Affaire Bulinvar OOD et Hrusanov c. Bulgarie (Requête no 66455/01), 12 avril 2007

Жалбоподателят  – г-н Хрусанов  е управител на жалбоподателя «Булинвар» ООД, със седалище в София.На неуточнена дата през 1996 г., жалбоподателя купува магазин намираш се в сграда в строителство в София.

По искане на фирмата отговорна за строителствотопрез ноември 1996 г., директорът на РДНСК  на София, назначава комисия, натоварена да провери съответствието на извършените работи с нормите за сигурност на оборудването. Тя  отказва да издаде удостоверение за съответствие с мотива, че станцията захранваща сградата с електричество, не отговаря на изискванията на предписанията на електрическата компания, така както те са описани в писмо до предприемача от 1 август 1996 г. Представителят на компанията отбелязва, че трябва да се построи нова станция, тъй като построената има различни характеристики от тези указани в писмото.

С решение от 7 юни 1999 г., съдът уважава молбата на жалбоподателя и постановява издаване на разрешение за ползване. Съдът отбелязва, че през 1994 г. е било издадено разрешение за ползване на съществуващата станция. Той се позовава и на заключенията на експерта според който, съществуващата станция е в съответствие с техническите норми и може да осигури редовното захранване на сградата. Разпореждането за изграждане на нова станция е отменено.

С решение от 7 юни 1999 г., съдът уважава молбата на жалбоподателя и постановява издаване на разрешение за ползване. Съдът отбелязва, че през 1994 г. е било издадено разрешение за ползване на съществуващата станция. Той се позовава и на заключенията на експерта според който, съществуващата станция е в съответствие с техническите норми и може да осигури редовното захранване на сградата. Ответникът подава касационна жалба. С решение от 2 ноември 1999 г., Върховният административен съд обезсилва решението и отхвърля претенциите на жалбоподателя. Съдът констатира, че оспорваното решение е основано върху отказа на комисията да издаде удостоверение за съответствие на строителството. Съдът отбелязва, че съответствието на строителството с техническите норми и нормите за сигурност може да бъде установено единствено от тази комисия и, че нейният отказ да констатира съответствието не е можел да бъде отменен, нито променен от административна или съдебна инстанция.

Европейският съд намира, че  жалбоподателят и управител на дружеството не е собственик или страна по спора пред вътрешните съдилища. Така, че жалбата внесена от него по ratione personae изглежда несъвместима с Конвенцията

Съдът отбелязва, че Върховният административен съд е заявил, че той може да се произнася единствено дали спорното решение произтича от компетентните административни органи и дали то отговаря на решенията на приемателната комисия, но че той не е компетентен да прецени основателността на административното решение. Така че той отказва да разгледа единствената спорна точка, а именно –  каква е нуждата от изграждането на нова станция за снабдяване на сградата с електричество, оспорвана от жалбоподателя. Освен това,   предписанието на електрическата компания за изграждане на тази инсталация, не е можело да бъде оспорвано предварително чрез жалба за това.Тези елементи са достатъчни на Съда за да заключи, че има нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment