Уважаеми колеги, бих желала да информирам тези от вас, които отворят този файл, че за ваше улеснение и успокоение съм подготвила примерни въпроси, които ще фигурират в теста на изпита. Те не обхващат цялата материя, но преди 1 май ще кача на страницата си и други въпроси, които ще подготвя.

Отговорите  можете да намерите в монографиите на Росен Ташев  и Жана Шаранкова.                    

 

           

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

 

Какво означава латинската максима interpretatio caesat in claris

 

Правните принципи представляват :

а) правни норми;

б)юридически правила за поведение;

в) правила за юридическо обосноваване.

 

Наказващата отговорност може да бъде обосновавана по пътя на:

а)ограничителното тълкуване;

б) по пътя на разширителното тълкуване.

 

Как се нарича правният институт, закрепен в чл. 46, ал. 2 от ЗНА: “Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят за подобни случаи…”.

 

Идеята за “пълнотата и затвореността” на писаното право е характерна за:

а)школата на екзегезата;

б) за модерната тълкувателна теория.

 

На коя тълкувателна теория са присъщи формализмът,  буквалността и придържането към първоначалния текст на закона.

 

За коя тълкувателна доктрина е типична техниката на интерпретация на текстове.

 

Посочете кои са начините за тълкуване:

а) от  първа степен: ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

б) от втора степен

………………………………………………………………………………………………………

 

Според коя теория целта на тълкуването е да се разкрие истинската воля на законодателя от времето на приемането на закона.

 

Коя  теория на тълкуването е намерила въплъщение в нормата на чл. 20 ЗЗД: При тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните”.

 

Как следва да бъде тълкувана правна норма, която има: неизчерпателно или примерно изброяване?

 

Посочете основния метод на тълкуване, изпалзван от школата на глосаторите.

 

Какво е било характерно за школския диспут, практикуван в средновековието

 

Посочете проявните форми на неяснотата в правната норма.

 

При тълкуването на индивидуалните договори превес имат:

а) юридическата сигурност;

б)истинските намерения по време на постигане на съгласие

 

При тълкуване на международните договори превес има:

а) юридическата сигурност;

б)истинските намерения по време на постигане на съгласие

 

При тълкуване на международните договори на изясняване подлежи:

а) текстът на договора;

б) намерението на страните

 

Избройте основните етапи на процеса на тълкуване

……………………………………………………………………………………………………

 

Твърдението, че тълкувателят е длъжен в рамките на един тълкувателен акт да приложи всички начини на тълкуване е:

а) вярно  

б) невярно

 

Съществува ли задължение тълкувателят да приложи начините на тълкуване в определена последователност –

а) да 

б) не.

Ако отговорът е да, посочете каква е тази последователност.       

 

Коя е необходимата предпоставка, за да започне тълкуването?

 

В кои случаи се прилага разширителното тълкуване (interpretatio extensivа) и в кои  – ограничителното  (interpretatio  restrictivа)

 

Посочете кой е логическият субект и правният субект на долупосочения текст (чл. 32, ал. 1 от Конституцията) и го покажете, като преобразувате изречението:

“Личният живот на гражданите е неприкосновен”

 

На кой вид аргумент е форма правилото “който не може по-голямото, не може и по-малкото”.

 

Чл. 135 ЗЗД “Кредиторът може  да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането, като знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника.”. Какъв аргумент е използвал законодаткеилят в тази презумпция:

а) аргумент чрез аналогия;

б) аргумент за противното

в) аргумент за по-силното основание

 

Израз на кой правен принцип в гражданския процес е нормата на чл. 4, предл.2 от ГПК “При липса на закон съдът основава решенията си върху обичая и основните начала на правото и справедливостта”

 

Author

27 Comments

 1. svmargaritova

  Не, защото внимателният прочит на препоръчания от мен учебник на Росен Ташев съдържа всички отговори. Въпросите са съставяни именно на основание четенето на неговата монография и Ви уверявам, че когато я прочетете, няма да имате проблеми.

 2. Zlatina Georgiewa

  Ние сме сигурни, че отговорите ще намерим в учебника. Целта ни е всъщност да си улесним живота, като Вие просто ни ги кажете. Дали ще го направите е ваша воля. Малко трудно се концентрират студентите, или поне лично аз като такава, на подобна суховата материя, затова се опитваме да „изкрънкаме“ верните отговори. А и на мен лично ми направо впечатление, а може би се лъжа, че дори преподавателката, т.е Вие си помагахте със записки или учебник по време на самите лекции. Това ме навява на мисълта, че щом на Вас Ви се налага да си попоглеждате, какво остава за нас-бедните неориентирани все още първокурсници.

 3. svmargaritova

  Знаете ли, точно защото сте в първи курс, за нищо насвета не бих стимулирала и насърчила запаметяването наизуст на отговори. Представете си, че учите нов език и аз ви покажа всички букви. От това Вие няма да можете да схванете смисъла на съчетанията от букви. А тази дисциплина е нужна, защото учи студентите как да четат и разбират юридическите текстове, които им предстои да изучават през следващите години. Сега аз се опитвам да Ви покажа правилата и затова е важно Вие да ги усвоите.
  Колкото до това, че и аз по време на лекции съм гледала в записките си, това е съвсем естествено, защото иначе има опасност да пропусна нещо важно, което държа на всяка цена да Ви кажа.

 4. Zlatina Georgiewa

  „….Интерпретиращата мисъл пък е обект на една метамисъл за нея в знака-мисъл и тази метамисъл е интерпретант за знака- мисъл , който свързва последните с други мисли в потока на съзнанието…..“

  Извинете ме!!! Не знам дали заради тази ужасяваща тавтология или просто защото съм изванредно глупава нещо не схващам смисъла…Нещо по- лошо! Отказвам се да го търся! Не знам защо си мисля , че истинските умните хора успяват да кажат нещо мног сложно по най-опростен начин. След това се подкрепят с примери… след това прави впечатление, че по време на лекциите им няма място за всички студенти по скамейките. Тук има нещо сбъркано!!! Мился да съветвам всички бъдещи колеги, ако живот и здраве взема този изпит да не го записват като избираем предмет. Или трябва да се измисли начин тази материя да стане по- привлекателна а лекциите по-атрактивни. С цялото ми уважение към всички , които разбират Росен Ташев, Ж.Шаранкова….моля да ги поднесете по подобаващ начин.

 5. Zlatina Georgiewa

  След като четох цял следобед материалите на Ташев и Шаранкова , и мислих върху този коментар , който написах, и в който , ако не сте разбрали прозира известна доза гняв , стигнах до заключението , че не бива да подхождам по този начин към проблема, пред който съм изправена. В крайна сметка уча , не за да си взема просто изпита, а за да мога да бъда смела и подготвена някой ден, защото заставайки пред клиент…няма да има на кой да се гневя освен на себе си.Искам да знам, за да не бъда лъгана, и за да се боря за правата си. В крайна сметка бих попитала как да се справим по-лесно? Как да разберем, това което четем, за да бъде провокиран интересът ни?Мислите ли , че щом срещаме трудност с тази материя всъщност не ставаме за тази професия?…Как да превключи мозъкът на вълна юридическо мислене…в крайна сметка това му е работата- да мисли!

 6. Димитров

  Мен също и то в значителна степен ме интересува мнението Ви относно въпроса зададен от колежката, а именно – “ Мислите ли, че щом срещаме трудност с тази материя, всъщност не ставаме за тази професия???“.
  Аз срещам доста голям трудност при подготовката, може би нямаше да е такова положението ако различните монографии и сборници бяха написани на по-разбираем език – все пак сме студенти по право първа година, а не съдии в Конституционния съд!!!
  Искам да отбележа още нещо и то важно – не всички групи учихме латински език, не разбираме френски……..а доста от правилата и видовете аргументи са именно на различен от българския език ! Обяснете ми моля Ви как да го прочета, после запомня и накрая напиша на изпита?
  Направи ми впечетление и факта, че по-голямата част от Конституционните решения, вместо да ми помогнат и улеснят ме объркват!
  Нещо друго…….забелязах, че когато седна да чета и тъкмо си помисля, че все пак разбирам нещичко……драгия Р.Ташев (нищо лично) с едно изречение накрая на темата разяснява на читателите, че това което те са разбрали……не е това което той е пожелал да обясни.

  Моля за Вашия коментар!
  Оставам с уважение!

 7. svmargaritova

  При цялото ми уважение към Вас, ми се струва, че Вие очевидно не сте присъствали на лекциите ми, защото иначе нямаше да цитирате този абзац, който не е единственият трудно разбираем, а щяхте да знаете, че по тази дисциплина усвояваме преди всичко основните правила за тълкуване на правните норми в закона, и на по-заден план остава херменевтичната методология. Колкото до стила и изказа на Р.Ташев, не споделям мнението Ви, че е неразбираем. Самите лекции бяха съпроводени непрекъснато с примери от съдебната практика и от практиката на Конституционния съд, така че Ваше право е да отправяте каквито искате съвети, но не виждам как ще се научите да четете законите и да разбирате отделните специални дисциплини през следдващите години, ако не познавате правилата на тълкуване.
  А никой не казва, че право се учи лесно. Всъщност на първокурсниците по начало им е трудно, защото те все още неи знаят „азбукта“ на правото и затова им се налага да усвояват доста трудни и по-теоретични дисциплини.

 8. svmargaritova

  Уважаеми колеги, разбира се, че не трябва да правите такива генерални изводи за себе си и да си мислите, че от вас няма да излязат никакви юристи. Известно ми е, че голяма част от вас не са учили латински, нито френски, нито – римско право. За последната дисциплина на-добросърдечно ви препоръчвам да си купите учебника на проф. М.Андреев и да го прочетете през лятото, защото ще ви бъде през следващата година по-лесно да разберете гражданското право. Колкото до латинската терминология, не са толкова много изразите, а да не говорим, че част от тях имат съвсем буквален превод и на български, а отделно от това, в изпитния тест ще ви бъдат дадени и българските им аналози. Но, уважаеми колеги, някои от тези техники и начини на тълкуване са пренесени още от римско време и са стигнали до нас, те имат дори интернационално звучене и така се използват в писаната юридическа реч. Толкова усилия ли ще ви коства да научите какво означава per argumentum a fortiori.

 9. svmargaritova

  Уважаеми колега, искам да припомня, че все пак не става дума за училище и вие вече не сте ученик, а едно стъпало по-нависоко и към вас ще бъдат отправяни по-големи изисквания и това, което учите няма да става по-лесно, а по-трудно. Твърдя, че стилът на колегата Р.Ташев е понятен, разбираем и ясен, в самата монография има дадени достатъчно много примери и освен това, по време на лекциите ние анализирахме конкретни съдебни решения и се опитвахме да установим какви начини на тълкуване са използвани в тях. Другите ви бележки относно латинския ще намерите в предходните ми коментари. Можете да бъдете сигурни, че колкото и малко да сте разбрали от монографията и за отделните правила, през следващата година ще ви бъде по-лесно.

 10. Zkatina Georgiewa

  В своя защита искам да споделя , че няколко пъти се опитах да присъствам на лекциите, да си водя запски, да ми бъде интересно. Не знам дали причината в това мое разочарование е , че очаквах този предмет да е някакав хибрид между ОТП и Реторика, а изпитвах истински интерес и към 2те. Оказа се , че е ОТП, но доста по-трудно от това, което учихме по-рано, и на което имаме отлични оценки, надявам се реални! Аз учих Римско право, учих и Латински език. Благодарение на преподавателката Опрова също се справихме отлично. Сега се сещам как моя близка, на която споделих , че ще кандидатствам право, която вече е успешен млад прокурор, ме попита “ знаеш ли с какво се захващаш?“ . Тогава аз се пообидих. Това е третия път , в който съм студент, надявам се толкова успешно , колкото предните два…Мислих , че опитът ми ще ми помогне да не срещам трудност, както току що заваршилите колеги…Но явно наитина трябва да се въоражим с търпение и да пием Гинко-билоба….Пожелайте ни успех! И бъдете благосклонно- реални, хаха, ако съществува такова определение!

