info-2Министерството на правосъдието започна издаването на тримесечен бюлетин с резюмета на постановените решения на Европейския съд по правата на човека срещу България – както тези по основателност, така и тези по  допустимост. Той е разработен в рамките на   проект № 3 „Укрепване на националните  компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. с безвъзмезден грант по Програмна област 31 Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система.

Бюлетинът се изготвя от експертите на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека”, Министерство на правосъдието. В него са представени резюмета на фактите и правните аргументи по всички решения срещу България за обхванатия в бюлетина  период, както и относимата практика, на  която се е позовал Европейския съд.

Към настощия момент са изготвени два бюлетина – за периода 1 януари – 31 март и 1 април – 30 юни. Те могат да бъдат намерени на посочения по-долу линк

https://mjs.bg/150/

Тези, които биха желали да получат по-пълна информация за цялостната практика на Европейския съд по правата на човека, а не само по българските дела, могат да се възползват от месечните елекронни бюлетини на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, в които се включват и относими към същата проблематика решения и на Съда на Европейския съюз. От началото на 2014 г. издаването на този бюлетин става възможно, благодарение на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., която финансира проекта на Фондацията “Укрепване на защитата на правата на човека в България”. Освен месечните  Бюлетини се изготвя и тематичен  каталог,  който облегчава търсенето на подходящата практика чрез насочване в кой брой може да бъде намерена по отделни текстове на Конвенцията.

Бюлетините могат да бъдат намерени на посочения по-долу линк:

http://humanrightsbg.org/

За тези, които ползват английски или франски език, има още един полезен източник, който може да бъде използван. Това са месечните информационни бюлетини, изготвяни от съответния отдел, отговарящ за публикациите и информацията за юриспруденцията на съда. В него се съдържат резюмета на тези решенияа, които по преценката на Секретаря на съда, представляват особен интерес. Те обикновено са свързани с решения, класифицирани като такива с  първа степен на важност. В бюлетините се  съдържат кратки анотации на постановените решения на ЕСПЧ, както и на жалби, които са комуникирани на правителствата.

Тези месечни бюлетини могат да бъдат прочетени на следната страница на Съда:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other&c=fra

На същата страница, под рубриката Indexes могат да бъдат открити годишните обзори на практиката на Съда от 1998 г. до 2013 г. За 2014 г. е изготвен шестмесечен обзор на  най-важните решения   на Съда, обособен по текстове, отделно по държави, както и по азбучен указател на имената на жалбоподателите. Сред българските  са отразени три решения по основателност:

– Abdu c. Bulgarie, no 26827/08, 11 mars 2014  – n° 172

M.G. c. Bulgarie, no 59297/12, 25 mars 2014 -n° 172

Velyo Velev c. Bulgarie, no 16032/07, 27 mai 2014-n° 174

и едно по допустимост :

– Valchev et autres c. Bulgarie (déc.), nos 47450/11, 26659/12 et 53966/12, 21 janvier 2014

Author

Write A Comment