От 1 октомври 2009 г. влезе в сила Протокол 14 bis, който беше приет на 12 май тази година в Мадрид с цел  да бъде подобрен  капацитетът на Европейския съд  при разглеждането на нарастващия брой жалби. Протоколът съдържа две специфични процедури, свързани с броя на съдиите, проучващи жалбите и произнасящи се по допустимостта и основателността им, а именно:

1. един самостоятелен съдия е компетентен да отхвърли една жалба, когато тя е очевидно недопустима. По-рано с тези правомощия  разполагаше комитет от трима съдии;

2. комитет от трима съдии може да обяви за допустими такива жалби и да се произнася по тяхната основателност, когато те са явно добре обосновани или по които има добре установена съдебна практика, наричани още повтарящи се жалби. По-рано такива жалби бяха разглеждани от отделения (камари) от седем съдии или от Голямото отделение (17 съдии) .

Протокол Протокол 14 bis ще се прилага дотогава, докато влезе в сила Протокол 14, който е ратифициран към настоящия момент от всички държави-членки на Съвета на Европа с изключение на Русия. Изброените по-горе процедури фигурират и в този все още невлязъл в сила Протокол 14.

Към настоящия момент седем държави са ратифицирали Протокол 14 bis – Дания, Грузия, Исландия, Ирландия, Монако, Норвегия и Словения. Други седем само са го подписали – Австрия, Франция, Люксембург, Румъния, Сан-Марино, Испания и Република Македония.Девет държави са депозирали декларации, чрез които приемат, че съответните процедури, фигуриращи в протокола, ще бъдат приложими временно и по отношение на тях – Албания, Белгия, Естония, Германия, Лихтенщайн, Люксембург, Холандия и Великобритания.

В тримесечен срок от датата на подписването му неговите разпоредби вече  намират приложение по отношение на всички горепосочени страни. Държави приемат незабавното му прилагане по отношение на жалби, депозирани срещу тях.

Република България не е сред държавите, които са се присъединили  към цитирания протокол под каквато и да било форма, поради което неговите процедури все още не се прилагат за страната ни.

За първите три месеца от началото на неговото прилагане –  от 1 юли до 1 октомври  2009 г., Съдът е постановил впечатляващо голям брой решения, съобразно новите процедури  – 727, от които 369 решения срещу Германия, 131 – срещу Великобритания, 82 – срещу Швейцария, 57 срещу Холандия и пр.

Author

Write A Comment