Affaire Georgiev c. Bulgarie (Requête no 47823/99) 15 décembre 2005

Съдът установява нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друго лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции по смисъла на член 5 § 3 от Конвенцията ( т.к. е преди измененията в НПК от 2000 г.).Съдът констатира, че доколкото по националното право задържането, разпоредено не от съдия не е в нарушение на закона, то не е предвидена  и законова възможност за обезщетение, поради което е налице нарушение и на  чл. 5§5.

Съдът намира  оплакването по чл. 3 във връзка с лошите условия в следствения арест в гр. Пазарджик за допустимо, но неоснователно.

Author

Write A Comment