Affaire Ekoglasnost c. Bulgarie (requête n° 30386/05), 6 novembre 2012

Политическата партия „Екогласност“, регистрирана през 1990 г., участва във всички парламентарни  избори в периода 1990 – 2001 г.  За изборите, насрочени за 25 юни 2005 г., тя подава документи на 15.04.2005 г. пред Централната избирателна комисия, за да бъде регистрирана като участник, но получава отказ, тъй като не е изпълнила три от нововъведените условия в закона, който е изменен в началото на април същата година  – да представи доказателства за събрани 5 000 подписа,  документ за внесен депозит от 20 000 лева, както и удостоверение от Сметната палата, че е представила финансови отчети за последните три години, предшестващи изборите. Решението на Централната избирателна комисия е обжалвано пред Върховния административен съд, който оставя жалбата без уважение.

Жалбоподателят повдига оплакване, че въвеждането на промени в избирателния закон непосредствено преди провеждането на самите избори е създало пречки за участието на партията в тях.

Европейският съд анализира всяко едно от новите условия, като посочва, че сами по себе си те не създават пречки за участие в избори, съществуват и в други правни системи и поради това не поставят въпроси за съвместимост с чл. 3 от Протокол № 1.Съдът отбелязва обаче че две от тези условия – относно събирането на 5000 подписа, както и представянето на депозит от 20 000 лв, не са били били обект на обществен дебат преди приемането им. Проектът е бил внесен в парламента едва през февруари 2005 г. , а обсъжданията са проведени в края на март и началото на април с.г.  Така представляващите партията не са могли да цзнаят какви ще бъдат новите изисквания за участие в изборите преди датата на приемането на промените в закона – 7 април 2005 г. Като се вземе предвид и условието документите за участие да се представят в Централната избирателна комисия 46 дни преди датата на изборите, Европейският съд установява, че партията  е имала на рабположение само един месец – време, което не е било достатъчно, за да се изпълнят условията на новите изисквания. Съдът намира, че така е бил нарушен принципът на пропорционалност между легитимните интереси на обществото и правото на партията жалбоподател да участва в парламентарните избори, поради което е налице нарушение на чл. 3 от Протокол.

Author

Write A Comment