ToolkitНов наръчник по Европейската конвенция за правата на човека

Министерството на правосъдието публикува на страницата си в рубриката „Права на човека“, „Документи“,   „Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи“.

Това е адаптирано издание на Toolkit to inform public officials about the State`s obligations under the European Convention of Human Rights, което е предоставено с любезното съдействие на Съвета на Европа на българските власти. Преводът и адаптацията на текста с включването на практика по български дела е осъществен от експерти на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ в Министерството на правосъдието.

Наръчникът е предназначен преди всичко за  полицаи, служители, работещи в места за лишаване от свобода, миграционните служби, в институции, предоставящи грижи на уязвими лица, на местната администрация и др. Той не е насочен към съдии, адвокати или висши държавни служители, а към тези, които имат ежедневен контакт с граждани.

Поради това наръчникът не предоставя задълбочени познания по Конвенцията, а цели да даде основополагащата информация и практически насоки за гарантираните от Европейската конвенция и нейните доплнителни протоколи правила.

Той е структуриран в две части. В първата част, която е основна – „Права и задължения съгласно Конвенцията и нейните протоколи“ – са разгледани последователно отделните права по Конвенцията, съдържащи се в чл.чл.1-14, Протокол № 1 (чл. чл. 1 и 2“, Протокол № 4 (чл. (1-4), Протоколи 6 и 13 (относно отмяната на смъртното наказание)  и Протокол № 7 (чл.чл. 1-5). Освен че са изведени основните положения относно всяко едно право, са цитирани важни решения на Европейския съд, относими към съответния текст – както срещу други държави, така и по български дела. Удобството се състои в това, че всяко решение предоставя възможност за директна връзка към неговото съдържание, така че читателят би могъл да се запознае подробно и с целия текст. Както е пояснено в уводната част, наръчникът няма за цел да покрие всички съществуващи проблеми, а е съсредоточен върху най-значимите и често срещани.

Във втората част на наръчника – „Как да проверим дали действията ни засягат права по Конвенцията и дали са в съответствие с нея“ – е разработен списък , целящ да насочи длъжностните лица към най-важните разпоредби на Конвенцията, както и набор от въпроси, който , макар че не е изчерпателен, ориентира длъжностните лица какво следва да вземат предвид при възникването на различни ситуации в хода на тяхната работа.

 

Author

Write A Comment