MVRЗа проекта на подготвената Инструкция за превантивната дейност на МВР

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ подготви и депозира  становище по повод публикувания на страниците на Министерството на вътрешните работи проект, който според мнението на експертите ни, предвижда сериозна намеса в правото на личен живот и на защита на личните данни на интересни на полицията лица и на добросъвестни трети лица. По-конкретно, съгласно чл. 14 от проекта, достатъчно е наличието на „достатъчно данни да се предположи“, че дадено лице ще извърши „престъпления или други правонарушения“, за да се осъществява наблюдение над него и да се изготви „превантивна карта за лице, представляващо интерес“ съгласно приложение 1 към чл. 14, ал. 1, т. 2. Във въпросната карта се записва както подробна лична информация за интересното на полицията лице (външност, белези, татуировки, месторабота, длъжност, полицейски регистрации, модел мобилен апарат, данни за притежавано МПС, предпочитани заведения и др.), така и лични данни за негови приятели, роднини и познати (имена, прякори, адреси, телефони, връзка с лицето).

Основанието за събиране на посочената информация – предположение, че дадено лице ще извърши престъпление или правонарушение – е твърде неясно и дава неограничена свобода за наблюдение на гражданите, без да са предоставени каквито и да било гаранции срещу произвол. Неоправдано широк е и кръгът от лица, по отношение на които се събират лични данни. Не е ясен срокът на съхранение на тази информация, нито какви са гаранциите, че тя няма да се събира, използва и съхранява в нарушение на българското и европейското законодателство.

От мотивите към инструкцията не е видно да са взети под внимание европейските стандарти за защита на личния живот и личните данни, установени в Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) и в правото на ЕС. Посочено е, че „С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право“. Бихме желали да изразим несъгласието си с този подход. Съответствието следва да се преценява не само когато се „въвежда“ европейско законодателство, но и във всички останали случаи, когато националните власти действат в обхвата на правото на ЕС или предвиждат ограничения на основни права, гарантирани от ЕКПЧ. Защитата на личните данни е една от тези области.

През следващата година предстои транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. Съгласно постоянната практика на Съда на ЕС в срока за транспониране, определен от директивата за нейното изпълнение, държавите членки следва да се въздържа от приемане на разпоредби, които могат да застрашат сериозно настъпването на предписания от нея резултат (решение на Съда на ЕС по делото Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96). Без значение в това отношение е дали подобни разпоредби на националното право имат за цел нейното транспониране (решение Adeneler и др., C‑212/04). В случая не е видно дали МВР е преценило съответствието на инструкцията с разпоредбите на въпросната директива. Не е ясно дали е потърсено становище от Комисията за защита на личните данни.

Следва да се вземе под внимание, че всяко обработване на лични данни трябва да бъде законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на засегнатите физически лица и да бъде извършено единствено за конкретните цели, предвидени от закона. Това само по себе си не възпрепятства правоприлагащите органи да извършват дейности за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване, стига те да са предвидени със закон и да представляват необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество, като надлежно се вземат под внимание легитимните интереси на засегнатото физическо лице. Физическите лица следва да бъдат информирани за рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на личните им данни, и за начините, по които да упражняват правата си по отношение на обработването. Конкретните цели, за които се обработват личните данни, следва да бъдат изрично указани и легитимни и определени към момента на събирането на личните данни. Личните данни следва да са подходящи и релевантни за целите, за които се обработват. Следва да се гарантира, че събраните лични данни не надхвърлят необходимото и че не се съхраняват за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ изрази готовността си   да окаже експертна помощ за спазването на европейското законодателство в областта на защитата на личния живот и личните данни на гражданите. Същевременно тя се ангажира се да следи отблизо процедурата по приемане на въпросната инструкция и при нужда да предприеме подходящи законови действия с цел гарантиране на въпросните стандарти в българското законодателство и практика.

 

Author

Write A Comment