voie elektronique-2На страницата на Европейския съд по правата на човека, в рубриката Практически инструкции, са поместени изменения в Правилата на Съда, отнасящи се до възможността да се изпращат документи в електронен вариант след депозирането на жалбата. Тези практически инструкции са утвърдени от председателя на Съда на 29 септември 2014 г. на осн. чл. 32 от правилата на Съда. Те ще влязат в сила през 2015 г., като датата ще бъде обявена допълнително след като бъде извършено тестване на системата по тяхното прилагане.

В следващото изложение ще бъдат дадени пояснения относно хипотезите, предпоставките и техническите условия, при наличието на които ще може да се използва електронната кореспонденция с Европейския съд.

І. Изпращане на документи по електронен път

Предпоставки
Тази възможност ще бъде предоставена на жалбоподатели, които вече са регистрирали жалбата си в Европейския съд по правата на човека, използвайки Службата за електронна комуникация /SCE/ с изключение на следните случаи:
а) когато писмената кореспонденция е свързана с искане за привременни мерки на осн. чл. 39 от Правилата на Съда, ако то не е изпратено по пощата и по факс;
б) когато е свързано с приложения от рода на планове, ръководства и др.п., които не могат да бъдат изцяло визуализирани в електронен формат и могат да бъдат изпратени по пощата;
в) ако секретарят на Съда поиска даден документ или друго приложение да бъдат изпратени на хартиен носител по пощата.
Когато жалбоподателят е изпратил един документ по пощата или по факс, той следва да информира по електронен път Съда, че е изпратил документи, като опише какви са те и да посочи датата и причините, поради които не е използвал електронния вариант за изпращане.

Технически изисквания
Всеки документ, който се изпраща, трябва да е във формат PDF. Писмата и писмените бележки следва да бъдат подписани и сканирани, като жалбоподателят трябва да запази хартиения носител в своето досие. Неподписани писма и становища не се приемат.
Документът следва да има съответно наименование, като наред с всичко останало, задължително е да се посочи номера на жалбата, името на жалбоподателя и съдържание, изписани на латиница– напр. 65051/01 Karagyozov Observ Recev Fond

Дата, която ще се приеме от Съда
За дата на документа ще се приема датата на успешното изпращане на документа (кто се отчита по часовото време на Страсбург) по смисъла на чл. 38§2 от Правилата на Съда или като дата на подаване на документ за целите на чл. 73§1.
С цел улесняване на кореспонденцията и за да се гарантира спазването на сроковете, определени от Съда, жалбоподателят е длъжен да проверява редовно елекронната си поща, както и сметката си в SCE.

Различните версии на един и същ документ
SCE не позволява промяна, замяна или премахване на вече качен документ. Ако на жалбоподателя му се наложи да редактира документи, които вече е изпратил, той е длъжен да създаде нов документ, който да озаглави по различен начин, например, като добави думата „промяна“ в името на предходния документ. Тази възможност следва да се използва само при реална потребност, а не за корекция за малки грешки.
Ако жалбоподателят е изпратил повече от една версия на същия документ, само този, който е подаден в срока, се взема под внимание. Когато повече от една версии са подадени в определения срок, взема се предвид последната от тях, освен ако председателят на отделението не реши друго.

ІІ. Изпращане на становища

След изпращането на жалбата за становище Съдът може да оторизира правителството или жалбоподателя да изпратят своите становища и други документи по електронен път. В този случай са приложими инструкциите за изпращането на други електронни документи, посочени по-горе. Следователно, тези становища трябва да са подписани и сканирани преди да се изпратят.

За повече подробности относно практическите инструкции по отделни въпроси от Правилата на Съда могат да бъдат прочетени на съответната страница.

 

 

Author

Write A Comment