Начало > Новини > Нов наръчник по Европейската конвенция за правата на човека

Нов наръчник по Европейската конвенция за правата на човека

ToolkitНов наръчник по Европейската конвенция за правата на човека

Министерството на правосъдието публикува на страницата си в рубриката „Права на човека“, „Документи“,   „Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи“.

Това е адаптирано издание на Toolkit to inform public officials about the State`s obligations under the European Convention of Human Rights, което е предоставено с любезното съдействие на Съвета на Европа на българските власти. Преводът и адаптацията на текста с включването на практика по български дела е осъществен от експерти на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ в Министерството на правосъдието.

Наръчникът е предназначен преди всичко за  полицаи, служители, работещи в места за лишаване от свобода, миграционните служби, в институции, предоставящи грижи на уязвими лица, на местната администрация и др. Той не е насочен към съдии, адвокати или висши държавни служители, а към тези, които имат ежедневен контакт с граждани.

Поради това наръчникът не предоставя задълбочени познания по Конвенцията, а цели да даде основополагащата информация и практически насоки за гарантираните от Европейската конвенция и нейните доплнителни протоколи правила.

Той е структуриран в две части. В първата част, която е основна – „Права и задължения съгласно Конвенцията и нейните протоколи“ – са разгледани последователно отделните права по Конвенцията, съдържащи се в чл.чл.1-14, Протокол № 1 (чл. чл. 1 и 2“, Протокол № 4 (чл. (1-4), Протоколи 6 и 13 (относно отмяната на смъртното наказание)  и Протокол № 7 (чл.чл. 1-5). Освен че са изведени основните положения относно всяко едно право, са цитирани важни решения на Европейския съд, относими към съответния текст – както срещу други държави, така и по български дела. Удобството се състои в това, че всяко решение предоставя възможност за директна връзка към неговото съдържание, така че читателят би могъл да се запознае подробно и с целия текст. Както е пояснено в уводната част, наръчникът няма за цел да покрие всички съществуващи проблеми, а е съсредоточен върху най-значимите и често срещани.

Във втората част на наръчника – „Как да проверим дали действията ни засягат права по Конвенцията и дали са в съответствие с нея“ – е разработен списък , целящ да насочи длъжностните лица към най-важните разпоредби на Конвенцията, както и набор от въпроси, който , макар че не е изчерпателен, ориентира длъжностните лица какво следва да вземат предвид при възникването на различни ситуации в хода на тяхната работа.

 

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks