приложение на Член 6 ЕКПЧСлед публикуваните два наръчника относно практиката на Европейския съд по правата на човека за приложението на чл. 4 – забрана за робство и принудителен труд /на френски, английски и китайски/ и чл. 5 – право на свобода и сигурност /на френски, английски, украински и руски/, сега на страницата на Европейския съд е качен и  Пътеводител/наръчник/ за приложението на чл. 6 в неговите гражданскоправни аспекти. Той е в две езикови версии – на английски и френски език.

Наръчникът е с обем от 67 страници, включващи увод и 4 раздела, както и списък на цитираната практика:

1.Понятие за граждански права и задължения;

2.Право на съд;

3.Институционални изисквания;

4.Процедурни изисквания

5. Индекс на цитираните в материала решения по основателност и допустимост, които са дадени като линкове, така че да се отвори направо цитираното в текста решение.

От практическа гледна точка като че ли с най-голяма значимост и актуалност за работещите в тази сфера  е именно последният, четвърти раздел. В него са обособени три глави:

–          равенство на средствата /включващо такива проблеми, като обхвата на съдебния контрол, въпросът за четвъртоинстанционността на оплакванията, за състезателността, равенство на средствата, администриране на доказателствата и мотивиране на решенията/;

–          публичност на процеса;

–          продължителност.

Част от съдържанието на наръчника се опира на интерпретации и тълкувания, които вече съществуват в по-ранни публикации.  Позоваването на съдебната практика на Съда също се основава на стари и утвърдили се съдебни решения. Наред с това обаче, доколкото Конвенцията действително е „жив инструмент“, а и проблематиката в областта на гражданските отношения се развива доста динамично, са  представени и съвсем нови решения и разяснения относно приложимостта на чл. 6§1. Пътеводителят е много актуален и полезен особено   в светлината на влезлите в сила междувременно нови протоколи и особено на ограничението относно оплакванията от „четвъртоинсатнционно“ естество.

Пътеводителят може да бъде изтеглен от следната   страница:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=fra#n13693850790050229758899_pointer

 

Author

Write A Comment