 11. svmargaritova

  Уважаеми колеги, разбира се, че ви пожелавам успех на изпита, но действително ви е необходима малко упоритост и търпение, за да започнете да разбирате правото и да изпитвате удоволствие да го работите. Сега обявявам регламента за изпита: 14-18 т. – среден, 19-24 т. – добър, 25-30 т. – мн. добър, 31-37 – отличен.
  Дисциплината „Юридическо мислене“ е част от Общата теория на правото и в този смисъл, ако усвоите добре ОТП, както и Конституционното право, няма да имате проблеми и с „ЮМ“

 12. Milena Dimitrova

  Zdraveite!Silno se nadqvam testa,koito 6te ni podgotvite za izpita pove4e da „prili4a“ na tozi,koito se publikuvali na 25.04,spored men e s edna ideq po-dostapen ot drygiq primeren test.Blagodarq….i uspeh na vsi4ki kolegi!!!

 13. Искам да ви споделя че част от колегите не сме имали възможност да учим Римско право и в момента, на мен някои неща са ми много трудни. И искам да подчертая , че на ОТП имам 5, а сега не мога да се справя. Успех на всички.

 14. Предвид посочените от колегите обстоятелства,няма ли да е по-добре ако изпитът е изцяло тест,имам предвид без отворени отговори. Така ще може да се провери кой е усвоил отлично материята,а колегите които не са направили това ще имат възможност поне 3-ки да си изкарат?!

 15. Димитров

  Започна да ми харесва да споделям мнения в блога Ви!
  Ще се радвам ако ми отговорите на още един кратък и ясен въпрос –
  дали конституционните съдии, когато тълкуват има представа кой точно начин за тълкуване използват…..кое от правилата прилагат???
  По мое лично мнение не!

 16. svmargaritova

  Аз ще Ви отговора на въпроса с въпрос: Вие като четете техните решения, мислите ли, че те не са учили начините на тълкуване, а така произволно използват в мотивите си термини, кто „езиково тълкуване“ или „систематично място на определената норма“?

 17. svmargaritova

  Уважаеми колеги, тестът е с много затворени въпроси, прилича на този от 25.04. и престанете да се тревожите, ако сте чели внимателно „Теория на тълкуването“ (но и примерите, които са дадени), при всички положения ще се справите. Важното е да четете внимателно и да осмислите въпроса.През следващите години по всички дисциплини ще ви се наложи да анализирате и тълкувате правни норми и да решавате конкретни казуси. При това болшинството от правните дисциплини са задължителни и там няма да имате възможност да „избягате“ при първата срещната трудност. Ето защо не я заобикаляйте, а се опитайте да я преодолеете с мислене и четене с разбиране.

 18. svmargaritova

  Както можете да се досетите, тестът не само е готов, но и размножен и чака да бъде попълнен. Корекции в него няма да правя. въпросите са както затворени, така и отворени. Тествала съм ги на вашите колеги от редовно обучение и специално се интересувам по време на всяка лекция дали разбират казаното или не. не мисля, че материата е чак толкова сложна, а ако сте учили действително и ОТП, това само би ви помогнало. Мисля, че моята дисциплина само на пръв поглед ви се вижда ненужна и сложна. Ще се убедите през следващите години.

 19. Димитров

  Изпитът приключи…силно се надявам и упшено!!!
  Ако сега трябваше да избирам дисциплина, може би отново щеше да е Юридическо мислене!!!
  Сега е време да се извиним на преподавателката за нападките и упреците, защото някой от коментарите бяха найстина ненамясто!
  Д-р Маргаритова благодаря за времето което ни отделяхте и информацията която ни предоставяхте относто изпита!
  На колегите – стискам палци всички да сме се предтавили пристойно!!!

