help-elearning-platformПрограмата HELP на Съвета на Европа предоставя възможност на адвокатите, които се интересуват от различни аспекти на Европейската конвенция за правата на човека, да получат   познания чрез формите на дистанционно обучение. Обучението по конкретен курс  продължава не повече от 4 месеца, като за всяка тема, включена в него, на участниците се изпращат материали, преведени на  български език – теоретична разработка, практика на ЕСПЧ по конкретния проблем  на зададената тема – чужда и българска, след което се дава срок (между 7 и 10 дни) за попълване на тест или за решаване на конкретен казус. Обучението се осъществява чрез програмата Moodle. Преди започването на самия курс се провежда организационен семинар с участието на експерт от екипа на програмата HELP от Дирекцията по правата на човека на Съвета на Европа, който дава разяснения за ползването на програмата, начина на регистрация на участника за включването му в нея, за ползването на ресурсите на програмата и др.п. При приключването на курса се издава сертификат.

Към настоящия момент по програмата HELP са разработени темите по 5 курса. Това са:

  1. Въведение в Европейската конвенция за защита на правата на човека. Курсът предоставя обучение по въпросите на прилагане на Конвенцията, функционирането на съда и подаването на жалби до Европейския съд;
  2. Критерии за допустимост на жалбите пред Европейския съд по правата на човека. Курсът се състои от 10 сесии, всяка от които е посветена на определен критерий (в т.ч. и изчерпването на вътрешните средстав за защита и относно 6-месечния срок за депозиране на жалбата). Изследва се и процедурата за заличаване на жалбата от списъка на делата, подлежащи на разглеждане, както и препоръки по депозиране на жалби пред ЕСПЧ. Курсът бе проведен успешно и в България със съдействието на Центъра за обучение на адвокати през 2013-2014 г.
  3. Семейно право и права на децата. Курсът се състои от 10 сесии, посветени на международните инструменти и Хагската конвенция за гражданско-правните аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г., на въпросите на личния и семеен живот, сключването на брак и развод, правата на децата и дружелюбното правосъдие по отношение на тях, родителските права, осиновяването, домашното насилие и сексуалната експлоатация. Този курс бе проведен сред българските магистрати в рамките на националния институт за правосъдие и предстои негово второ „издание“.
  4. Въпроси на антидискриминацията. Курсът се състои от шест сесии. Той включва общо въведение в чл. 14 от Конвенцията, понятието за дискриминация пао признаците раса, националност, цвят на кожата, принадлежност към национално малцинство, дискриминация на циганите, дискриминация по признака инвалидност, сексуална ориентация еи полова идентичност. Този курс предстои да започне сред магистрати. Успешно е проведен сред почти всички бивши съветски републики и голяма част от балканските страни.
  5. Мерки за обществено въздействие и алтернативи на задържането под стража. Курсът се състои от девет модула, включващи уводна сесия, обзор на проблемите за пренаселеността на затворите, целите на мерките за обществено въздействие, редът за прилагането им, анализът на мерките, несвързани с лишаването от свобода, проблемът с правонарушителите, които са в уязвимо положение, ролята на съответните длъжностин лица.

Предстои да бъде завършена работата по още няколко курса:

  • За предоставянето на убежище
  • За престъпленията на почвата на враждата и езика на омразата
  • За международното сътрудничество по наказателни дела
  • Нечовешкото отношение в светлината на ЕКПЧ
  • Право на собственост

         В процес на разработване са и курсовете „Бизнес и право“, “Химически прекурсори и международно сътрудничество по въпросите на борбата с незаконното производство и разпространение  на наркотични вещества“, „Фалшификация на медицинска продукция и престъпления против здравето“, „Досъдебното разследване в светлината на ЕСПЧ“.

Предстои Центърът за обучение на адвокати да обяви началото на кампанията по набирането на курсисти.  Тези, които вече са изявили желание да се включат в един от курсовете, които бяха обявени  още през пролетта, ще се ползват с предимство.    

Програмата HELP има своя уеб базирана страница, на която всяка държава, участваща в проекта, разполага със своя подстраница. На българската страница на програмата са качени редица материали и информации, които могат да бъдат  прочетени на следния уеб адрес:

http://www.helpcoe.org/national-page/bulgaria

 

Author

Write A Comment