Каталог 2004

katalog-4КАТАЛОГ ПО ТЕКСТОВЕ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ 2004 г.

ЧЛЕН 2 – право на живот

чл. 2 (материално-правни аспекти)+ чл. 2 (процесуално-правни аспекти)+ чл. 14

Case of  Nachova and Others v. Bulgaria ((Applications nos. 43577/98 and 43579/98),26 February 2004

Решението е разгледано през 2005 г. от Голямото отделение

Предмет на жалбите е причинената смърт от страна на военна полиция при  задържане на двама младежи от ромски произход, избягали от казармата през юли 1996 г., които са били застреляни в гръб. Съдът  намира нарушения както на материално-правните , така и на процесуалните аспекти на чл. 2, поради неоправданото и непропорционално използване на сила и поради неефективността на проведеното разследване във връзка с употребата на огнестрелно оръжие от страна на единия полицай. Съдът не намира за необходимо да изследва самостоятелно оплакването за липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита(чл. 13), но констатира нарушение на чл. 14 във връзка с двата аспекта на чл. 2 – материално-правния и процесуално-правния.

…………………………………………………..

ЧЛЕН 3

чл. 3 (забрана за нечовешко третиране – материално-правни аспекти)

Case of G.B  v. Bulgaria  (Application no. 42346/98) 11 March 2004

Случаят е свързан с оплаквания на български гражданин осъден първоначално на смърт (преди да бъде постановен мораториум върху изпълнение на смъртното наказание, чието наказание впоследствие е заменено с доживотен затвор)  във връзка с условията за изтърпяване на наказанието му в затвора. Съдът приема, че по повод неизвестността относно това – дали ще бъде изпълнено смъртното му наказание или не – не е налице нарушение на чл. 3, но установява такова във връзка с материалните условия в затвора. „Съдът счита, че строгият режим на задържане, на който е бил подложен жалбоподателят в продължение на повече от осем години, над шест, от които след влизане на Конвенцията в сила за България, както и материалните условия през срока на задържането му са му причинили страдание, превишаващо неизбежната за задържането степен. Затова Съдът счита, че минималният праг на строгост, предвиден в чл. 3 е бил достигнат и че жалбоподателят е бил подложен на нечовешко и унизително отношение.”(§87)

 ……………………………………..

чл. 3(забрана за нечовешко третиране – материално-правни аспекти)

Case of Iorgov  v. Bulgaria (Application no. 40653/98), 11 March 2004

Предмет на жалбата са оплаквания по повод осъден на смърт жалбоподател, свързани с неизвестността дали ще бъде изпълнена или не смъртната му присъда във връзка с наложения мораториум върху смъртното наказание. Съдът намира, че макар и жалбоподателят да е изпитвал първоначално известно безпокойство и страх, с продължаването на мораториума те са отслабнали и поради това не е налице нарушение на чл. 3. Същевременно обаче той приема, че „строгият режим на задържане, наложен на жалбоподателят след 1995, както и материалните условия през срока на неговото задържане, са му причинили страдание, надхвърлящо неизбежното за задържането. Поради това Съдът счита, че предвиденият в член 3 минимален праг на строгост е бил достигнат и че жалбоподателят е бил жертва на нечовешко и унизително отношение.”(§86)

  …………………………………

чл.3(материално-правни  и процесуални аспекти)

Case of Tоteva  v. Bulgaria (Application no. 42027/98), 19 May 2004

Съдът установява нарушение на чл. 3 във връзка с проявите на насилие и побой от страна на двама полицаи по отношение на жалбоподателката след като е била отведена в полицейския участък в гр. Севлиево, които са й причинили наранявания и загуба на съзнание, за което е хоспитализирана. Той установява и второ нарушение на същия текст по повод неефективността на проведеното разследване във връзка с подаденото оплакване за осъщественото насилие.

…………………………………………….

чл.3(материално-правни  и процесуални аспекти)+чл. 6§1(право на справедлив процес в разумен срок)

Case of Krastanov  v. Bulgaria (Application no. 50222/99), 30 September 2004

Съдът установява две самостоятелни нарушения на чл. 3 във връзка с неопраданото използване на сила от страна на полицейски служители по отношение на напълно невинен гражданин, в резултат на което му е причинено сериозно увреждане, както и на процесуалните аспекти на същия текст поради неефективността на проведеното разследване от страна на властите във връзка с оплакванията за употребата на сила. Съдът констатира нарушение и на чл. 6§1.

