Nina Dimitrova v. Bulgaria (Application no. 40669/16), 16 april 2024

Жалбата е по повод недостатъчната защита на правата на длъжника по заповеди за незабавно изпълнение, издадени в полза на банките, съобразно законодателството до 2019 г., водещо до нарушаване на принципа на пропорционалност и баланс между правата на засегнатата страна и на кредитора и това от своя страна води до причиняване на прекомерна тежест на длъжника.

Borislav Tonchev v. Bulgaria(Application no. 40519/15),16 april 2024

Жалбата е по повод неограничения период за съхраняване на  данни на електронен носител   за наложените административни санкции по чл. 78А НК.

През март 2004 г. жалбоподателят кандидатства за длъжността надзирател в затвора и представя свидетелство за съдимост и удостоверения от прокуратурата и следствието, че не е осъждан, няма досъдебни производства, нито наложени административни наказания по чл. 78А НК. На 1 юли с.г.  е назначен  за надзирател в затвора. Междувременно през май 2004 г. той е заловен да щофира в пияно състояние с алкохол в кръвта повече от 1,2 промила, което е престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. РС  в Плевен  го освобождава от наказателна отговорност и на осн. чл. 78А от НК му налага административна санкция „глоба“. Решението влиза в сила на 20.10.2004 г. Бюлетинът за осъждането му е изпратен  в Бюрото за съдимост в Троян.

През март 2013 г. Директорът на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ освобождава жалбоподателя от заеманата длъжност надзирател в затвора поради несъвместимост, тъй като е бил осъждан на осн. чл. 78А НК. Заповедта е обжалвана, но е оставена без уважение от АССГ и ВАС. На неопределена дата в края на 2012 или началото на 2013 г. картата за съдимост на жалбоподателя на хартиен носител е унищожена.

Markova v. Bulgariа (Application no. 44251/18),16 april 2024

Решение на Комитет

Жалбата е свързана с достъпа до съд по повод ненадлежно връчване на съобщение за предстоящо издаване на заповед за изпълнение.

Срещу жалбоподателката е инициирано заповедно производство от Агенция за недвижими имоти през април 2017 г. поради неизплатеното от нейна страна възнаграждение по договор за посредничество. В самия договор е посочен нейният адрес към този момент, както и адресът на закупения от нея апартамент. Заповед за изпълнение е издадена от Софийски районен съд на 10 май 2017 г. Уведомлението за предстоящото издаване на заповедта не е връчено на жалбоподателката на посочените в договора адреси. Съдебният служител прави опит да й го връчи на трети адрес, за който СРС установява, че е неин постоянен адрес, деклариран в общината.

Nikolay Kostadinov v. Bulgaria (requête no 21743/15),2 avril 2024

решение за справедливо обезщетение

С решение от 8 ноември 2022 г. Европейският съд установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1 във връзка с извършена „кражба“ на дружество с ограничена отговорност, чиито собственици са жалбоподателят и сестра му, чрез множество неправомерни действия от страна на няколко лица. Той приема, че наказателното разследване на измамата по отношение на компанията на жалбоподателя („Вандом“ ООД), въпреки че е довело до осъждането на едно лице, е било неефективно. По-специално, властите не са успели да разследват предполагаемия по-голям мащаб на престъпната дейност и потенциално замесените лица и по този начин не са успели да хвърлят светлина върху всички относими обстоятелства. В допълнение, гражданскоправните средства за защита, до които е прибягнал жалбоподателят, не са му позволили да се противопостави ефективно на измамното присвояване на неговата компания. Това е така, първо, защото националните съдилища не са уважили искането за налагане като обезпечителни мерки запор върху всяко дялово участие в дружеството, претендирано от трети страни и забрана на всякакви управленски решения. Второ, въпросното производство е отнело време, позволявайки на третите страни, контролиращи дружеството, да прехвърлят допълнително дяловете и по този начин обезсмислят всяко съдебно решение в полза на жалбоподателя. На трето място, всяко усилие от страна на жалбоподателя да си върне основния актив на дружеството –  парцел земя в гр. Варна, е било блокирано от хората, поели с измама контрола върху компанията. Така държавата не е изпълнила позитивните си задължения да гарантира, че правата на собственост са достатъчно защитени от закона и че са осигурени адекватни средства за защита, чрез които жертвата на намеса може да ги защити. Поради това е установено нарушение на чл. 1 от протокол 1.

Аffaire Nedyalkov  c. Bulgarie (Requête no 44241/98) 3 novembre 2005 Съдът констатира нарушение на чл. 6§1 по повод прекомерната продължителност на наказателното производство (като начален момент се приема датата на задържане в изпълнение на издадената срещу жалбоподателя международна заповед за задържане на 20 август 1996, а присъдата е от  15 септември 2004), като установява пропуски както в работата на органите на досъдебното производство, така и на националния съд.Той констатира наред с това по две нарушения на чл. 5§3 и…

Case of Kolev v. Bulgaria(Application no. 50326/99) 28 April 2005 Съдът отбелязва, че от датата на задържането му – 11 май 1994 г. и   към времето на последната информация от страните – февруари 2005, производството все още е било висящо на етапа на съдебния процес, така че въпросният период е продължил най-малко десет години и девет месеца. Макар че Софийският градски съд е потърсил полицейско съдействие, за да осигури присъствието на лицата, призовани за разглежданията, тези…

Affaire Popov  c. Bulgarie (Requête no 48137/99), 1er décembre 2005 Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок, тъй като продължителността от 5 години само за стадия на досъдебното производство, след което делото е прекратено, е прекомерна и неоправдана. Доколкото в националното право не е предвидена обезвреда в случаи като този, е констатирано и нарушение на чл. 13.Съдът установява и няколко нарушения на чл. 5.

Case of I.D. v. Bulgaria (Application no. 43578/98) 28 April 2005 Съдът констатира,че вътрешните съдилища, които са разглеждали иска на жалбоподателката (за причинени вреди в резултат на професионално заболяване по чл. 200 КТ), не са преценили самостоятелно факта, който е бил от решаващо значение за решаване на случая и вместо това са избрали да спазят заключенията на административния орган (специализираните експертни лекарски комисии). Така те сами са се лишили от юрисдикцията да разгледат всички въпроси по съществото…

Case of Mihailov v. Bulgaria(Application no. 52367/99), 21 July 2005 Съдът отбелязва, че Върховният административен съд изрично е отказал да разгледа жалбата на жалбоподателя срещу решението на ЦТЕЛК от 18 юни 1998 (спор по повод отказ  за определяне на първа група инвалидност), мотивирайки  се с разпоредбите на няколко нормативни акта, които очевидно изключват съдебен преглед на такива решения по действалото към онзи момент законодателство.

Affaire Capital Bank AD c. Bulgarie(Requête no 49429/99), 24 novembre 2005 Съдът намира, че  решението на съдилищата да приемат констатацията на БНБ за обявяването на банката в неплатежоспособност без да я подложат на някаква критика или обсъждане, съчетано с липсата на каквито и да било средства за надзор (като назначаване на експерти, например) върху тази констатация в производство по пряк съдебен контрол, не е било обосновано и е нарушило принципа за равенство на средствата в процеса. Второто…

Case of  Todorov  v. Bulgaria (Application no. 39832/98) 18 January 2005 Съдът намира нарушение по повод прекомерната продължителност на граждански процес по ЗОДОВ за причинени неимуществени вреди от Митническата администрация в Пловдив, издала разпореждане за конфискация на автомобил (отменено по съдебен ред) и задържала същия за период от 11 месеца. Производството продължава повече от 10 години.

