ConventionПолитиката, съгласно която Европейският съд сам започна да определя  поредността на разглеждането на жалбите не по реда на постъпването им, а по тяхната степен на важност и спешност, бе въведена през 2009 г. Тогава бяха разработени 7 категории,    в които  жалбите биваха разпределяни – от най-тежките и сериозните, отнасяни в първа категория, до явно недопустимите, обособявани в последната, седма категория. Тази политика според направената равносметка за изминалия период явно е дала своите позитивни резултати, поради което Съдът е взел решение да осъществи някои промени в отделните категории , които влизат в сила от 22 май 2017 г. Той е публикувал нова таблица, в която са определени критериите за категоризация на делата, от която зависи и редът за тяхното разглеждане. Относно делата, образувани от една срещу друга държава

До сега всички  дела (по чл. 33 от Конвенцията) бяха отнасяни в категория II. Вземайки предвид тяхната специфика, която изисква при всички случаи  един по-специален подход от процесуално естество, Съдът отсега нататък няма да ги класира в тази група, само защото са междудържавни.

По отношение на лицата, лишени от свобода

Съдът разширява обхвата  на дефинираните дела, отнасяни към категория I по такъв начин, че в нея влизат отсега нататък случаите на „лишаване от свобода на жалбоподателя като директна последица от претендирано нарушение на правата, защитени от Конвенцията“.

Ето как изглежда новата таблица на различните категории дела,

подредени по приоритети:

Категория дела с приоритет I Спешни случаи (включително при наличието на риск за живота или здравето на жалбоподателя, лишаване от свобода на жалбоподателя като пряк резултат от твърдяното нарушение на правата, залегнали в Конвенцията, други обстоятелства, свързани с лични или семейни обстоятелства на жалбоподателя, в частност, когато благосъстоянието на децата е заложено на карта,   в случаите когато се налага да се предприемат привременни мерки по  член 39 от Правилата на Съда).
Категория дела с приоритет II Дела, повдигащи въпроси, които биха могли да повлияят на ефективността на системата на Конвенцията (включително касаещи структурен проблем или ситуация, по която Съдът все още не е имал възможност да се произнесе с процедура на пилотно решение, но която е свързана с продължителното нерешаване на повтарящи се проблеми ) или случаи, пораждащи важен въпрос от общ интерес (особено сериозен въпрос, който може да окаже голямо влияние върху националните правни системи или върхуЕвропейската система.
Категория дела с приоритет III Повтарящи се или не дела, които съдържат  prima facie убедителни на пръв поглед) принципни оплаквания по чл.  2, 3, 4 или 5 § 1 на Конвенцията  (по-фундментални, основополагащи  права  « core rights ») и които водят до директни заплахи за физическата цялост и достойнството на човешката личност
Категория дела с приоритет IV Дела, потенциално добре обосновани, в които се повдигат оплаквания по други текстове на Конвенцията.
Категория дела с приоритет V Жалби, повдигащи въпроси, които вече са били разглеждани в рамките на пилотно решение/или принципно решение (дела, отнасящи се до добре установена практика на Съда).
Категория дела с приоритет VI Жалби, по отношение на които е решено, че се повдига въпрос относно  допустимостта.
Категория дела с приоритет VII Явно необосновани жалби.

 

Author

Write A Comment