Каталог 2003 г.

katalog-18КАТАЛОГ ПО ТЕКСТОВЕ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ 2003 г.

ЧЛЕН 3 – забрана за нечовешко и нехуманно третиране и изтезание

чл. 3 (забрана за нечовешко третиране – процесуални аспекти)+чл. 8 (право на личен живот)

Case of   M.C. v. Bulgaria  (Application no. 39272/98), 4 December 2003

В жалбата са повдигнати оплаквания по повод неефективност на проведено разследване за изнасилване на 14-годишно момиче от страна на две лица, които са познати на жертвата. Националните власти прекратяват започнатото досъдебно производство поради липса на достатъчно доказцателства, които по несъмнен начин да докажат наличието на предстъпление. След сравнително-правен анализ на законодателството на редица европейски страни и САЩ, както и на практиката по прилагане на съответните сходни текстове „Съдът намира, без да изразява становище относно вината та П. и А., че ефективността на разследването по делото на жалбоподателката и в частност възприетият от следователя и прокурорите по него подход не отговарят на изискванията, присъщи на позитивните задължения на държавите – гледани през призмата на относимите съвременни стандарти в сравнителното и международното право – да въведат и да прилагат ефективно наказателноправна система, която да наказва всички форми на изнасилване и сексуална злоупотреба.(§185) Поради това Съдът намира, че в настоящия случай е било извършено нарушение на позитивните задължения на   държавата както по чл. 3, така и по чл. 8 от Конвенцията

………………………

чл.3(забрана за нехуманно и унизително третиране-материално-правни аспекти)+ чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му и прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+ чл. 10(свобода на словото) + чл.13 във вр. с чл. 3 и чл. 10

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява нарушение на чл. 3 по повод принудителното подстригване  изцяло косата на жалбоподателя след издадената заповед на началника на затвора той да бъде наказан  и отведен в изолатор за 7 дни, приемайки че подобно поведение е унижаващо човешкото достойноств. Съдът посочва, че не е имал подобни случаи в своята практика за такъв род санкция, която той намира за прекомерно срога, нехуманна и неприемлива. Във връзка с нарушението на този текст той установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно средство за защита във вътрешното законодателство за получаване на обезщетение при нехуманно третиране. Той постановява наред с това, че са налице нарушения и на чл. 10, чл. 13 във връзка с чл. 10 и 4 нарушения на правото на свобода и сигурност.

……………………………

ЧЛЕН 5 – право на свобода и сигурност

чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му и прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+чл.3 (забрана за нехуманно и унизително третиране)+чл. 10(вобода на словото) + чл.13 във вр. с чл. 3 и чл. 10

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява 4 нарушения на чл. 5:

1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна.

2. Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до ефективността на осъществения съдебен контрол на задържането и необсъждането на изложените доводи за липса на основание за налагане на тази мярка за неотклонение.

3. Нарушение на чл. 5§5 от Конвенцията поради липсата на възможност да присъждане на обезщетение в случаите на незаконно задържане според стандартите на Конвенцията, когато то е осъществено на основание на действащите национални норми.

Съдът установява  нарушения и на чл. 3, чл. 6§1, чл. 10,както и на чл. 13 във вр. с чл. 3 и 10  от Конвенцията

…………………………….

 чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му и прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение

Case of Shishkov  v. Bulgaria (Application no. 38822/97), 9 January 2003

Съдът установява 5 нарушения на чл. 5:

1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна.

2. Три нарушения на чл. 5§4:

–  нарушение поради отказа на властите да предоставят достъп до делото на  адвоката на жалбоподателя;

–  нарушение поради отхвърлената първа жалба на жалбоподателя срещу  задържането му;

–  нарушение поради отказа да се разгледа втората жалба на жалбоподателя срещу предварителното му задържане.

…………………………………………………..

