zatvor-2По информация на прес службата на Европейския съд за правата на човека от 27 октомври т.г. разглеждането на всички жалби, по които са повдигнати оплаквания по чл. 3 (забрана за нечовешко и унизително третиране) и чл. 13 (липса на ефективно вътрешноправно средство за защита) във връзка с лошите условия в местата за задържане под стража и изтърпяване на наказанието лишаване от свобода ще бъде  отложено до евентуалното приемане на пилотно решение.

Към настоящия момент са регистрирани около 20 подобни жалби, в които  оплакванията са свързани с пренаселеността в някои места за лишаване от свобода, лошата хигиена и недобрите битови условия.

На 20 март 2014 г. Европейският съд информира българското правителство, че е обединил за общо разглеждане жалбите на петима български граждани, изтърпяващи различни по срок присъди лишаване от свобода.[1] Към изготвеното резюме на фактите е представен обзор от 40 решения на 11 административни съдилища по повод предявени искове по чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с лоши условия в местата за лишаване от свобода.

В ход е процедура по размяна на становища. На страните са зададени три основни въпроса. Първият е свързан с условията в българските затвори и по-специално  –  в Бургас, Ловеч, Стара Загора, Плевен, София и общежитието от затворен тип в Троян. Вторият визира наличието на ефективно вътрешноправно средство за защита. Третият  въпрос е дали според страните лошите условия в горепосочените затвори в комбинация с предполагаемата липса на ефективно средство в национален план, чрез което жалбоподателите да бъдат обезщетени, разкрива съществуването на системен проблем, който налага прилагането на процедурата за пилотно решение, регламентирана в Правило 60 §§ 1 и 2 (а) от правилата на Съда.

Процедурата за постановяване на пилотно решение предполага метод, при който, след идентифициране на структурни проблеми, залегнали в основата на много повтарящи се дела срещу една държава Съдът може да реши, че не само ще се произнесе по кнокретния правен спор, но  и да даде ясни насоки за коригиращи мерки, които следва да бъдат предприети от съответното правителство. В хода на тази процедура Съдът може да отложи („да замрази“) за известно време разглеждането на жалбите с подобни оплаквания, при условие, че правителството предприеме незабавни действия за отстраняване на идентифицираните проблеми в определен срок.

 

[1]Applications nos. 36925/10, 9717/13, 21487/12, 72893/12,73196/12 and 77718/12
Svetlomir Nikolov NESHKOV against Bulgaria,Georgi Ivanov TSEKOV against Bulgaria,
Pavel Enchev SIMEONOV against Bulgaria,Yordan Kolev YORDANOV against Bulgaria and
Ivan Ivanov ZLATEV against Bulgaria

 

Author

Write A Comment