……………………………………………

ЧЛЕН 5

 чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Case of Vachev  v. Bulgaria (Application no. 42987/98, 8 July 2004

Съдът установява 3 нарушения на чл. 5:

1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат след като му е била наложена мярка за неотклонение „домашен арест”;

2.  Нарушение на член 5§4 от Конвенцията поради липсата на съдебен контрол върху наложената му мярка за неотклонение (такава не се е предвиждала, съгласно действащия НПК до 2000 г.);

3. Нарушение на чл. 5§5 от Конвенцията поради липсата на възможност за присъждане на обезщетение в случаите на незаконно определена мярка за неотклонение според стандартите на Конвенцията, когато то е осъществено на основание на действащите национални норми.

Съдът установява  нарушение и на член 6§1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, което е останало в стадия на предварителното производство.

…………………………

чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му и прекомерна продължителност и необоснованост на задържането)+чл. 5§4 (нарушаване правото на жалбоподателя да се защити ефективно при обжалване на задържането му

Case of Kuibishev v. Bulgaria (Application no. 39271/98), 30 September 2004

Съдът установява три нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§3 поради това, че мярката за неотклонение не е била взета от съдия, а прокурорът или следователят не са толкова независими, че да отговарят за стандартите на Конвенцията, регламентирани в чл. 5§3;

2. Нарушение на чл. 5§3 поради  продължителността на задържането под стража на жалбоподателя и пренебрегването от страна на държавните органи на задължението им да разгледат делото във възможно най-кратък срок или да освободат жалбоподателя преди гледане на делото;

3. Нарушение на чл. 5§4  поради това, че „съдилищата не са осигурили съдебен преглед в обхвата, предвиден съгласно член 5, алинея 4 от Конвенцията”(§77)

……………….

чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+ 5§5(липса на обезщетение за незаконното задържане)+чл.6§1 (прекомерна продължителност на наказателното производство)

Case of Belchev v. Bulgaria (Application no. 39270/98), 8 April 2004

Съдът установява три нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§3, тъй като след задържането му жалбоподателят е бил изправен пред следовател, който не е бил упълномощен да се произнася относно задържането му под стража.

2. Нарушение на чл. 5§3 поради  това, че задържането под стража на жалбоподателя не било обосновано през целия период.

3. Нарушение на чл.5§5, тъй като по действащото законодателство не е било предвидено обезщетение за допуснатите нарушения по чл. 5§3.

Съдът установява нарушение и на чл. 6§1 поради прекомерната продължителност на съдебното производство

……………………………………

чл. 5§1 (липса на законова база лицето да бъде задържано)+5§5 (липса на обезщетение за незаконното задържане)

Affaire  Bojinov c. Bulgarie (Requête no 47799/99), 28 octobre 2004

Съдът установява нарушение на чл. 5§1, тъй като жалбоподателят не е бил незабавно освободен след като е била изменена мярката му за неотклонение и е била внесена определената от съда парична гаранция, а едва на следващия ден. Той констатира и нарушение на чл. 5§5 поради липсата във вътрешното законодателство на основание за изплащане на обезщетение в случаи като настоящия.

………………………………………

чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Case of Hamanov  v. Bulgaria  (Application no. 44062/98), 8 April 2004

Съдът установява 3 нарушения на чл. 5:

1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат в момента на неговото задържане;

2.  Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до ефективността на осъществения съдебен контрол на задържането и необсъждането на изложените доводи за липса на основание за налагане на тази мярка за неотклонение.

3. Нарушение на чл. 5§5 от Конвенцията поради липсата на възможност да присъждане на обезщетение в случаите на незаконно задържане според стандартите на Конвенцията, когато то е осъществено на основание на действащите национални норми.

Съдът установява  нарушение и на член 6§1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, започнало през март 1996, което към април 2003 г. все още е било висящо на стадия на досъдебното производство.

 …………………………………………….