 20. важаеми колеги, от проверените досега работи, които не са много, съм изключително удовлетворена, защото констатирах, че съм успяла да ви мотивирам да четете внимателно и да мислите именно като юристи. Мисля, че донякъде съм се справила със задачата сил

 21. Zkatina Georgiewa

  Всички се надяваме да сме взели изпита успешно!!! Не знам кокко от нападките са били основателни и колко от тях -не…Но мисля, че дори в нападките си , някои от нас са се старали достатъчно. Щом възникват въпроси-следва да е имало някакъв процес на мислене, колкото и елементарно или несъсществуващо да е според преподавателката ни. Възхищавам се на всички , които разбират това с лекота. А в крайна сметка сред нашите колеги имаше такива които не знаеха дори името на учебника…така, че не смятам че трябва да бъдем хулени за това , че сме се старали, а в доста от случаите тези ,които не са учили дори на принципа на тотото или пък просто изкусно са преписали, да имат по-добър успех от нас…-тези , които „плюеха“. Г-жо Маргаритова, съжелявам , ако сте се чувствали наплюта. Не сме имали това предвид , поне аз не…

 22. svmargaritova

  Тъй като обичам да се изразявам прецизно (защото съм юрист), намирам за твърде неудачно да употребявате глагола „хуля“, защото той е с изключително негативна натовареност и не мисля, че мога да бъда упреквана, че съм обидила когото и да било от студентите. Моля направете справка в тълковния речник, за да видите колко обидна е употребената от Вас дума. Не е в стила ми да говора дори на „ти“ със студентите. Не разбирам откъде Ви е хрумнало да ме обвинявате, че съм си позволила да хуля някого. Не разваляйте добрите ми впечатления от първия випуск, на който четох лекции, защото подобни писания ме разочароват.
  Не вярвам, че на принципа на тотото може да се изкарат 14 верни отговора, още по-малко пък – да се препише нещо от учебника и да се вземе изпитът. Ако все пак има такива случаи, толкова по-жалко за самия студент, защото той очевидно е сбъркал мястото, като е станал студент по право.

 23. Zkatina Georgiewa

  Прави ми впечатление , че каквото и да кажа, все Ви разочаровам. Очевидно говоря твърде много… и излишно. Добре знаете , че използвайки този глагол, не съм вложила най-негативния смисъл в него. А и ,за сега , очевидно не сам усвоила до съвършенство прецизността на езика си, затова се уча в момента. Просто ми стана обидно, че коментирахте леко с насмешка нашите разговори от тук, с болшинството от колеги , които дори не подозираха за съществуването на блога Ви. Във всички случаи ми е приятно да си разменяме бележки…Мога да се понауча , ако не на друго, то поне да отбивам нападките елегантно, както правите Вие. До следващия път…приятна вечер, и приятна работа на всички които ще работят вечерта, като мен. Чао.

 24. Златина,ти определено трябва да спреш да пишеш в този блог,ако всичките ти коментари ще са толкова негативни и безсмислени. Изпита свърши, така че каквото било-било.
  Относно изпита искам да благодаря на Доктор Маргаритова за този блог и за тестовете,които толкова ни улесниха и ни помогнаха да се потготвим. А колегите,които не спират с нападките искам да ги помоля да ми отговорят на въпроса-Колко преподаватели в досегашния ни скромен опит направиха това,което Доктор Маргаритова направи за нас? Колко от тях направиха опит за контакт с нас относно неяснотите преди изпитите!?
  Доктор Маргаритова, благодаря Ви от мое име и от името на колегите си за вниманието и за отделеното време.

 25. Димитров

  Е………взех го изпита…….дори съм се справил доста добре, но не това е най-важното, доказах пред себи се, че не се отказвам колкото и сложен да ми се стори учебкикът. Не усетих всичко което прочетох, но уви каквото е трябвало да се разбере съм го разбрал.

 26. Георги Стоянов

  в тази връзка съм Ви изпратил писмо на Вашата поща.

Write A Comment