ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

АНОТАЦИЯ

Дисциплината се преподава на студенти от юридическия факултет на Варненския свободен университет, професионално направление „Национална сигурност”, в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.”Дисциплината се преподава на студентите от ІV курс. Неин титуляр е проф. Боян Станков.От учебната 2007/2008 г. лектор е Светла Маргаритова-Вучкова.
Тя е насочена към задълбочаване познанията на студентите, получени след изучения курс по „Криминология. Теоретични основи” и „Криминология. Видове престъпност”, както и по „Организирана престъпност”. Вниманието е акцентирано върху превенцията на престъпността, разгледана като процес. Курсът дава познания за прилаганите подходи, модели и политики – в миналото и настоящето, както в България, така и в другите държави (в Европа, САЩ, Латинска Америка и Япония), запознава студентите с международните актове на ООН, Съвета на Европра и Европейския съюз, свързани с различните аспекти на борбата с престъпността в съвременното общество. Дисциплината цели да даде познания относно методологията за разработване на програми и планове за превенция на престъпността – както такива с комплексен характер, така и по отделен проблем.В хода на обучението се анализират в критичен план националните стратегии за борба с престъпността или отделни нейни аспекти, приемани в България през 1975, 1994, 1998 и 2002 г. Проверката на знанията се осъществява чрез представяне и защита на разработен проект на програма за превенция по тема, избрана от самите студенти, които се насърчават да я подготвят в екипи от 2-3 души. Презентацията й се извършва в присъствието на останалите студенти от курса, които имат право да задават въпроси по програмата и това участие се взема под внимание при офорлмяне на крайната оценка.

Author

Write A Comment