чл.5§1(незаконност на задържането под стража)+чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита)

 Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004

Съдът  установява 5 нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§1 поради това, че жалбоподателят е бил задържан незаконно в

периода между 25 септември и 23 октомври1997г., дължащо се на недоразумения

между отделните институции;

2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че «властите не са изразили загриженост от факта, че грешките на следователите и прокурорите са довели до дългото задържане на жалбоподателя на етапа на досъдебното производство« (§109);

3.Нарушение на чл. 5§4 поради несвоевременно разглеждане на жалба срещу постановената мярка за неотклонение от съда;

4. Нарушение на чл. 5§5 поради липса на възможност във вътрешното право за присъждане на обезщетение в  случаите на незаконно задържане.

Съдът установява две нарушения на чл. 6§1 във връзка с прекомерната продължителност на двата наказателни процеса срещу жалбоподателя, както и нарушение  на чл. 13.

…………………………………..

чл.5§1(незаконност на задържането под стража)+чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)

Affaire  Bojilov c. Bulgarie (Requête no 45114/98), 22 décembre 2004

Съдът установява 4 нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§1 поради незаконността на задържане на жалбоподателя в продължение на 19 дни след като е бил осъден условно и мярката му за неотклонение „задържане под стража” е била отменена от съда;

2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради неизправянето на жалбоподателя пред съд при задържането му под стража и поради прекомерната продължителност на самото задържане;

3. Нарушение на чл. 5§5 поради липса на възможност във вътрешното право за присъждане на обезщетение в  случаите на незаконно задържане.

 …………………………………..

чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

 Affaire  Iliev c. Bulgarie (Requête no 48870/99), 22 décembre 2004

Съдът установява нарушение на чл. 5§3 поради прекомерна продължителност на предварителното задържане, отчитана до датата на постановяване на присъдата от районния съд – три години, 5 месеца и 28 дни.Той отбелязва, че при действието на чл. 152 НПК(отм.), националните съдилища са налагали мярката автоматично при наличието на предвидените в нормата предпоставки. Но и след отмяната на този текст те не са намерили основания  да изменят мярката за неотклонение.

Съдът установява нарушение и на чл. 6§1 поради прекомерната продължителност на наказателния процес – от януари 1994 г. до март 2003 г.

………………………………………

чл.5§3 (право на лицето да бъде изправено незабавно пред съд след задържането му и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение и забавено произнасяне, липса на достъп до съд)

Case of Zaprianov v. Bulgaria (Application no. 41171/98), 30 September 2004

Съдът установява две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че националните власти не са обосновали с достатъчни и относими доводи какво е наложило оставането на жалбоподателя в ареста 3 години и 3 дни.

Той  намира, че доколкото националният съд не е обсъдил, дори накратко, наведените конкретни аргументи от жалбоподателя при обжалване на мярката за неотклонение, осъщественият съдебен контрол с оглед  естеството и обхвата му не отговарят на изискванията на член 5§ 4 от Конвенцията, поради което е налице нарушение и на този текст.

…………………………………………………..

чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на достъп до съд за обжалване мярката за неотклонение)+ чл.6§1(справедлив процес в разумен срок )

Case of Nikolova  v. Bulgaria (No. 2) (Application no. 40896/98), 30 September 2004

Съдът намира, че е налице нарушение на правото на жалбоподателката по член 5§ 3 от Конвенцията на гледане на делото й в разумен срок или освобождаване преди това.Съдът установява нарушение и на чл. 5§4, доколкото домашният арест също представлява лишаване от свобода по смисъла на член 5 от Конвенцията, поради което тя следвало да има достъп до процедурата “habeas corpus”.

Съдът установява нарушение и на чл. 6  от Конвенцията.

………………………….

ЧЛЕН 6 – НАКАЗАТЕЛНИ АСПЕКТИ

 чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+ чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение и забавено произнасяне)+чл.5§5(липса на обезщетение поради нарушенията на чл. 5§3))

Case of Belchev v. Bulgaria (Application no. 39270/98), 8 April 2004

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 по повод прекомерната продължителност на наказателното производство – жалбоподателят бил привлечен като обвиняем на 14 ноември 1996. През април 2003, датата на последните сведения от страните, производството е било висящо на етапа на предварителното производство, след като с решението си 5 юни 2000 Окръжният съд е отменил присъдата на жалбоподателя и върнал делото за допълнително разследване.

