Той бе открит за подписване на 24 юни 2013 г. и към настоящия момент под него са поставили подписите си 41 от 47-те държави –  членки. Протоколът засега е    ратифициран от 21 държави. На 20 ноември 2015 г. България стана 22-та страна, която със закон извърши ратификацията.

Протоколът ще влезе в сила едва след като всички държави – членки на Съвета на Европа, го подпишат и ратифицират .

Основната промяна, която се предвижда в него, е в условията за допустимост в чл. 35.

На първо място, се  скъсява срокът за депозиране на жалба от 6 на 4 месеца.

На второ място, премахва се условието, че ако жалбоподателят не е претърпял значителни вреди и делото не е било надлежно разгледано от националния съд, това да е основание за допускането му до Европейския съд.  Запазва се обаче възможността, ако вредите не са значителни, но самото зачитане на правата на човека, защитени от конвенцията и Протоколите към нея изискват това, жалбата да бъде разгледана по същество.

Принципът на субсидиарността по отношение на отговорността на държавите – членки за спазването на правата и свободите по Конвенцията, е изрично въведен с новия чл. 2, в който е посочено, че те запазват своята свобода на преценка, но под контрола на съда.

Другата промяна визира възрастта, която до която могат да бъдат предлагани кандидати за съдии – да са не по-възрастни от 65 години.

 

Виж също и: https://www.pravanachoveka.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-15-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-16/1784/#more-1784

 

 

 

Author

Write A Comment