чл.5§1(незаконност на задържането под стража)чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му и прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение

Case of Nikolov v. Bulgaria (Application no. 38884/97), 30 January 2003

Съдът установява пет нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§1 във връзка със задържането на жалбоподателя между 16 и  23 септември 1997 г. (когато съдът заменя мярката за неотклонение „задържане под стража” с „поставяне под надзор на родителите”), тъй като съдилищата са тълкували закона в смисъл, че промяната на мярката може да бъде реализирана едва след представяне на подписана декларация поне от единия родител

2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна.

 

поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна.

3. Две нарушения на чл. 5§4 – поради ненавременното и забавено разглеждане на жалбата на жалбоподателя срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража”, както и поради отказа на властите да предоставят делото на неговия адвокат.

………………………………………..

чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение) + чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Case of Hristov v. Bulgaria (Application no. 35436/97), 31 July 2003

Съдът установява, че продължителността на задържането под стража за повече от три години е прекомерно и не отговаря на изискванията на чл. 5§3. Наред с това той констатира нарушение и на чл. 5§4, тъй като националните съдилища не са разгледали жалбите по повод задържането под стража на жалбоподателя с необходимото внимание (изследвали са само формалните изисквания на закона за налагане на тази мярка за неотклонение), както и не са проявили нужното усърдие и бързина.

………………………………………….

чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)

Case of Mihov v. Bulgaria (Application no. 35519/97, 31 July 2003

Съдът констатира, че националните съдилища не са изложили никакви факти или аргументи кое е наложило задържането на жалбоподателя под стража в продължение на 3 години, 2 месеца и 12 дни. Затова установява нарушение на чл. 5§3. Наред с това той постановява, че проведеното съдебно заседание пред ВКС по повод жалбата на жалбоподателя срещу мярката му за неотклонение, не е било с негово участие, докато прокурорът е участвал, поради което страните са били неравнопоставени.

……………………………

чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Case of Al Akidi v.Bulgaria (Application no. 35825/97, 31 July 2003

Съдът установява, че липсата на достатъчно убедителни факти и аргументи за необходимостта от налагане на най-тежката мярка за неотклонение и определянето й единствено поради презумпцията за сериозността на повдигнатот обвинение, както и  прекомерната продължителност на задържането в продължение на три години, 4 чесеца и 21 дни не отговаря на изискванията на чл. 5§3.

Той установява нарушение и на чл. 6§1.

……………………………………..

чл.5§1(незаконност на настаняването в психиатрично заведение)

Case of Kepenerov v.Bulgaria (Application no. 39269/98), 31 July 2003

Съдът констатира, че настаняването на жалбоподателя в психиатрична клиника е било незаконно и произволно, тъй като е разпоредено от прокурор, който не  еимал правомощията да разпорежда такава мярка.Наред с това той е бил държан в клиниката без да е взето неговото съгласия в продължение на един месец, което не отговаря на стандартите на чл. 5§1 от Конвенцията.

……………………………………………………..

ЧЛЕН 6 – право на справедлив процес  (наказателни аспекти)

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+чл.3 (забрана за нехуманно и унизително третиране) +чл. 10(свобода на словото)+чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му и прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането) + чл.13 във вр. с чл. 3 и чл. 10

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради факта, че производството продължава повече от 6 години само на стадия на предварителното разследване (след като делото е върнато от съда на разследващите органи).

Установени са наред с това нарушения на чл. 3,5, 10 и 13 във вр. с 3 и 10.

………………………………………….

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Case of Kitov  v. Bulgaria (Application no. 37104/97), 3 April 2003

Съдът  установява две самостоятелни нарушения на чл. 6 по повод наказателните процеси срещу жалбоподателя:

–         първият, започнал през 1993 г., който към 2003 г. все още не е приключил, като основните забавяния са по вина на  властите;

–         вторият, започнал през март 1995 г., приключва през август 1999 г. с постановление за прекратяване на производството, но практически никакви следствени действия не са извършвани след ноември 1995 г.