Съдът  констатира и три самостоятелни нарушения на чл. 5.

………………………………………..

чл. 6§1 (прекомерна продължителност на наказателния процес)+ чл. 5§3 (право на лицето да бъде изправено  пред съд след задържането му)+ 5§4  (неравнопоставеност на жалбоподателя при обжалване на задържането)+  чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)

Case of Hamanov  v. Bulgaria  (Application no. 44062/98), 8 April 2004

Съдът установява  нарушение на член 6§1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, започнало през март 1996. През април 2003, датата на последните сведения от страните, производството било висящо на етапа на предварителното производство, след като с решението си 5 юни 2000 Окръжният съд отменил присъдата на жалбоподателя и върнал делото за допълнително разследване. Съдът установява и 3 нарушения на чл. 5.

 …………………………………………………………………….

чл. 6§1 (право на справедлив процес в разумен срок)+ чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение и забавено произнасяне)+чл. 5§5 (липса на обезщетение поради незаконността на определената мярка за неотклонение домашен арест)

Case of Vachev  v. Bulgaria (Application no. 42987/98, 8 July 2004

Съдът установява  нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, което останало в стадия на предварителното производство 5 г. и 9 месеца.«Съдът отбелязва очевидната липса на сътрудничество между различните органи, участващи в делото, видно от множеството изменения на обвинението срещу жалбоподателя. Това, заедно с многократните връщания на делото от прокуратурата в следствието за извършване на допълнително разследване или отстраняване на процесуални нарушения, били основните фактори, допринесли за забавянето.”(§96)

Съдът установява и 3 нарушения на чл. 5.

 …………………….

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+ чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на достъп до съд за обжалване мярката за неотклонение)+

Case of Nikolova  v. Bulgaria (No. 2) (Application no. 40896/98), 30 September 2004

В светлината на критериите, възприети в съдебната му практика, и имайки предвид настъпилите по вина на властите забавяния, Съдът намира, че продължителността на наказателното производство срещу жалбоподателката не отговаря на изискването за разумен срок съгласно член 6§1 от Конвенцията, като се вземе редвид, че то е останало на стадия на досъдебното производство в продължение на 5 години, след което е било прекратено.

Съдът установява и две нарушение на чл. 5 – по чл. 5§3 и чл. 5§4

……………………………………………….

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита)+чл.5§1(незаконност на задържането под стража)+чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)+чл. 5§4 (липса на равнопоставеност в производството по оспорване на мярката за неотклонение)+чл.5§5(липса на обезщетение за незаконността на задържането)

Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004

Съдът установява две нарушения на чл. 6§1 във връзка с прекомерната продължителност на двата наказателни процеса срещу жалбоподателя, както и нарушение  на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита.

Съдът установява и 5 нарушения на чл. 5

………………………………………..

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)

Case of  Zhbanov v. Bulgaria  (Application no. 45563/99), 22 July 2004

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради това, че наказателното производство, започнало срещу жалбоподателя през февруари 1994 г., към юни 2002 г. е било все още висящо пред РС-гр. Попово, като особено укоримо е поведението на властите, които в продължение на повече от 6 години не са предприели никакви действия.

…………………………………………

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита)

Case of  Osmanov and Yuseinov  v. Bulgaria  (Applications nos. 54178/00 and 59901/00), 23 September 2004

Съдът констатира, че по вина на прокуратурата в гр. Пазарджик производството е останало без каквото и да било движение от септември 1996 г. до март 2002 г., а за забавяне от 89 месеца вина има съдът. Независимо дали за начален момент на производството ще се вземе декември 1993, февруари 1994 или декември 1995 г., то приключва едва през март 2002 г., когато е прекратено от прокуратурата поради давност, което  при всички положения надхвърля стандартите за разумен срок . От заключението за нарушение на чл. 6§1 Съдът извежда констатация за нарушение и на чл. 13.

…………………………………………..

чл.6§1(справедлив процес в разумен срок)+ чл.5§3 (прекомерна продължителност и необоснованост на задържането под стража)

 Affaire  Iliev c. Bulgarie (Requête no 48870/99), 22 décembre 2004

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради прекомерната продължителност на наказателния процес срещу жалбоподателя – от януари 1994 г. до март 2003 г.

