application form-2Новият формуляр за жалба не улеснява потенциалните жалбоподатели  и удължава времето за неговото попълване. Причините са по-скоро от  техническо естество и вероятно се дължат на това, че при изготвянето му той не е бил консултиран с юристите от Съда или не е бил апробиран начинът на попълването му. В резултат на това не е допустимо пренасяне на информация от страница в страница, стеснено е полето за формулиране на оплакванията с вертикални ограничения, не е възможно да се прехвърля информацията за приложените документи чрез функцията “copi-past”.

Вече повече от половин година  се прилагат по-строги изисквания при попълването на жалби до Европейския съд по правата на човека с въвеждането на нов  формуляр на жалба.  Според пресслужбата на Съда, той беше съставен с цел да повиши ефективността на тази международна институция и да ускори разглеждането на делата. От началото на годината влязоха в сила и промени в Правило 47  от Правилата на Съда, които определят дали една жалба трябва да бъде  отхвърлена по административни причини или да бъде докладвана на съдебен състав.

Първата голяма промяна се състои в това, че новата версия на формуляра в PDF – формат е задължителна и друга не можа да се използва. Тя е достъпна на всички езици на държавите-членки на Съвета на Европа и е на официалната страница на Европейския съд. Българската  версия може да бъде изтеглена оттук.

Положени са и немалко усилия, за да бъдат своевременно информирани   потенциалните жалбоподатели и техните представители относно новите изисквания за попълването на жалбата, като е актуализирана „Обяснителната бележка за попълване формуляра на жалба“. В нея указанията са сравнително подробни – раздел по раздел и  по отделни графи и пунктове. Допълнително обяснение е подготвено и относно изискванията за попълване на групови жалби или от множество жалбоподатели /когато са повече от 5/ .

Усилията за популяризиране и подпомагане на потенциалните жалбоподатели при попълването на формуляра  в този вид обаче не са нито достатъчно пълни, нито толкова ясни. Моето твърдение се основава на  своеобразното ми „проучване“ чрез въпросите, задавани  на електронната ми поща или по телефона,  свързани с отделни раздели на формуляра. Дори примера, който е даден за обосноваване на характера на оплакването, не е типичен за България, а може да подведе бъдещите жалбоподатели, защото е свързан с оплакване за продължителен процес. При въведеното ново вътрешно-правно средство за защита по гл. IIIa от Закона за съдебната власт и ново основание за отговорност на държавата с чл. 2а на ЗОДОВ този пример е по-скоро подвеждащ.

Половин година е достатъчен период, за  който може да се направи  анализ дали формулярът улеснява или затруднява самите жалбоподатели, какви са най-често срещаните пропуски при попълването му, има ли постъпили предложения  за оптимизирането му и в каква насока. По мое мнение такова проучване сред юристите в отделните дивизии нито е трудно, нито изисква кой знае какво време и усилия и беше редно да бъде направено. Не става въпрос за проучване мнението на потребителите – потенциални жалбоподатели и адвокати.  Не че те няма  какво да предложат и да разкритикуват, но едва ли нашите препоръки ще се вземат предвид.

По мое мнение в този си вид формулярът не улеснява юристите, а поради технически причини удължава времето на подготовка на една жалба. За лицата, които са преките пострадали и нямат възможност да ангажират адвокат, достъпът до Европейския съд по същество е изкуствено  ограничен /освен, ако това е една от целите на създаването му?/.

Като един потребител бих искала да отбележа,  че имам известни съмнения, че когато е бил разработван технически този формуляр, той след това не е бил тестван на практика как „работи“.

Моите съмнения се основават на личната ми практика при попълването на формуляра и по-долу ще изложа срещаните от мен  трудности и коментари. Те са свързани единствено  с раздели Е и F, но бележките ми са и относно техническото оформление на тези два раздела.

