ТИПИЧНИ ГРЕШКИ НА ОТГОВОРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗА НА СЪСТАВИТЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАКАЗАНИЯТА ЗА ТЯХ, ДОПУСНАТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗПИТА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

prokuraturaОбщо впечатление – немалко от участниците не умеят да свържат конкретния казус с анализа на правната квалификация, а обсъждат наказателноправните въпроси съвсем абстрактно. След като изброят престъпленията, извършени от всеки един от участниците, те започват да правят характеристика на отделните състави сами за себе си без да ги свържат с конкретния казус. Това показва, че те очевидно не са се научили да прилагат своите теоретични знания към конкретните факти, което пък означава, че не умеят да решават казуси.

Част от участниците не познават основни правни иниститути и са почерпили знанията си вероятно от някакви неофициални източници, които са ги въвели и в големи заблуждения, при това източниците са достъпни за множеството кандидати, защото има повторяемост на някои от постановките (като тази, че в състава на престъплението се включват обществената опасност, противоправността и наказуемостта). Не допускам, че има български преподавател по наказателно право, който да е прочел подобна нелепост в своя лекция.

 1. Обща типична грешка – пропускане да се отрази извършеното престъпление по чл. 297. Тя се наблюдава в повече от 50 % от проверените работи. Отделни кандидати са посочили, че става въпрос за дисциплинарно нарушение по ЗИН, има и такива, които сочат, че не били налице субективните елементи на този състав.
 2. Кражбата е квалифицирана не само по чл. 194, ал. 1, какъвто е правилният отговор, но и по чл. 195, ал. 1, т. 3 или т. 2, чл. 195, ал. 3. Това е доста масова грешка в квалификацията на кражбата. В отделни работи е пропуснато въобще това престъпление.
 3. Престъплението по чл. 346 в някои от отговорите е посочено като такова, извършено при евентуален умисъл. Други са посочили, че то е съставно престъпление. Има отговор, че това е формално престъпление. Доста често е посочвано, че това е престъпление против собствеността.Някои сочат, че е налице по-тежката квалификация, изразяваща се в повреда на автомобила, макар че такава няма, но изтръгването на радиостанцията погрешно е прието като повреда и на автомобила. Има такива, пропуснали да посочат, че правната квалификация е по чл. 346,ал.2, т.1, пр.2, тъй като автомобилът е изоставен без надзор. Като непосредствен обект е посочен „противозаконно да се присвои“ автомобилът.
 4. Често срещана грешка е основното престъпление да бъде квалифицирано по чл. 209. Има правни квалификации по чл. 143, чл. 214, ал.2,т.2, чл. 206, чл. 216, ал.6 (наличие на идеална съвкупност между кражба и повреда), чл. 326, ал.2, т.1.
 5. Престъплението по чл. 198 е квалифицирано като „двуактно съставно престъпление“ или като такова, извършено в „идеална реална съвкупност“, или в „разнородна идеална съвкупност“ (не е фактическа грешка, защото двукратно е използван изразът в работата).Много от участниците са квалифицирали грабежа като извършен при условията на чл. 199, ал.1,т.4. Някои са пропуснали да посочат какъв е предметът на това престъпление.
 6. Немалко от участниците не са квалифицирали престъплението на Радев, въобще не са посочили чл. 294 НК.Други са посочили, че престъплението по чл. 294 е резултатно.
 7. Не е типична грешка, но има немалко случаи, когато участниците не са наясно какво се включва в състава на престъплението и отнасят към него обществена опасност, противоправност и наказуемост. Други сочат , че той (съставът) включва обекта и субективната страна. Има смесване между субекта и субективната страна. Голяма част не са наясно относно реалната и идеалната съвкупност. Посочено е, че престъпленията по чл. 346 и 194 са извършени в идеална съвкупност.
 8. Поради това, че Желев е извършил престъпленията, като преди това е бил осъден по чл. 209, те са квалифицирани като такива, извършени при условията на повторност, защото всички престъпления били все по гл. V от НК.Други сочат повторност поради извършването на престъпления по чл. 194 и 198
 9. В немалко работи анализът на съставите на отделните престъпления е заместен от преразказ.
 10. Информацията, че Желев е изтърпявал наказание в поправително общежитие се възприема като индикация, че той е бил непълнолетен и оттам някои други изводи се променят. Вероятно участниците бъркат поправителния дом с ТПО.
 11. Отговорът на в.3 относно множеството е затруднил голяма част от участниците, част от които са отговорили непълно или невярно, някои – доста схематично.
 12. Голяма част от участниците не познават правилата относно съвкупностите и рецидива. Не е посочено как ще се определи наказанието, пропуснато обсъждането на чл. 27.  Престъплението по чл. 198 е изключено от съвкупността.
Author

Write A Comment