ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НАКАЗАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС

Практиката на Европейския съд по правата на човека

Джереми Макбрайд

Наскоро със съдействието и финансовата подкрепа на Съвета на Европа на български език бе публикуван изключително ценният наръчник с горепосоченото заглавие. Негов автор е проф. Джереми Макбрайд. Той има за цел да подпомогне съдии, прокурори и адвокати, за да вземат предвид многобройните изисквания на Европейската конвенция  (както изрично формулирани, така и извлечени чрез тълкуване от практиката на Съда) в сферата на наказателното производство, когато тълкуват и прилагат наказателно-процесуалните кодекси и свързаното с тях законодателство.

Авторът е представил извадки от решения с ръководно значение, постановени от Европейския съд по правата на човека и от вече несъществуващата Европейска комисия за правата на човека, по оплаквания за нарушения на правата  и свободите по Конвенцията в хода на разследването, повдигането и поддържането на обвинението и на съдебния процес , както и в производства по обжалване и различни други процедури, свързани с наказателния процес.

Сборникът не е структуриран по текстове на Конвенцията, а следва отделните фази на наказателния процес, като се започне от етапа на разследването, във връзка с който се разглеждат различните относими към него задължения, използването на арест, полицейско задържане и задържане под стража, събирането на доказателства и разпитите, както и прекратяването на производството преди съдебната фаза. След това е застъпен първоинстанционният процес,  обжалването на присъдата и възобновяването на производството, изискването за разглеждане на делото в разумен срок и различни задължения, свързани с плащане на обезщетение и разноски.

Освен практиката за  различните гаранции на чл. 6 е представена и практиката по приложение на правото на свобода и сигурност (чл. 5), правото никой да не бъде съден или наказан два пъти за едно и също деяние – чл. 2,чл. 3 и чл. 4 на Протокол № 7.

В наръчника е представена и практика по някои аспекти от приложението на чл. 2 (правото на живот); чл. 3 (забраната за изтезания, нечовешко и унизително отнасяне и наказване), които са от значение в случаи, като употреба на сила при правоохранителни действия, разследване на престъпления и провеждане на разпити); правото на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията по чл. 8 (което не само поставя съществени ограничения при разследването на престъпления и събирането на доказателства, но също така има отношение към ограничения при разследването на престъпления и събирането на доказателства, но също така има отношение към ограниченията, на които могат да   подлагани арестувани и задържани под стража лица, както и към публичността, която може да бъде давана на някои аспекти от наказателното производство); правото на свобода на изразяване по чл. 10 (който се отнася не само до отразяването на наказателни производства, но и до ограниченията, които могат да се налагат върху критиките на системата на наказателно правосъдие и по-специално – във връзка с работата й по конкретни дела); правото на мирно ползване на собствеността по чл. 1 от Протокол 1(което трябва да се зачита при правоохранителни действия, а може да е от значение и при обезпечителни мерки по отношение на доказателствата за извършено престъпление или на имуществото, придобито чрез такова) и правото на свобода на придвижване по чл. 2 от Протокол № 4 (което може да повлияе на ограниченията, налагани на заподозрени в извършването на престъпления лица в хода на разследването или по време на съдебния процес).

Извадките са от значение не само защото самият текст на Конвенцията не е достатъчен за разкриване на цялото й приложно поле като правен инструмент, но също и защото обстоятелствата по подбраните дела дават представа как изискванията й следва да се прилагат в конкретни казуси.

В наръчника  е представена практика на Европейския съд по решения, постановени до 31 март 2009 г. Той е преведен от адвокати на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и се разпространява безплатно чрез Висшия адвокатски съвет до адвокатските колегии в страната, както и чрез Националния институт за правосъдие.

Author

Write A Comment