Европейски съд за правата на човека – отчет за 2012 г.

На редовната годишна пресконференция на Европейския съд по правата на човека, проведена на 24 януари 2013 г., неговият председател – г-н Дийн Шпилман представи основните данни от публикувания доклад за работата на Съда през 2012 г.[1], както и статистическа информация  за натовареността на Съда по броя жалби, постъпващи от отделните  държави.  [2] В своя отчет той с удовлетворение отбелязва, че 2012 г. е забележителна за Съда поради няколко причини. На първо място, за пръв път от много години насам е прекъсната тенденцията на непрекъснато увеличаване  на броя на жалби. Ако към началото на 2012 г.  висящите жалби са били 151 600, то в края на същия период те  са намаляли с около 16 % и са  128 100 (виж графика N 1). Според него това се дължи на новите методи на работа , придружени и с оптималното използване механизмите на Протокол 14 за фигурата на едноличния съдия. Това е позволило да се увеличи броя на разгледаните жалби с 68 %. Тези обнадеждаващи резултати дават основание на г-н Шпилман да изкаже своите надежди и очаквания, че Съдът ще успее да се справи в близките години с огромния брой забавени жалби, които са недопустими.

Графика № 1

Председателят на Европейския съд изтъква и още два важни фактора, които са допринесли  за оптимизиране работата на Съда . Единият от тях е по-скоро финансов – положителната оценка, направена от външния одитор на Съда – Сметната палата на Франция, който е одобрил стратегическите промени, извършени от Съда. Наред с това проведената Конференция на високо ниво в Брайтън през април миналата година  не само е предоставила още една възможност на държавите да гарантират, че принципите на Конвенцията ще бъдат широко застъпени на национално ниво и решенията на Съда ще бъдат точно и своевременно изпълнявани. Наред с това този международен форум е поставил началото за подготовка и на два нови протокола, за да продължат процесите на реформа на Съда в изпълнение на решенията от конференцията в Интерлакен (2010 г.).
Според данните на Съда към 31 декември 2012 г. картината относно разпределението на регистрираните жалби по отделни държави показва, че не се наблюдава промяна в своеобразната класация по брой жалби в първите три места, заемани традиционно в последните години от Русия, Турция и Италия.
Графика № 2
            Ако цифровите показатели се сравнят с предходната година, ще се установи чувствителен спад на броя жалби, идващи най-вече от Русия, които от 40 250 през 2011 г. са намалили на 28 600 през 2012. При другите „първенци“ в класацията – Турция и Италия е налице  лек ръст. С чувствително по-малък брой жалби могат да се похвалят   Полша, при която спадът е от 6 400 на 3 100 и  Румъния – от 12 300  на 8 700 .  Наблюдава се и обратният процес при някои държави. Така жалбите от сръбски граждани са нараснали от 6 750 на 10 050, а на Република Молдова – от 3250 на 4250. Поради резкия спад жалби от Полша и ръста на тези от Сърбия България от традиционното 8-мо – 9-то място е отишла напред в класацията, макар че в абсолютни цифри разликата между 2011 и 2012 г. не е голяма и даже е налице известно понижение – от 4054 на 3850.

Промяна се наблюдава дори при сравнение на данните между първото тримесечие на 2012 и края на същата година, което би могло да се проследи и най-добре на   графика № 3.

Обяснението за ограничаване броя на жалбите като цяло, особено ако се направи анализ и по държави, може да бъде свързано преди всичко с промените в политиката на отделни държави и въвеждането на по-ефективни вътрешноправни механизми за защита на правата по Конвенцията.

Това обаче би било  твърде едностранчиво и невярно твърдение. Следва да се   вземе предвид, че въведените  по-строги критерии за допустимост на жалбите, прекратяването им по административен ред и други по-скоро обезкуражаващи политики на Съда (ограничаването приложното поле на чл. 6 в гражданските му аспекти само до проблемите на достъп до съд и неизпълнение на съдебно решение; предоставянето на все по-голяма свобода на преценка на националните власти в много области при защитата на относителните права), от една страна, както и прекомерното забавяне разглеждането на делата (само в стадия на постановяване на решения повече от 2 години) вероятно са демотивирали по-голям брой граждани на отделните държави да търсят справедливост чрез сезирането на Европейския съд.

Графика № 3

 
Съдът отбелязва, че повишената ефективност в работата му след влизането в сила на Протокол 14 е дало възможност да бъдат постановени с 11 % повече решения по съществото на спора и така са били решени 1 678 жалби вместо 1 511 през предходната година. Част от тях са били обединени за общо разглеждане, поради което и броят на постановените решения не съвпада с броя на жалбите, а е 1 093. Половината от тези решения са срещу Русия (122), Турция (117), Румъния (70), Украйна (69), България (58), Полша (56 и Гърция (52).[3]

Продължавайки своята политика на „приоритети“[4], която датира от 2009 г., Съдът отбелязва, че броят на жалбите, които са били разгледани с предимство поради тежестта и сериозността на повдигнатите в тях оплаквания, е нараснал с 30 %, като от всички постановени решения по съществото на спора около 1/3 от тях са именно от тази категория жалби.

Статистическите данни сочат наред с това, че през 2012 г. над 48 000 жалби са били насочени към едноличен съдия, което предпоставя, че по своето естество те вероятно са недопустими, а произнасянията за такива случаи общо за цялата година са над 81 000. Не назовавам   актовете на едноличния съдия решения, тъй като в тези случаи няма практика да се изготвят каквито и да било мотиви, а се изпраща еднотипно писмо до жалбоподателя, че жалбата му не съответства на изискванията на Конвенцията.

През изминалата година производствата по над 86 000 жалби са били прекратени с  решение на съдия – едноличен, комитет или отделение, като в тази цифра се включват освен недопустимите жалби, но така също и производствата, приключили с приятелско уреждане на спора, едностранна декларация от страна на правителствата или поради липса на кореспонденция с жалбоподателя.

В отчета е отбелязано, че  за пръв път броят на решените жалби е надхвърлил броя на новорегистрираните. Същевременно след като бе въведен новият подход за допустимост преди регистрация на самите жалби и възможността за прекратяването им по административни причини Съдът отчита, че 18 700 жалби са били прекратени по този начин.

Намаляването броя на новорегистрираните жалби, от една стпрана и от друга – оптимизирането на работата на Съда, се отчита като успех в цялостната му дейност през 2012 г. Доколко новите подходи няма да ограничат възможността на европейските граждани да търсят защита от Европейския съд по правата на човека, времето ще покаже. Аз обаче не съм оптимист.

 


[1]http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5D17ED80-F069-4D21-A126-AD5ED7D325E3/0/2012_Rapport_Annuel_FR.pdf

[2]http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C3BB9679-08CB-43CF-8E1A-648FAC147F07/0/Analyse_statistique_2012_FRA.pdf

[3] В посочените цифри се включват само решенията на отделение, а не и тези на комитет от трима съдии. Информацията за България е публикувана в обзора по тази тема – виж http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=29261

[4] Подробни пояснения относно нейната същност са направени на сайта на Съда –   http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/The+Court/How+the+Court+works/Case+processing/ .

Author

Write A Comment