…………………………….

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+ чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)

Case of Al Akidi v.Bulgaria (Application no. 35825/97, 31 July 2003

Съдът установява нарушение на чл. 6§1, като изтъква пет самастоятелни причини за допуснатите забавяния на процеса, за които вина носят различните органи на досъдебното и съдебнто производство.

Той установява  и нарушение на чл. 5§3.

……………………….

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Case of S.H.K. v. Bulgaria(Application no. 37355/97), 23 October 2003

Съдът постановява, че продължителност на процеса, започнал през юни 1994 и приключил през октомври 2001 г., не отговаря на стандартите за „разумен срок, поради което е нарушен чл. 6§1.

………………………………

ЧЛЕН 6 –   право на справедлив процес  (граждански аспекти)

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Affaire Hadjikostova c. Bulgarie(Requête no 36843/97), 4 décembre 2003

Съдът намира, че процедура, чиято обща продължителност е 5 г. и 11 месеца, в които действително има два периода на значително забавяне, с оглед общата продължителност и залога за жалбоподателката, не надхвърля разумната продължителност на съдебното производство, поради което оплакването, макар и допустимо, е неоснователно.

…………………………..

ЧЛ.8 – право на неприкосновеност на личния и семейния живот

чл. 8(право на личен живот)+ чл. 3 (забрана за нечовешко третиране – процесуални аспекти)

Case of   M.C. v. Bulgaria  (Application no. 39272/98), 4 December 2003

В жалбата са повдигнати оплаквания по повод неефективност на проведено разследване за изнасилване на 14-годишно момиче от страна на две лица, които са познати на жертвата. Националните власти прекратяват започнатото досъдебно производство поради липса на достатъчно доказцателства, които по несъмнен начин да докажат наличието ан предстъпление.Съдът изтъква, че позитивните задължения на държавата са неотделима част от правото на ефективно зачитане на личния живот съгласно чл. 8; тези задължения биха могли да включват приемането на мерки дори в сферата на отношенията между самите индивиди.След сравнително-правен анализ на законодателството на редица европейски страни и САЩ, както и на практиката по прилагане на съответните сходни текстове „Съдът намира, без да изразява становище относно вината та П. и А., че ефективността на разследването по делото на жалбоподателката и в частност възприетият от следователя и прокурорите по него подход не отговарят на изискванията, присъщи на позитивните задължения на държавите – гледани през призмата на относимите съвременни стандарти в сравнителното и международното право – да въведат и да прилагат ефективно наказателноправна система, която да наказва всички форми на изнасилване и сексуална злоупотреба.(§185) Поради това Съдът намира, че в настоящия случай е било извършено нарушение на позитивните задължения на   държавата както по чл. 3, така и по чл. 8 от Конвенцията

………………………………………

ЧЛ. 10 – свобода на изразяване и на получаване на информация

чл. 10(свобода на словото)+ чл.3(забрана за нехуманно и унизително третиране)+ чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му и прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+ чл.13 във вр. с чл. 3 и чл. 10

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява нарушение на свободата на словото на жалбоподателя поради незаконното изземване на неговия дневник, в който той описва преживяванията си в следствения арест и наложените му санкции в тази връзка – поставяне в изолатор за 7 дни въпреки влошеното му здравословно състояние и остригването на цялата му коса. Съдът намира, че дневникът е отразявал личните преживявания на жалбоподателя и не е бил предназначен за публикуване, нито е бил разпространяван между другите задържани лица, поради което не е доказано, че с написаното в него е била нанесена обида на длъжностните лица в затвора. Той констатира, че предприетите от страна на власдтите действия като реакция по повод изземването на дневника на жалбоподателя са нарушили баланса и са били непропорционални.Във връзка с нарушението на чл. 10 той намира нарушение и на чл. 13.

Установени са наред с това нарушения на чл. 3,5, 6 и 13 във вр. с 3 .

 

 

 

 

 

 


Write A Comment