images- EspchВ прессъобщение на Европейския съд по правата на човека от 31 май 2017 г. бе оповестено, че от 1 юни 2017 г. се въвежда нова процедура за изготвяне на решенията на Съда, когато те се постановяват от едноличен съдия (в случаите, когато жалбата се обявява за явно недопустима).

След влизането в сила на Протокол 14 през 2010 г., съгласно който бе регламентирана възможността едноличен съдия да обявява жалбите за недопустими, стана възможно да се предприемат нови методи за работа, за да се обработват по-бързо забавените и явно недопустими жалби, които се бяха натрупали през годините. През 2011 г. повече от 100 000 жалби от такъв характер са били висящи пред Европейския съд по правата на човека. Съдът  не е имал друг избор, освен да приложи такава по-бърза процедура, за да ги разгледа.

Жалбоподателите получаваха кратко писмо, в което в бланкетен порядък биваха информирани, че „условията за допустимост, предвидени в членове 34 и 35 от Конвенцията, не са изпълнени“. Не се посочваха никакви конкретни мотиви. Съдът поясняваше също, че така постановеното решение е окончателно и не подлежи на обжалване нито пред камарата, нито пред Голямото отделение. Текстът бе унифициран и се променяха само номерата на жалбите и имената на жалбоподателите.

В следващите шест години това забавяне в обработката на явно недопустимите жалби бе преодоляно.

Писмата с подобно унифицирано съдържание обаче предизвикаха критики от страна на   много  жалбоподатели, неправителствени организации и адвокати, тъй като не ставаше ясно какъв е конкретният недостатък, поради който жалбата е обявена за недопустима. Това от своя страна създаваше риск от повтарянето на едни и същи грешки при изготвянето на самите жалби, което неминуемо отново би довело до ново натрупване   на явно недопустими жалби.

След приетата декларация в Брюксел през март 2015 г. Европейският съд подготви нова процедура, която позволява   решенията на едноличния съдия да бъдат мотивирани по един по-детайлизиран начин. Така се търси начин да се постигне баланс между отговора на

една основателна загриженост по повод липсата на основания за повдигане на оплаквания в индивидуалните жалби и поддържането на ефективността на процедурата по тяхното обработване по начин, който да не води до изразходването на твърде много ресурси, които могат да засегнат анализа и решаването на потенциално обоснованите жалби.

От началото на юни 2017 г. Европейският съд променя начина на постановяване на решения от едноличен съдия и вместо да бъде изпращано само едно писмо   вече жалбоподателят ще получава решение, подписано от съдията  на един от официалните езици на Съда,а така също и писмо на съответния национален език. В решението ще бъдат посочвани конкретните мотиви за недопустимостта на жалбата. Въпреки това Съдът си запазва правото да постановява и решения, с които ще обявява като недопустими жалби без конкретни мотиви в случаите, когато жалбата е явно недопустима поради многобройни основания, или ако става въпрос за злоупотреба с жалба, или ако в нея са направени  злонамерени оплаквания.

Приветствам това решение на Европейския съд, тъй като то, от една страна, би предоставило по-голяма яснота и конкретика относно недостатъците на конкретната жалба, а от друга – би подпомогнало тези, които подготвят своите жалби, както и техните адвокати, да вземат предвид конкретно посочените пропуски, за да се постараят да ги избегнат за в бъдеще. Така и самият Европейски съд би ограничил броя на явно недопустимите жалби. Поне се надявам това да се случи.

 

Author

Write A Comment