Под това заглавие преди дни излезе от печат трудът на Дейвид Харис, Майкъл О’Бойл, Ед Бейтс и Карла Бъкли. Българската правна общност има привилегията да се сдобие сравнително много бързо с третото преработено и допълнено издание на OXFORD University Press, което бе публикувано на английски език през юни миналата година.

Този пътеводител и наръчник в областта на правата на човека е (или поне би могъл да бъде)своеобразна настолна книга както за практикуващите юристи, така и за всички, които работят или проявяват интерес към тази сфера. Той е добре познат и високо ценен от тези, които имат интереси и работят в областта на правата на човека.

Самите автори в предговора поясняват, че след второто издание от 2009 г. са настъпили много събития – както в бързо развилата се юриспруденция на Съда, така и в системата на самото изпълнение на решенията. В последните пет години решенията на ЕСПЧ са разширили обхвата на приложението на Конвенцията и в още по-голяма степен са изяснили значението на гаранциите по нея. Посочени са знакови решения по отделните текстове на Конвенцията, измежду които и няколко по български дела (Христозов и др. срещу България,Станев срещу България). Успоредно с тези новости в юриспруденцията на Съда в този период бяха направени и стъпки за реформирането му и намаляваненто на висящите дела, което стана възможно с влизането в сила на Протокол 14.

Доколкото всички автори са англичани, те поставят акцент в предговора и върху влезлия в сила през 1998 г. Закон за правата на човека.“Днес никой студент по право в Обединеното кралство не би могъл да завърши университета без да е изучавал ЕКПЧ или без да има основни познания какво представлява ЕКПЧ и как функционира тя“.

Трудът е структуриран в три части:

  1. Европейската конвенция за правата на човека в контекст. В тази част, която е най-кратката, са дадени пояснения относно материалноправните гаранции, Страсбургския механизъм на прилагане, позитивните и негативните задължения и тълкуването на Конвенцията.
  2. Втората част е посветена на механизма на прилагане и тук са разгледани няколко основни въпроса – допустимостта на жалбите, Европейският съд по правата на човека и неговата организация, практика и процедур, както и механизмът за изпълнение на решенията.
  3. Основната трета част, която заема ¾ от обема на целия труд (от 233 до 1167 страница), е посветена на отделните права, гарантирани от Конвенцията.

В  този наръчник са взети предвид над 1600 решения на Европейския съд  – от най-старите до тези, постановени до октомври  2013 г. Сред тях има и немалко по български дела.

Българските юристи имат привилегията да черпят познания в областта на правата на човека от един съвременен, задълбочен и професионален източник, обогатен и от предговора на българския ad hoc съдия в Европейския съд по правата на човека и зам.-председател на Върховния касационен съд – г-жа Павлина Панова. Качеството на  превода на книгата в немалка степен се дължи и на юридическата редакция, осъществена от съдия Панова.

Министерството на правосъдието, чиято Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ реализира тази инициатива, благодарение на финансиране, получено по Норвежкия финансов механизъм.Трудът се разпространява безплатно чрез съответните основни институции и научни звена – Върховен касационен съд, Върховна касационна прокуратура, Висш адвокатски съвет, Национален институт за правосъдие, юридическите факултети  и др.

 

 

Author

Write A Comment