Съдът констатира нарушение и на чл. 5§3.

………………………………………

ЧЛЕН 6 – ГРАЖДАНСКИ АСПЕКТИ

чл. 6§1 (право на справедлив процес в разумен срок)+чл.8 (право на личен живот) + чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод продължителността на наказателното производство)

Case of  Djangozov  v. Bulgaria (Application no. 45950/99, 8 July 2004

Съдът отбелязва, че гражданското производство (по повод предявен иск за неимуществени вреди срещу главния редактор на вестник, публикувал статия, в която е накърнено доброто име на жалбоподателя)  е започнало на 2 март 1995 г. и до юли 2003г., датата на последна информация от страните, то все още е било висящо във второинстанционния съд. Следователно, производството е продължило поне осем години и четири месеца без да е приключило окончателно, като тази продължителност не отговаря на изискването за  разумен срок с оглед поведението на властите, които имат основна вина за забавянето му. Съдът не намира за необходимо да разглежда самостоятелно повдигнатите оплаквания по чл. 8. Той констатира нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита при наличието на нарушение на разумната продължителност на гражданското производство.

……………………………………………….

чл. 6§1 (право на справедлив процес- неизпълнение на съдебно решение)+чл. 1 от Протокол 1 (право на собственост)

Case of  Mancheva  v. Bulgaria (Application no. 39609/98), 30 September 2004

Съдът констатира, че въпреки наличието на влязло в сила решение, въз основа на което е признато правото на обезщетение на жалбоподателката и е издаден в нейна полза изпълнителен лист, „българското законодателство не предвижда обжалване пред съд или друга институция във връзка с изпълнението на решения срещу държавните институции”(§59), а отказът да се изплати обезщетението представлява нарушение на чл. 6§1.

Установено е нарушение и на чл.1 от Протокол 1.

…………………………………  

чл. 6§1 (справедлив процес – равенство на средствата и право на достъп до съд)

Affaire Pramov c. Bulgarie (Requête no 42986/98), 30 septembre 2004

Съдът намира нарушение на чл. 6§1, тъй като установява, че „нормативните текстове, регламентиращи статута на служителите на БДЖ в момента на уволнението на жалбоподателя не са давали възможност за правно решаване на казуса по правомерността на такъв вид уволнение. Единствената възможност била обжалването на административния акт на уволнение пред висшестояща инстанция, която в случая е била Районната дирекция на БДЖ, орган, който очевидно не е притежавал качествата независимост и безпристрастност, присъщи на един „съд”, по смисъла на член 6, § 1”(§31)

……………………………………..

чл. 6§1(право на справедлив процес в разумен срок)+ чл.3(материално-правни  и процесуални аспекти)

Case of Krastanov  v. Bulgaria (Application no. 50222/99), 30 September 2004

Съдът констатира нарушение на чл. 6§1, тъй като проведеното съдебно производство, в което е бил предявен иск за причинени вреди от страна на органите на МВР, е било забавено по вина на властите. Той отбелязва, че„държавите имат общото задължение да организират правната си система така, че да осигурят спазването на разпоредбите на член 6 § 1, включително и тази за изслушване в разумен срок”(§64)

Съдът установява две самостоятелни нарушения на чл. 3

……………………………………………

чл. 6§1(право на достъп до съд)

Case of Neshev v. Bulgaria (Application no. 40897/98), 28 October 2004

Съдът установява нарушение на правото на достъп до съд на жалбоподателя, тъй като жалбата му до ВАС е била отхвърлена с мотива, че е просрочена.„Съдът намира горния подход, който се е състоял в  приемане, че срокът за подаване на жалба срещу съдебно решение тече по време, когато заинтересованата страна няма разумна възможност да узнае за съществуването на такова решение, което противоречи на принципа за правна сигурност. Съдът подчертава, че въпреки, че по принцип сроковете представляват законови процедурни ограничения за достъп до съд, тяхното тълкуване, пренебрегващо релевантни практически обстоятелства, може да доведе до нарушения на Конвенцията”(§38)

…………………………………………..

