Новият формуляр на жалба до Европейския съд по правата на човека вече е готов и е достъпен на български език /както и на всички други езици на държавите – членове на Съвета на Европа/. Той може да бъде изтеглен от страницата на Съда, ако се кликне на линка, посочен по-долу:

http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_2014_1_BUL.pdf

Макар че е във формат PDF, той позволява да се пише на него и е така форматиран, че цялото изложение на фактите трябва да се „събере“ в 3 страници, а оплакванията за нарушения на отделните текстове на Конвенцията – на една страница и на още една – изложението относно спазените изисквания на чл. 35 за допустимост на жалбата , т.е. – датата на последния вътрешно-съдебен акт и естеството му, както и датата на предходните такива, изчерпани ли са всички достъпни вътрешно-правни средства за защита (без неефективните и извънредните и др.п.).

Като че ли е малко по-опростен в сравнение с предишния, което ще улесни не само  попълването му, но и неговата обработка от Секретариата на Съда. Времето ще покаже дали е  достатъчно ясен. Във всички случаи първоначално ще създаде известни затруднения за хората, които са свикнали да работят със стария формуляр.

Отсега нататък валиден ще бъде новият формуляр, така че всички, които имат намерение да сезират Европейския съд, следва да работят само с него.

Новост е и това, че текстът на пълномощното е включен в самия формуляр, а не е отделен като самостоятелен документ.

Указанията относно изискванията за попълването на самия формуляр могат да бъдат прочетени на български език на следния линк:

http://www.echr.coe.int/Documents/BUL_Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1.pdf

Утешително е пояснението,   че все пак съдържанието  на фактите и оплакванията за допуснатите нарушения на Конвенцията може да бъде допълнено в отделно изложение, което  не трябва да надвишава общо двадесет страници. В този обем  не се включват приложените копия на решения и документи.  С други думи, в самия формуляр следва да се представи резюме с най-основните факти и аргументите за претендираните нарушения, като съответно се конкретизират датите на всички съдебни актове и преди всичко – тази на окончателния съдебен акт. Ако се подготви   допълнително изложение, то следва в него да се опише малко по-детайлизирано всичко, но само ако се окаже невъзможно да се представи цялостната картина в обема от общо 5 страници.

Публикуван е  текстът и на промените в Правило 47 от Правилата на Съда, които са в сила от 1 януари 2014 г.:

http://www.echr.coe.int/Documents/BUL_Rule_47_of_the_Rules_of_Court_2014_1.pdf

Най-съществената от тях се съдържа в т. 2, в която е пояснено, че   информацията, относно фактите, посочена в параграф 1 (d) – (f) и изложена в съответните графи на формуляра на жалба (т.е. – изложението на фактите и оплакванията за допуснати нарушения) трябва да е достатъчна, за да позволи на Съда да определи естеството и обхвата на жалбата без да е необходимо той да прибягва до информация, съдържаща се в друг документ. С други думи, именно в рамките на четирите страници следва да се представи достатъчно обобщено, ясно и кратко цялата фактология и аргументация. Не трябва да разчитаме на допълнителното изложение, в което тепърва да обясняваме събитията и да обосноваваме оплакванията си, защото то може и да не бъде взето предвид.

Тези, които не разполагат с текста на Европейската конвенция за защита правата на човека, биха могли да си го изтеглят на български език оттук:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=fra#n1359128122487_pointer

 

Author

Write A Comment