За изложението на фактите

На първо място, не ми е ясно защо формулярът е съставен така, че да не може да се пренася информация от страница в страница, след като е предвидено, че за изложението на фактите са предвидени 3 страници. Странни са и въведените пунктове 34-36, след като се изисква: „ Направете изложението хронологично: опишете събитията в реда, в който са настъпили.Ако оплакванията Ви са свързани с множество различни въпроси (например, няколко различни съдебни производства), моля опишете всеки фактически въпрос отделно.“  Това означава по същество, че всяко основно събитие ще има своята номерация, която в сегашния формуляр за всяка отделна страница ще трябва да има и допълнителни индикатори – 34.1.34.2 и т.н. Но това не е толкова голяма беда. Проблемът идва от другаде. Авторите на техническото изготвяне на формуляра вероятно не са предполагали, че един текст търпи редактиране и то нееднократно. Когато приключите със страница 4, Вие не можете автоматично да продължите на следващата. Трябва да преминете на страница 5 и да продължите да пишете.  Какво толкова, ще попитате, ако не сте се сблъскали със ситуацията, при която вече изложението на фактите е готово. Но решавате, че искате да добавите нещо, да промените редакцията и така да стигнете до увеличаване на първоначалния обем, съдържащ се в нея. Оказва се, че това е невъзможно, защото страницата вече е „напълнена“. Поради това се налага да „изрежете“ толкова реда от края, колкото са Ви необходими за дописване на новия текст, да ги прехвърлите на следващата страница, която междувременно също е запълнена, защото вашето изложение на фактите е станало по-дълго, макар и в рамките на формуляра. Така че трябва да започнете отзад напред – първо освобождавате място на страницата, на която искате да пренесете текста, който ще изрежете от първата си страница, за да освободите там място за писане.

Аз не съм компютърен специалист и не мога да дам съвет как би могъл да се избегне този дефект. Като потребител на  формуляра обаче, искам да кажа, че той определено на помага, а пречи и изнервя всеки, който е решил да работи съвестно, а не просто да напише на прима виста текст и дори да не го погледне повторно за пропуски и печатни грешки.

За „Обосновано изложение на нарушението(-ята) на Конвенцията и/или Протоколите към нея, от което (които) се оплаквате“

В „Обяснителната бележка“ е посочено: „37. За всяко повдигнато оплакване, трябва да посочите члена от Конвенцията или от нейните Протоколи, на който се позовавате, и да обясните накратко по какъв начин той е бил нарушен.“

Първо искам да обърна внимание, че този раздел трябва да бъде вместен само в една страница. Но на практика тя е така изрязана, че горкият жалбоподател не може да я използва пълноценно, защото е създадено вертикално поле, в лявата половина на което сте длъжни да посочите единствено и само този текст от Конвенцията, за който твърдите, че е нарушен във Вашия случай. Какво е наложило да се избере този формат, а не в хоризонтално поле да се напише същото – не е ясно, а за мен и съвсем необяснимо.

Много би ми се искало в тази връзка радетелят на този стандартизиран формуляр да се опита да подготви жалба по делото  Гуцанови срещу България. Любопитно ми е как би изложил всички оплаквания за нарушения на отделните текстове на Конвенцията в предвиденото за това място.

Вярно е, че е дадена възможност да се представи допълнително изложение в обем на 20 страници, обаче няма гаранции, че то ще бъде прочетено, ако пункт  37 не бъде надлежно попълнен.

Още един въпрос си задавом непрекъснато от началото на годината и досега. Ако същността на жалбата трябва да се вмести в 4 страници – три за фактите и една за оплакванията, какъв е проблемът аз да реша как да ги използвам? Не може ли да представя фактите на две страници и на останалите две – аргументите по нарушените права? Нали обемът няма да се промени? Това не е ли  формализъм, който самият Съд ни учи да избягваме, а той прилага?

Сигурно нямаше да има проблем, ако се допускаше това „пренасяне“ на текста от страница в страница.

За раздел I- Списъка на приложените документи

Последната ми бележка е  преди всичко от технически характер, но не по-малко важна с оглед уважаване времето на хората, които попълват формуляра.

Ако сте си мислили, че с две щраквания на бутона и извършването на операциите „copi-past“ ще сте приключили с попълването на жалбата, дълбоко се лъжете. Тук ви очаква неприятна изненада. Можете да въвеждате всяко едно от заглавията по отделно, но не и всички заедно. Защо? Няма кой да Ви даде обяснение. Затова в процеса на писане си подреждайте документите, на които се позовавате, номерирайте си ги прилежно, а като стигнете до този раздел, се върнете на № 1 и започвайте да ги описвате.

Тук бих искала да отбележа, че май не е препоръчително да подготвяте жалбата си първо в друг формат, а после да пренасяте цялата информация във формуляра на жалбата, защото ще изгубите повече време. Опитайте се да пишете направо в този формат, макар че ще Ви се наложи да преодолявате описаните трудности.

Нямате избор, ако искате да сезирате Европейския съд по правата на човека. Както сте разбрали, формулярът е задължителен. Или приемате правилата, или се отказвате. Изборът е Ваш и Вие сте свободни да решите.

Все пак, бих си позволила да изразя пожеланието си този формуляр да бъде направен наистина по-достъпен, а не да ни обучават и да подготвят всякакви самоучители как да го попълваме. Може би средствата за един видеоклип са много повече, отколкото за преработването на един формуляр?

Във връзка със същата тема и съветите за попълване на формуляра виж и: https://www.pravanachoveka.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0/2435/#more-2435

 

Author

Write A Comment