Начало > криминология, малолетни и непълнолетни правонарушители, Научни статии > Съвременни форми за работа с младите правонарушители и децата в рискови условия

Съвременни форми за работа с младите правонарушители и децата в рискови условия

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г.
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ
гл. редактор: Ангелина Дичева
зам.гл.редактор: доц. Иван Григоров
ред.колегия:
проф. Христо Христозов
Цоньо Цонев
Павлина Попова
Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks