За дисциплината „Юридическо мислене“ и нейното място в учебния план

Прочетох мнение на студенти, че материята била  твърде сложна, неразбираема, че се налагало един абзац да се чете по няколко пъти от монографията на Росен Ташев. Който е живял с илюзията, че в юридическия факултет е лесно, значи не е попаднал на точното място. Моето мнение е, че дисциплината следва да бъде изучавана именно от първокурсниците, защото чрез придобитите знания по нея студентите  се обучават как да четат, анализират и тълкуват правните норми; какви правила прилагат съдиите в своята ежедневна работа, когато решават дела или постановяват тълкувателни решения. В първи курс трябва да се дадат познания как може да бъде решен един казус, като се обучават студентите да разграничават фактите от правото и  да  разберат същността на юридическия силогизъм. Всички тези знания са необходими, за да може в следващите години студентите да усвояват с по-голяма лекота  материята в различни правни отрасли. Дисциплината обаче най-вече учи бъдещите юристи да не зубрят, а да разсъждават, да проявят логика в мисленето; да не се опитват да решават казуса, вторачвайки се в една правна норма, а да търсят нейния действителен смисъл в контекста на мястото й сред другите , уреждащи тази материя; да се опитват да уловят духа , а не буквата на закона. Убедена съм, че  тези знания ще  са им необходими през следващите  следващите години. Да упражняваш юридическата професия означава да съумяваш да извлечеш действителния смисъл на законите, скрит зад  формулировката на конкретния текст.

*********************************

Впечатления от изпита на редовните студенти по дисциплината „Юридическо мислене” от випуск 2010/2011

За разлика от задочните студенти, редовните се ползват с „привилегията” да получат възможността и да се явят на предварителен изпит веднага след приключването на упражненията по дисциплината. Моите наблюдения показват, че студентите, които са присъствали на упражненията и активно са вземали участие в съвместната ни работа, са се справили много добре  и още към края на занятията вече имат достатъчна подготовка за изпита си. Всъщност голямата част от отличните оценки – петици и шестици, написах именно на предварителния изпит. Малко бяха студентите, които се представиха на същото ниво на редовната дата – 25 юни. (ако трябва да съм съвсем точна – 7 имат оценки 5 и 6 от явилите се на 25.06.2011). С много малки изключения слабите оценки са на студенти, които не познавам, а вероятно и те – мен, така че „нищо ново под слънцето”.Най-висок е успехът на трета група – 4.80, а първа и втора са с почти равни сили – 3.85 и 3.83. Средният успех на целия курс е 4.19, което е направо постижение в сравнение с предходните години. Оценките на курса са следните: 16 шестици, 17 петици, 22 четворки, 7 тройки . Жалкото е, че двойките, които са изцяло „заслуга” на първа и втора група, са общо 17. Искрено се надявам, че тези, с които ще се видим отново на 10 юли, този път ще се отнесат по-сериозно с дисциплината.

*********************************************

Впечатления от приключилия изпит на задочните студенти от първи курс, проведен на 15 май 2011 година

Искам да поздравя моите студенти-задочници и да им благодаря, че са се отнесли сериозно и отговорно към дисциплината, което проличава от техните резултати – най-високите от три години насам при задочните и редовните студенти.

Бих желала да споделя, че няма по-голямо удовлетворение за един преподавател от това, да установи, че студентите са усвоили материята, която им е преподавал, с тайната надежда, че и той има принос за техния успех.

Средният успех на студентите е 4.09. Толкова шестици и петици никога не съм писала : шестици – 15; петици – 12; четворки – 14; тройки – 7 и двойки – 11.

Като посочих слабите оценки, бих искала да споделя, че всеки път, когато попадна на такава работа, се чувствам лично засегната от показаното незнание, от небрежността, която демонстрират такива студенти, дошли като че ли по-скоро на гости. Питала съм се защо се явяват на изпит, като са абсолютно наясно със себе си, че не са подготвени? Струва ми се, че сега е времето и те да си зададат въпроса дали са избрали точния факултет и правилната специалност? В края на краищата не всекиму е дадено да упражнява точно юридическата професия. Важното е да намери себе си и своето признание, за да бъде за него  работата не задължение, а призвание и хоби.

