BAPCHВ рамките на проекта „Дискусионен клуб за правата на човека“, който е осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“ издаде нов, актуализиран електронен вариант на „Наръчник за основните права и свободи“ /в обем от 190 страници/, изготвен по проекта „Дискусионен клуб за правата на човека. Дискусионен клуб за млади адвокати, съдии и прокурори.“ В него освен темите, включени в първия наръчник, които са обогатени с най-новата практика на Европейския съд за правата на човека /до юли 2014 г./:

–          Право на живот. Премахване на смъртнато наказание;

–          Забрана з аизтезанията, нечовешкото и унизително отношение и наказание;

–          Правото на свобода и сигурност;

–          Правото на справедлив съдебен процес;

–          Право на зачитане на личния и семейния живот, на дома и на тайната на кореспонденцията;

–          Свобода на словото (илби свобода на изразяване);

–          Право на мирно ползване на собствеността;

–          Забрана на дискриминацията.

Наред с това са включени и съвсем нови теми:

–          Права, свързани с околната среда;

–          Някои проблеми на положението на чужденците от гледна точка на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

–          Тероризъм;

–          Стандарти за защита на правата на децата в практиката на Европейския съд по правата на човека и  Европейския комитет по социални права .

Наръчникът е достъпен на сайта на фондацията:

http://www.blhr.org/media/documents/HANDBOOK_2014_FINAL_5.pdf

Author

Write A Comment