   съавторство/С.,  § 2,3, 9 /с.14-48;92-102/

1989

65

Правонарушителите   и училището . Обществено възпитание,  № 4, с. 14-20.

1988

66

Проблеми на   обществената превенция на престъпността.Социалистическо право,  №   12,с.33-39

1987

67

Организация и   ефективност на борбата с   противообществените прояви на   малолетните и непълнолетните във Врачански   окръг (резултати от
криминологическо изследване) – в съавторство. Враца

1986

68

Роль семьи в   предупреждении   правонарушений несовершеннолетних по месту   жительства.В: Совершенствование   системы мер предупреждения   правонарушений несовершеннолетних по месту   жительства (сборник   научных трудов), Москва,  с. 72-81

1985

69

Тамара Хинова, „Методи,   средства и   организация на борбата с престъпността на   непълнолетните“ /в съавт./Социалистическо право, № 8, с.69-73.

1985

70

Семейството   като фактор за   предотвратяване правонарушенията на децата.Обществено   възпитание,  № 6, с.13-19.

1984

71

Социалното планиране и   ролята на   трудовите колективи за предотвратяване на   правонарушенията.В :   Криминологически проблеми, С., с.61-77

1984

72

Нова книга по проблемите на   предотвратяване на правонарушенията в
производствените колективи .Социалистическо право, № 3, с.72-74

1984

73

Престъпността на непълнолетните.В: Престъпността в Бургаски окръг (комплексно   криминологично изследване), С.,   с.88-109

1983

 

 

 1. svmargaritova
  12 май, 2009 в 15:57 | #1

  Извините, но я не поняла о какой статье идет речь – что-то связанное с Эвропейской конвенцией или по проблемам криминологии? Хотя неплохо разбираюсь в русском языке, но слово „пикольная“ мне незнакомо. Мой электронный адресс svmargaritova@gmail.com

 2. Margaritova
  21 май, 2009 в 12:36 | #2

  Конечно, моя идея состоит в том, чтобы в связи с моей преподавательской работой поддерживать контакт со студентами, а с другой, поскольку основные мои интересы связаны с Конвенцией по защите прав человека, делиться своим опытом и знаниями с теми, кто интересуетсь этой проблематикойл Прошу прощения, но давно не писала на русском языке и поэтому допускаю ошибки.
  В связи с пожеланием добавить немного юмора, чтобы посетителей было больше, хочу сказать, что для меня массовость не критерий.
  Я себе представляю по другому свой сайт – он сугубо профессиональный и честно говоря, у меня не хватает времени, чтобы писать и другие вещи.
  Идея создать свой „блог“ принадлежит моей дочери и честно говоря она все сама сделала а я просто подавала ей материалыл Но дальше продолжу развитие блога самостоятельно.

 3. svmargaritova
  26 май, 2009 в 08:09 | #3

  Моя идея вообще связана с тем, чтобы опобликовать прежде всего материалы, связанные с Конвенцией, а также общаться с моими студентами, так что я и дальше буду развивать свой сайт. А насчет оформления принимаю всякие идеи – я не специалист. Спасибо за хорошие слова. Я когда-то защитила диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете и давно уже не была в этом городе, хотя хотелось бы погулять сегодня там заново.

 1. 0 trackbacks