ЗVigeninаседание на Националния контролен механизъм по правата на човека Първото заседание на Националния контролен механизъм  по правата на човека[1] /създаден с решение на Министерския съвет от 18 декември 2013 г./ се състоя на 30 май 2014 г. в МВнР и бе председателствано от Министъра на външните работи г-н Кристиян Вигенин. На него присъстваха представители на изпълнителната власт/от Министерството на правосъдието, на вътрешните работи, на транспорта и здравеопазването/, на редица държавни агенции и други независими институции, като Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила правата на децата, Националната комисия за борба с трафика на хора, Комисията за защита от дискриминация, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Омбудсманът, говорителят на Висшия съдебен съвет, както и редица неправителствени организации, сред които и Фондация „Български адвокати за правата на човека”. На това първо заседание бяха определени националните приоритетни теми и задачи в областта на правата на човека, а именно: Защита правата на детето – продължаване на процеса на деинституционализация на системата за закрила на деца /бяха докладвани от представители на различни институции предприетите в тази насока мерки  и постигнатият напредък в извеждането на децата от институциите. Така към настоящия момент от 511 деца с увреждания на възраст 0-3 години, отглеждани в институции, там са останали само 31/ ; Развитие равнопоставеността на половете – разширяване на равноправието и овластяването на жените; Запазване и развиване на историческата за българското общество традиция на етническа и религиозна толерантност – интеграция на ромите и други общности; Защита правата на мигранти  и бежанци /по този въпрос председателят на Държавната агенция за бежанците докладва подготвяното предложение от най-засегнатите от бежанската вълна държави – България, Гърция, Малта, Кипър и Италия за изменение на Дъблинския регламент, който задължава лицата със статут на бежанец да остават в държавата по постоянната им регистрация и така около 1/3 от всички държави на Европейския съюз имат от 0 до 50 бежанци, докато други са пренаселени. Поради това засегнатите държави ще настояват да се спази принципът на солидарността, действащ в рамките на ЕС – т.е. всички държави да поемат  част от бежанската вълна и да се даде право на бежанците да избират къде те биха искали да живеят. Повишаване ефективността на националното законодателство и практиките на националните институции в областта на правата на човека /след кратък спор дали това е самостоятелна приоритетна тема или инструмент за реализация на националните приоритетни теми надделя разбирането, че трябва да бъде запазен като самостоятелен приоритет, особено в светлината на нерешените структурни проблеми в редица сфери на защита на правата на човека, които поставят България в изключително деликатно положение поради неизпълнение от нейна страна на редица ангажименти, които не са само на законодателната, но и на изпълнителната власт. Задача на всяка институция е да ги установи и да предприеме действия по преодоляването им.  Повдигнат бе и въпросът за един от тези структурни проблеми –  относно ситуацията в българските затвори и че въпросът не е толкова и не само  финансов,  а по-скоро в промяната на самата политика в тази сфера. По предложение на председателя на Агенцията за хора с увреждания като самостоятелна приоритетна тема бе утвърдена и темата  за защита правата на хората с увреждания /аргументите на г-н М.Коралски бяха в няколко насоки – България е изостанала в приемането на редица международни актове, липсва експертиза. Няма право на хората с увреждания, което да не е нарушено – подчерта той, като посочи, че обществото създава преградите между себе си и хората с увреждания. Предложението бе подкрепено от Омбудсмана г-н К.Пенчев, който засегна и специфичния проблем на хората с ментални увреждания. /. Наред с определянето на националните приоритетни теми и задачи в областта на правата на човека в дневния ред на това първо заседание бяха включени и: одобряване на първоначалния Доклад по изпълнение ангажиментите на Република България като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; информация относно подготовката на българската страна за предоставяне на коментари по третото становище на Консултативния комитет към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа; обсъждане на въпроса относно необходимостта от предприемане на съответните законодателни  инициативи, за да се отстранят констатираните несъответствия между българското законодателство и Конвенция № 87 на МОТ относно синдикалната свобода и правото на синдикално организиране; информация относно номинираните кандидатури на български представители в международни мониторингови о контролни органи в рамките на механизмите на Съвета по правата на човека към ООН; обсъждане на въпроса за пристъпване към ратификация на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания (подписан на 18.12.2008 г.), на Протокол 15 към Европейската конвенция за защита правата на човека (подписан на 05.11.2013 г.) и на Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване (подписана на 24.09.2008 г.);предложение за създаване на междуведомствена работна група, която да изготви предложения относно правната рамка на механизма за изплащане от българската държава на обезщетения по индивидуални жалби, уважени от контролните органи към международните многостранни договори на ООН в областта на правата на човека, по които Република България е страна. По всяка една от темите, включени в дневния ред, представители на съответните ведомства и неправителственин организации, както и Омбудсманът взеха отношение и направиха своите предложения. Преди приключване на заседанието министър Кр. Вигенин изтъкна удовлетворението си от старта на новата инициатива и посочи, че предстои изработването на процедура за работата на този Национален механизъм. …………………………………………………………………………………………………………………. [1]Националният контролен механизъм е създаден по предложение на Министъра на външните работи с решение на Министерския съвет от 18 декември 2013 г. – http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5467&g=

Author

Write A Comment