Council of EuropeСесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа

На 16 май 2013 г. по време на 123-тата сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа бе приет Протокол № 15 на Европейската конвенция за правата на човека. В своята реч при приемането му  председателят на Съда, г-н  Шпилман увери всички присъстващи, че основната грижа на тази единствена по рода си международна институция, към която могат да се обърнат повече от 7 милиона души, за да получат правосъдие, е да гарантира ефективността на системата на Конвенцията. Той подчерта, че след влизането в сила на новия протокол 14 и въвеждането на фигурата на едноличния съдия са били постигнати много добри резултати, тъй като броят на разгледаните жалби се е увеличил с около 20 % и тази тенденция се запазва за първите 4 месеца на 2013 г.

От друга страна обаче г-н Шпилман обърна внимание, че тези обнадеждаващи резултати са твърде нестабилни и несигурни като краен ефект, тъй като от началото на годината броят на новопостъпилите жалби е нараснал с 11 %. Ето защо концепцията за поделената отговорност, съдържаща се в декларациите от Интерлакен, Измир и Брайтън, излиза на преден план с още по-голяма сила. Г-н Дийн Шпилман се обърна към всички министри, изтъквайки, че неговата институция има нужда от тяхната подкрепа, защото колкото и ефикасни средства да са на разположението на Съда, той не би могъл сам да гарантира ефективността на системата. „Ние имаме нужда  от  Вашата подкрепа“. Той изтъкна, че поделената отговорност изисква отлично изпълнение и на решенията на Съда, за което важен принос има Комитетът на министрите, осигурявайки наблюдение как държавите изпълняват своите ангажименти в тази насока. Председателят на Европейския съд подчерта също, че поделената отговорност изисква да се предприемат мерки на национално ниво, чрез които да се избягват повтарящите се жалби, защото те затормозват работата на Съда и затрудняват неговата мисия. Както той обърна внимание, тези въпроси са тясно свързани: ако Конвенцията се прилага добре на национално ниво (независимо дали в резултат на решенията на Съда или пряко от националните юрисдикции), жалбите, депозирани пред Съда, ще бъдат много по-малобройни. Това определя  важността на мерките, които следва да бъдат предприемани от държавите, за да се разширят познанията за Конвенцията. Г-н Шпилман напомни, че Съдът също предприема редица стъпки в тази насока –    всяка година се приемат голям брой съдии от различните държави-членове на Съвета на Европа на обучение; създадена е специална програма, чрез която да се осигури превод на решенията на неофициалните езици.

Г-н Шпилман отбеляза своето удовлетворение от бързото подготвяне и приемане на новия Протокол № 15, което е още едно доказателство за решимостта да бъдат извършени реформите, съгласно решенията от конференцията в Брайтън. Той отбеляза, че Европейският съд вече е изготвил своето становище и по проекта на новия протокол № 16, който ще разшири неговата компетентност, като му позволи да представя консултативни становища по тълкуването на Конвенцията. Според г-н Шпилман, това ще бъде един „протокол на диалога“, който ще се превърне в основен инструмент за ефективносто прилагане на принципа на поделената отговорност между най-висшите национални юрисдикции и Съда.

Председателят на Европейския съд завърши словото си, че е оптимист по повод бъдещето на механизма за защита на Конвенцията в светлината на предстоящото присъединяване към нея и на Европейския съюз. В този смисъл според него 2013 се очертава да бъде знаменателна и ключова година.

Author

Write A Comment