Rules of the curtНови промени в Правилата на Европейския съд по правата на човека

На 1 май ще влязат в сила изменения в Правилата на Европейския съд по правата на човека. В общи линии те няма да се отнасят до процедурата по депозиране на жалби, а са свързани по-скоро с организацията на работа и функционирането  на самия съд. Промените визират чл.чл.8, 39, 54, 72, както и два нови текста – 18А и 27А.

В чл. 8 се въвеждат промени относно избора на председател и зам.-председатели на съда и на неговите отделни секции /отделения/. Чл.18А урежда статута на извънсъдебните докладчици, които ще подпомагат работата на едноличния съдия. Те ще бъдат на подчинение на председателя на Съда и ще са част от регистратурата. Той ще ги определя по предложение на  секретаря и зам.-секретарите на отделните секции, които по право ще могат да действат и  като извънсъдебни докладчици. С чл.27А е допълнен статутът  на едноличния съдия и е регламентирано кои съдии и за какъв период от време ще могат да изпълняват тази функция. В чл. 39 е конкретизирано кой е компетентен да се произнася по привременните мерки. В него е регламентирано, че председателят на секцията или постоянен съдия – зам.-председателите на всяка секция, определени от Председателя на Съда, могат да действат като постоянни съдии в тези случаи. В чл. 54 са уредени по-детайлно правомощията на съдиите от отделните секции, когато те заседават в пълен състав или ако действат в качеството им на еднолични съдии. Регламентирано е, че отделната секция или нейният председател, когато действа в качеството му на едноличен съдия,  имат правото да постановяват частични решения по допустимост, като обяняг част от оплакванията за недопустими или да заличат отделна жалба, като това решение е окончателно. Със същите правомощия ще разполага т и зам.-председателите на секции, които бъдат определени за постоянни съдии по привременните мерки. Чл. 72, уреждащ възможността секцията да се десезира в полза на Голямото отделение, е регламентирано, че когато се стигне до подобно решение, секретарят на отделението уведомява страните за това намерение на отделението и те разполагат със срок от един месец от получаването му да изложат своите мотивирани възражения. Всяко възражение, което не отговаря на тези изисквания, ще се счита за неоснователно.

Author

Write A Comment