Аffaire Nedyalkov  c. Bulgarie (Requête no 44241/98) 3 novembre 2005

Съдът установява две нарушения на чл. 5§3: а) правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, не е било спазено, в нарушение на член 5§3 от Конвенцията; б) съдът приема, че националните власти не са обосновали с достатъчни и относими доводи оставането на жалбоподателя в ареста след изтичането на определен период от време и че  държавните органи не са действали с необходимата бързина предвид обстоятелството, че жалбоподателят бил задържан (от 17 юни 1997 до  24 февруари 1999).

Съдът установява две нарушения и на чл. 5§4: а) той  намира, че доколкото националният съд не е обсъдил, дори накратко, наведените конкретни аргументи от жалбоподателя при обжалване на мярката за неотклонение, осъщественият съдебен контрол с оглед  естеството и обхвата му не отговарят на изискванията на член 5§ 4 от Конвенцията;б) отказът на СГС да разгледа конкретна молба по повод изтекъл пределен срок за задържане под стража с аргумента, че това е в прерогативите на прокурора и произнасянето на прокурор по този повод, който очевидно не притежавал качествата на « съд » по смисъла на член 5§ 4, води до второ нарушение на този текст. Съдът констатира нарушение и на чл. 6§1.

Author

Write A Comment