proektФондация „Български адвокати за правата на човека изпълнява проект под горното наименование, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Негова основна цел е да  подпомогне  за хармонизирането на българското законодателство и практика с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека. В рамките на проекта се осъществява текущ мониторинг на проектите за нормативни актове, на  предложенията за тълкувателни решения на ВКС и ВАС и на внесените искания до Конституционния съд, както и изготвяне на становища и предложения за съобразяване с  изискванията на Европейската конвенция в приеманите актове.

Другата насока на работа по проекта е свързана с воденето на стратегически дела в случаи на нарушения на човешки права, които разкриват структурни проблеми на националната правна система или когато се налага да бъде тествано приложението на нормативни актове, които изискват прякото прилагане на стандартите на ЕКПЧ и практиката на съда в Страсбург.

В рамките на проекта бе подновено  издаването и  на месечния бюлетин на Фондацията, с който вече две години се предоставя актуална информация за практиката на ЕСПЧ и Съда на ЕС по проблемите на защитата  на правата на човека. В новите броеве са представени резюмета на подбрани решения срещу други държави и текущо обновяване на каталога по текстове на Конвенцията.

Осъществява се анкетно  проучване на източниците, от които практикуващите юристи /адвокати, магистрати и разследващи полицаи/, както и служителите в полицията, в  следствените арести и пенитенциарните учреждения  са получили знания за Конвенцията и практиката на ЕСПЧ, с цел да бъдат набелязани основните насоки, в които за в бъдеще трябва да се насочат усилията  за повишаване на знанията и информираността на правната общност по проблемите на правата на човека, и в частност – на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ.

Наред с това се събира информация и за преподаването на материята, свързана с Европейската конвенция за правата на човека  и практиката на Европейския съд във висшите учебни заведения в България и в други европейски страни, която ще бъде обобщена в доклад, публикуван на сайта на проекта и представен на кръгла маса.

Като завършваща дейност по проекта се предвижда провеждането на заключителна конференция, на която да бъдат представени и обсъдени резултатите от проекта и проблемите,  които  са били идентифицирани при неговото изпълнение. На конференцията ще бъдат поканени представители на държавни органи, адвокати, представители на партньорски НПО, медии.

Повече информация за конкретните дейности, които са реализирани към настоящи момент, може да бъде получена на следната страница:

http://humanrightsbg.org/

proekt-2

Author

Write A Comment