Rules of the curt-3

Какво трябва да знаем, когато пристъпваме към подготвянето на жалба пред Европейския съд по правата на човека

/някои пояснения за Правило 47/

Много неща, а и само теоретичните познания не са достатъчни, но помагат. В тази връзка освен текста на Конвенцията и допълнителните протоколи към нея е важно да се запознаем и с Правилника на Съда, тъй като там се съдържат текстове, чието стриктно прилагане е  от изключително значение, за  да не бъде върната жалбата преди дори да е разгледана по същество, а по административни причини.

В тази връзка  най-важният текст е този на Правило 47. [1] В него най-подробно е регламентирано  каква информация   следва да бъде предоставена на Съда, когато   попълваме формуляра на жалбата. Извън личните данни, съдържащи се на втората страница, следващата рубрика се отнася до „кратко изложение на фактите“. Това означава в много стегнат и хронологичен  ред  трябва да се представят най-съществените събития, свързани с оплакванията, които предстои да бъдат направени. В този раздел е мястото и на съответните документи, които сте избрали да приложите, като се позовете на тях – в скоби или под линия.[2]

Изложението на твърденията за допуснати нарушения на Конвенцията и съответните аргументи (раздел ІІІ от жалбата) не означава, че тук е достатъчно само да се препише съответният текст от Конвенцията (наскоро ми показаха точно така попълнена жалба и клиентката се чудеше защо най-важното й оплакване не е разгледано).  В тази си част жалбата стои по-близко до писмената защита или до жалба  срещу решението на първоинстанционния съд.  Освен това, не се притеснявайте, че е предвидена само една празна страница. Можете да напишете и повече, но не прекалявайте.

Раздел ІV не е сложен за попълване, ако жалбата се депозира след приключило съдебно производство вътре в страната. Тогава важното е да не се пропусне шестмесечният срок от постановяване на съдебния акт (като не броим извънредните способи – отмяна или възобновяване). По-сложно е, когато е налице едно продължаващо нарушение и тогава се налага не просто да се напише номера на съответния съдебен акт и неговата дата, а да се обясни по-подробно, че макар и решението да е отпреди две години, то все още не е изпълнено (например ако Ви е присъдена някаква сума, но не можете да си я съберете; или е отменен административен акт, обаче  административният орган отказва да изпълни разпореждането на съда и др.п.)

Все в този раздел има един въпрос, на който следва да отговорите изчерпателно, а именно: дали е имало някакво вътрешноправно средство за защита, което не сте използвали. Отрицателният отговор, ако е верен, е най-лесен. Проблем е , ако има такова средство. Тогава сте длъжни да се аргументирате защо не сте го използвали. Ако смятате, че не е ефективно, трябва да го докажете с примери от практиката.

В раздел V следва да посочите каква е целта на Вашата жалба. Тук съвсем лаконично и много общо  могат да се изброят в 2-3 изречения какви са Вашите очаквания от Съда. На първо място, да установи наличието на нарушение на съответното Ви право, на второ място – да Ви присъди справедливо обезщетение и т.н. Не е необходимо на този първоначален етап да се конкретизират суми за имуществени и/или неимуществени вреди. Твърде рано е, а и дори да се направи, ако се пропусне следващият етап, когато Съдът специално Ви е поканил да представите претенциите си по чл. 41 от Конвенцията, той няма да Ви присъди никакво обезщетение, защото не сте изпълнили указанията му. Тогава е важен дори и срокът, в който имате право да подготвите съответния документ и той наистина е преклузивен.

Много е важно да не пропуснете не само да опишете всички документи, на които се позовавате (в раздел VІІІ), но и да приложите копия от тях. Имайте предвид, че пропускът дори и на едно от изискванията, изброени в чл. 47 от Правилника на Съда, може да има за последица изпращането на писмо от страна на регистратурата, че по административни причини жалбата няма да бъде разгледана. Това изрично е записано на страницата на Съда, на която можете да прочетете и цитираното правило 47.

Ако се окаже, че жалбата е надхвърлила обема от 10 страници без заглавната, сте длъжни да подготвите резюме. Това също е едно от т.н. административни изисквания за допустимост. Те се съдържат в Практическите указания за подготвяне на жалба.[3]

Добре би било да се вместите в 10 страници, но понякога самата фактология е по-голяма. Ако не искате да спестите нищо, което според Вас е много съществено, тогава освен жалбата трябва да се постараете да направите и едно стегнато резюме . Такава бе препоръката на един от експертите, работещи в секцията по филтриране на жалби в Европейския съд по правата на човека  в хода на проведената конференция в Страсбург на 5-6 юни, с представителите на Националните институти за обучение на магистрати, на адвокатските колегии и на други партньори, участващи в програмата   HELP, финансиран със средства от Human Rights Trust Fund.

Ако при подготовката на жалбата сте спазили стриктно всички изисквания на правило 47, това ще означава единствено, че няма риск поради администартивни причини да откажат разглеждането й. В никакъв случай не сте застраховани обаче, че оплакванията, повдигнати във Вашата жалба ще бъдат обявени за допустими. Съдът се е постарал да отправи това послание на страницата, на която са качени преводите на различни езици на цитираното правило. Все пак моят съвет е да прочетете всички пояснения и указания внимателно преди да вземете решение дали ад сезирате Европейския съд по правата на човека. Не забравяйте, че повече от 90 % от всички жалби се обявяват за недопустими, но Съдът не мотивира решенията си в тези случаи и можете само да предполагате какво е основанието му, за да не разгледа жалбата Ви по същество.

 [1] линкът, на който може да се прочете на всички езици  правило 47, е следният: http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Lodging+an+application/

[2] Аз предпочитам втория подход и номерирам всеки един документ така: Решение № … от …г. на районен съд… по гр.д. №… – приложение № 1

[3] Наборът от документи, включително и на български език, който може да бъде изтеглен от сайта на Европейския съд – Конвенцията, протоколите, практическите указания за попълване на жалба, както и формуляр на Конвенцията, може да бъде намерен на следния линк: http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pack/

 

 

Author

Write A Comment