Аз съм достигнала до този извод след години юридически  стаж зад гърба си и вероятно съм щастлива да споделя, че съчетах две еднакво обичани неща – това да бъда юрист и другото – да съм преподавател. Когато видя срещу себе си  живи погледи на хора, които слушат, задават въпроси и показват желание да разберат материята, това стимулира преподавателя да даде всичко от себе си и да се подготвя повече. Така че, има пряка зависимост между интереса на студентите и тяхната подготвеност и нагласата на преподавателя.

В проверените работи имаше няколко, на които бих могла да пиша и оценка 12. Студентите показваха, че не само са чели задълбочено, но са вниквали в прочетеното и затова са съумяли да отговарят адекватно и изключително точно на поставените им въпроси. Поздравявам тези, които са проявили интерес и отговорност към моята дисциплина и им пожелавам успех през следващите години!

**********************************

Резултати от проведената на 01.06.2009г. анонимна анкета  за преподаването на дисциплината „Юридическо мислене” /БСУ/

Въпрос № 1

При подготовката ми за изпита най-много ме затрудни това, че…

Почти половината от отговорилите сочат, че най-големите им затруднения се дължат както на трудния език , на който е написана монографията на Росен Ташев (непознатата терминология, високият стил, малкото примери в учебника, липсата на достатъчно информация в него), така и на  съдържанието на самия материал, свързан с отделните начини на тълкуване и най-вече на логическите правила.

Около ¼ от всички анкетирани изразяват неудовлетвореността си от липсата на достатъчно време за подготовка  с оглед обема на материала, който е следвало да усвоят.

Отделни студенти признават, че незнанието на латински език им е попречило да научат добре латинските изрази и същевременно се е явило като пречка за по-лекото усвояване на материала.

Само двама от анкетираните са заявили, че нищо не ги е затруднило.

Има и такива отговори, които показват по-скоро това, че студентът не е посещавал лекциите и упражненията. Някои   съжаляват, че не са били по-редовни, други – че изпитът не е бил устен или че им е за първи път да участват в подобен тип изпитване.

Въпрос № 2

Бих искал на лекциите и упражненията по „Юридическо мислене” да се обърне внимание на…

Повече от половината от студентите препоръчват  да се наблегне на практическите занятия, на казусите, да се правят примерни тестове и по време на упражнения, да се акцентира най вече на това, което ще бъде необходимо занапред.

Около ¼ от анкетираните са доволни от начина на преподаване на лекциите и упражненията и намират, че схемите, които са били начертани, са им помогнали за усвояване на материала.

Въпроси № 3 и № 4 целяха да уловят настроението на студентите след приключване на първата година от обучението им – удовлетворени ли са от преподаването в университета, какво не им харесва, какви са техните планове за следващата учебна година, биха ли се преместили в друг юридически факултет.

Оказа се, че почти 99 % от анкетираните дават много висока оценка на качеството на преподаването и може би поради тази причина почти никой не възнамерява да продължи обучението си в друг университет.

Попълнили анкетна карта – 44 души. В тази цифра не се включват студенти, които не са дали никакви отговори и са върнали празни карти, както и този, който е счел, че неправилно е бил избран моментът за провеждането на анкета.

Един студент намира, че не е следвало анкетата  да бъде раздавана в деня на изпита.

****************************

Уважаеми колеги, бих искала да ви благодаря за участието ви в тази импровизирана анкета. Интересува ме вашето мнение, за да  съобразя как да преподавам   тази сложна материя на студентите от следващите випуски така, че те да я усвоят по-леко. Вас уверявам, че през следващите години вие на практика ще прилагате всичко това, което учихме заедно.

Author

Write A Comment