Case of  United  Macedonian Organisation Ilinden and  Ivanov  v.Bulgaria,(Application no. 44079/98), 20 October 2005 Жалбоподателите твърдят, че в редица случаи членовете и последователите на ОМО“Илинден” са били възпрепятствани да провеждат мирни събрания в периода 1998‑2003.  Съдът напомня, че истинската и ефективна свобода на мирни събрания не може да се сведе единствено до задължение на държавата за ненамеса; Договарящите държави са длъжни да вземат разумни и подходящи мерки за осигуряване мирното протичане на законни демонстрации. Доколкото властите…

Case of  Kiurkchian  v. Bulgaria (Application no. 44626/98) 24 March 2005 Съдът установява две самостоятелни нарушения по повод двете отделни съдебни производства, водени от жалбоподателите – по повод незаконността на даденото разрешение за строителство на съседите им (по ЗТСУ) и на основание чл. 109 от Закона за собствеността. По първото относимият период е пет години, шест месеца и двадесет и три дни, включващи процедурата пред общинските органи и две съдебни инстанции. Макар и производството само по себе…

Case of  United  Macedonian Organisation Ilinden-Pirin qnd Others v. Bulgaria (Application no. 59489/00), 20 October 2005 ОМО „Илинден – ПИРИН“ е политическа партия, учредена на 28 февруари 1998 със седалище в югозападната част на България. Тя  обявена за противоконституционна от Конституционния съд на 29 февруари 2000, в резултат от което е прекратена. Съдът счита, че не е съществувала неотложна обществена потребност от постановяване прекратяването на партията-жалбоподател, поради което то не се явява необходимо в условията на демократично…

Аffaire Natcova et autres c. Bulgarie (Requêtes nos 43577/98 et 43579/98) 6 juillet 2005 Предмет на жалбите е неоправданото използване на сила от страна на военна полиция за задържани на две момчета от ромски произход, избягали от казармата през юли 1996 г., които са били застреляни в гръб. Съдът намира, че са допуснати две нарушения на чл. 2 – както на материалните, така и на процесуалните му аспекти. По въпроса за допуснати нарушение на чл. 14 с мнозинство 11 на 6 гласа и…

Case of  Ivanov and  Others v. Bulgaria (Application no. 46336/99) 24 November 2005 Съдът намира нарушение по повод отказа на властите да разрешат провеждането на два митинга на различни дати през 1998 г. в гр. София от страна на група лица, които се определят като членове на ОМО „Илинден-Пирин”.

Affaire Capital Bank AD c. Bulgarie(Requête no 49429/99), 24 novembre 2005 Съдът достига до извода, че посегателството върху собствеността на банката жалбоподател не е било придружено от достатъчно гаранции срещу произволни действия и поради това е било незаконно по смисъла на член 1 от Протокол № 1. Поради това си заключение съдът не намира за необходимо да изследва въпроса относно пропорционалността на наложената мярка.Той констатира нарушение и на чл. 6§1.

Case of Dobrev v. Bulgaria (Application no. 55389/00), 10 August 2006 От 26 август 1999 г.жалбоподателят е бил задържан под стража по обвинение в извършването на няколко грабежа в продължение на два месеца в Окръжна следствена служба – Пазарджик и след това е бил прехвърлен в Пазарджишкия затвор, където е останал поне до 30 май 2000 г. Според жалбоподателя килиите са били малки, пренаселени и под нивото на улицата. В тях не е имало естествена светлина и…

Case of  Iovchev v. Bulgaria(Application no. 41211/98), 2 February 2006 От деня на ареста му на 25 октомври 1996, до освобождаването му на 6 май 1997 г., жалбоподателят е държан в ареста на Окръжната следствена служба в Пловдив в килия с още три лица, в която нямало легла и бил принуден да спи на циментовия под и да се завива с мръсно одеяло; не е имало естествена слънчева светлина и проветряване и храната била недостатъчна, а…

Affaire Kazаkova c. Bulgarie (Requête no 55061/00), 22 juin 2006 Срещу жалбоподателката било подадено  оплакване в полицията, че е откраднала две чанти, в които наред с другите вещи е имало и голяма сума пари. След като научила, че   близките й са разпитвани по този повод, тя се явила в полицията в гр. Раковски и признала, че е откраднала чантите. Придружена от един полицай, отишли до магазина в селото, където работела и тя предала чантите без да бъде…