Справедлив процес БАПЧНа 30 октомври се проведе кръгла маса, на която бяха представени резултатите от двугодишното проучване на Фондация „Български адвокати за правата на човека“. То бе осъществено в рамките на проекта “Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и ефективна защита от дискриминация в административното съдопроизводство”, финансиран по програма “Rule of law South East Europe”/Върховенството на закона за Югоизточна Европа“/  на фондация “Конрад Аденауер”  

Проблемите на достъпа до съд и обхвата на съдебния контрол в административното съдопроизводство продължават да са актуални. Именно от гледище на важността на ефективния достъп до съд и на пълнотата на обхвата на съдебния контрол за по-пълното осигуряване на гаранциите за справедлив процес в административното съдопроизводство на национално ниво, екипът на БАПЧ реши да повтори наблюдението върху административно-съдебната практика по тези проблеми, така, както това бе сторено в хода на проекта от 2009 – 2010 г.

Паралелно с това бе решено усилията да се насочат и към изследване на по-особената материя на защитата от дискриминация в рамките на административния съдебен процес. На първо място, защото, доколкото е известно на екипа на БАПЧ, практиката във връзка с обжалването на решенията на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), натрупана в последните години, не е била подлагана досега на подобно изследване, и то специално в светлината на изискванията на справедливия процес. И на второ място, защото бе преценено, че важността на такова изследване нараства поради значимостта на засегнатите интереси и уязвимостта на жертвите на дискриминация, за които проблемът с наличието на ефективни средства за спазване на гаранциите на справедливия процес се поставя с особена острота.

Така се стигна до реализирането на проекта, което бе извършена в периода 2012 – 2013 г . Наблюдението върху съдебно-административната практика в хода на проекта бе осъществено чрез проучване на не по-малко от 3500 отделни административни дела, които   включваха първоинстанционни дела на Административния съд в гр. София (АССГ), в това число и по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), и съответните им касационни дела, образувани след обжалване пред ВАС.

Пълният доклад, обобщаващ резултатите от проучването, ще бъде качен на сайта на Фондация „Български адвокати за правата на човека“/http://www.blhr.org/, за да бъде достъпен за всеки, който проявява интерес към него.

Author

Write A Comment