чл. 6§1 (право на справедлив процес в разумен срок)+чл. 13( липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод продължителността на наказателното производство)

Case of Rachevi  v. Bulgaria (Application no. 47877/99) 23 September 2004

Съдът установява нарушение  по повод прекомерната продължителност на граждански процес във връзка с предявени искове за неимуществени вреди в резултат на причинени сериозни увреждания от ПТП (повече от 11 години). Той изтъква, че съдилищата е следвало да отчитат залога за жалбоподателките с оглед характера на водения от тях процес и обръща внимание на неоправданото забавяне между отделните съдебни заседания, насрочвани през големи периоди от време. Съдът констатира, че във връзка с установеното нарушение в националното законодателство липсва вътрешно-правно средство, чрез което могат да бъдат компенсирани жалбоподателките по повод нарушеното им право на справедлив процес в разумен срок.

…………………………….

чл. 6§1 (право на справедлив процес в разумен срок)+чл. 13( липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод продължителността на наказателното производство)

Case of Dimitrov v. Bulgaria (Application no. 47829/99), 23 September 2004

Съдът установява нарушение по повод прекомерната продължителност на гражданско производство, свързано със земеделската реституция. Релевантният период се отчита от 7 септември 1992 (датата на влизане в сила на конвенцията за България) и приключва през май 2003. Във връзка с това той констатира нарушение и на чл. 13, тъй като жалбоподателят не е разполагал с правната възможност да претендира компенсация за прекомерната продължителност на гражданското производство.

………………………………………………

чл. 6§1 (право на справедлив процес в разумен срок)+чл. 13(липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод продължителността на наказателното производство)

Affaire Hadjikostova c. Bulgarie (No 2) (Requête no 44987/98), 22 juillet 2004

Съдът намира, че процедура, чиято обща продължителност е 6 години за три съдебни инстанции, не може да бъде приемана за прекомерна по своята продължителност, макар че производството пред районния съд продължава цели 5 години. Поради това повдигнатите оплаквания по чл. 6§1 и чл. 13, макар и допустими, са неоснователни.

………………………………

ЧЛ.9

Чл. 9 (свобода на мисълта и изповеданията)

Case of   Supreme Holy Council of the Muslim Community  v. Bulgaria (Application no. 39023/97) 16 December 2004

Съдът намира, че българските държавни органи са надхвърлили ограниченията на правото си на преценка съгласно член 9§ 2 от Конвенцията, тъй като  намесата през 1997 в правата на организацията-жалбоподател, гарантирани в член 9 от Конвенцията (по повод свикването на обединителна конференция на двете съперничещи си крила в мюсюлманската религиозна общност), не е била необходима в едно демократично общество за защитата на обществения ред или правата и свободите на другите. Поради това е установено нарушение на чл. 9.

……………………………………………..

чл. 9 (свобода на мисълта и изповеданията)

Case of   Lotter and  Lotter  v. Bulgaria (Application no. 39015/97) 19 May 2004(Friendly settlement)

Жалбата е свързана с отмяната на правото на пребиваване на територията на страната на жалбоподателите – австрийски граждани, поради принадлежността им към нетрадиционното изповедание „Свидетели на Йехова” заради съображения, свързани с  националната сигурност. След подписано приятелско споразумение между страните, което Съдът одобрява, с решението си от 19 май 2004 г. той прекратява производството и заличава жалбата от списъка на делата.

…………………………………………………………

ПРОТОКОЛ 1

 чл.1 от Протокол 1 (нарушаване правото на собственост)

Affaire  Angelov  c. Bulgarie(Requête no 44076/98), 22 avril 2004

Съдът установява нарушение поради забавянето на властите в продължение на 2 години да изплатят присъденото на жалбоподателя обезщетение по ЗОДОВ с обяснението, че в бюджета на съответния съд нямало предвидено перо за изплащане на обезщетения.

………………………………………

чл. 1 от Протокол 1 (право на собственост)+ чл. 6§1 ( право на справедлив процес- неизпълнение на съдебно решение)

Case of  Mancheva  v. Bulgaria (Application no. 39609/98), 30 September 2004

Съдът установява,че невъзможността на жалбоподателката да получи изпълнение на постановеното в нейна полза съдебно решение, по силата на което й е присъдено обезщетение, представлява нарушение на правото й мирно да се ползва от своята собственост, провъзгласено в първото изречение на първата алинея на член 1 от Протокол № 1. Той констатира нарушение и на чл. 6§1.


Write A Comment