FormuliarНа страницата на Европейския съд по правата на човека е подготвен  видео-клип, предназначен за потенциалните жалбоподатели. Той цели да ги улесни при попълването на формуляра на жалба и засега е достъпен на 15 официални езика на държави-членки на Съвета на Европа, измежду които фигурира и  българска версия.

Чрез видео-помагалото са дадени кратки пояснения  какво следва да бъде съдържанието на всеки отделен раздел, за да бъдат удовлетворени формалните изисквания за подаването на жалба. Жалбоподателите са  предупредени, че при   неправилно  попълване на формуляра или пропуск на някой от разделите му / напр. да се посочи държавата, срещу която се подава жалбата или липсва подпис на жалбоподателя/ жалбата няма да бъде разгледана.

Разбира се, това съвсем не означава, че прецизното изпълнение  на указанията  и точното попълване на всички раздели на формуляра дава гаранции, че такава жалба непременно ще бъде обявена за допустима,  разгледана по същество и уважена.

Видео-помагалото цели по-скоро да улесни изпълнението на формалните изисквания, които бяха променени с въвеждането на новия формуляр от 1 януари 2014 г. Колкото до предпоставките за разглеждането на жалбата по същество, те са предмет на други публикации на Съда, измежду които най-важната е „Практическо ръководство върху критериите за допустимост.“

Author

Write A Comment