От 1 януари 2016 г.  е валиден нов формуляр на жалба до ЕСПЧ, а старият формуляр вече няма да е приложим. Той ще се приема само за жалбите, изпратени до края на 2015 г. Целта на тези промени е да се улеснят жалбоподателите и да се внесе по-голяма яснота и идентификация на субектите, които сезират Съда. Всеки, който има намерение да подава жалба отсега нататък, следва да използва само новия формуляр. В случай, че жалбата е била изпратена след 1 януари 2016, но е бил използван  стария вариант, а все още не е изтекъл 6-месечният срок, съветвам повторно да бъде изпратена жалба, като се попълни новият. В  противен случай е твърде вероятно  заради формални  – технически причини, жалбата да не  бъде обработена, защото не отговаря на изискванията на променените Правила на Съда.

Жалбоподателите физически лица вече ще трябва да посочват и мястото си на раждане.

Когато жалбоподателят е юридическо лице, дружество, асоциация, неправителствена организация, ще се изисква да се  посочи  пълното му наименование, датата  на учредяване или вписване, официалният му регистрационен номер (ако има такъв) и официалният адрес, както и   името, адреса, телефонен номер и факс и имейл адреса на представителя, ако има такъв. Наред с  това ще е необходимо  представянето и на съответните документи, удостоверяващи, че представителят  разполага с представителна власт, за да действа от името на този правен субект (напр. копие на извлечение от търговския регистър или от регистъра на търговската палата, нотариално заверено пълномощно или решение на управителния орган и др.п.) Ако не е представено никакво доказателство, трябва да бъде обяснена причината за това.

Независимо дали жалбоподателят е физическо или юридическо лице, ако той е представляван от адвокат или друг представител, вече се предвижда в раздела   „Пълномощно“ на формуляра да има оригинален подпис не само на жалбоподателя , но  и   на представителя, за да се удостовери, че той се е съгласил да действа от негово име . Когато жалбоподател е физическо лице, подписите се полагат в оригинал в раздел С, в графи 33 и 35, а ако става въпрос за юридическо лице, тогава се преминава директно към раздел D. Лицето, посочено като адвокат в този раздел, трябва да постави подписа си в графа 54, а представителят на организацията –  в графа 52.

Съдът ще приеме отделно пълномощно, само ако жалбоподателят смени адвоката си или упълномощи адвокат след подаването на жалбата. В такива случаи  трябва да бъде  използван отделния формуляр, достъпен на сайта на Съда, който съдържа цялата необходима информация.

Ако жалбоподателят не може да участва лично в производството или не е в състояние да стори това (напр. поради здравословни причини или недееспособност), той може да бъде представляван и от лице без юридическо образование, като напр. родител да представляв детето си, настойник –  член от семейството си; партньор ако лицето е затруднено да вземе участие в производството , защото е в болница или в затвор. Тогава  представителят трябва да посочи качеството или отношението, поради което представлява жалбоподателя, както и личните си данни и данните  за контакт.

В модифицирания формуляр на жалба са внесени съответните промени. Най-благоприятната от тех за самите жалбоподатели и техните адвокати е тази, че за раздел  F – „Обосновано изложение на нарушението(-ята) на Конвенцията и/или Протоколите към нея, от което (които) се оплаквате са отделени две страници, а не както беше досега – една и то доста орязана със странично поле.

В Обяснителната бележка  за попълване на формуляра за жалба, която може да бъде намерена на страницата на Съда при другите материали на български език, е пояснено, че  в  списъка на документите, който фигурира  в т. 68 на формуляра,  следва да бъдат  посочени и  номерата  на страницата, съответстващи на всеки  документ, за да може Съдът да го намери лесно. Доколкото си спомням, такова правило  не фигурираше в предходната обяснителна бележка. То не е изрично формулирано и в чл. 47, но очевидно следва да се има предвид при попълването на формуляра.

Формулярът може да бъде изтеглен на български език от следната страница  на Европейския съд :

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/bul&c=fra

или от този линк:  Application_Form_ENG

За да може да се работи на него, е необходимо да да имате инсталиран Adobe Reader 9 или по-нова версия (можете да ги изтеглите на www.adobe.com).

Преди да се пристъпи към попълването му, препоръчвам да се прочете внимателно цитираната по-горе обяснителна бележка, подготвени от самия Съд. От нея ще научите, че:

 не може да разкажете част от фактологията на страниците, предвидени в самия формуляр, а друга – в допълнителното изложение,   което имате възможност  да представите в обем от 20 страници;

– не можете и да   посочите част от оплакванията за нарушения във формуляра, а друга – в допълнителното изложение. В тези 20 страници може да се доразвие краткото изложение на фактите, оплакванията и информацията относно спазването на изискванията за допустимост, направено в съответните части на формуляра.

Обърнете специално внимание на посочените технически изисквания за тези допълнителни страници, които трябва да се спазят и др.  Обяснителната бележка е на български език и е достъпна ето тук:

http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_BUL.pdf

 

 

Author

Write A Comment