Affaire Gospodiniv c. Bulgarie (Requête no 62722/00), 10 mai 2007

Съдебно производство за делба, продължило от 1995 г. до 14.03.2003 г.

През 1989 г., жалбоподателят внася срещу двамата си синове иск за съдебна делба на една къща, принадлежала на починалата му съпруга.  С решение от 19 юли 1993 г., районният съд възлага къщата на жалбоподателя срещу парично плащане към другите наследници и фиксира сумата, която жалбоподателя трябва да плати на двамата си сина. Това решение е потвърдено от окръжния  съд на Кюстендил на 18 февруари 1994 г. и от Върховния съд, като последна инстанция на 2 март 1995 г.

През 1995 г., синовете на жалбоподателя  подават молба за отмяна на решението от 19 юли 1993 г., възлагащо имота на жалбоподателя, с мотива, че той не им е изплатил цената на техните съответни дялове.Производството приключва с определенето на ВКС от 14 март 2003 г., с което е оставено в сила определението на долната инстанция, че жалбата на жалбоподателя е просрочена.

Съдът взема предвид положените усилия от страна на вътрешното правораздаване за ускоряване на процедурата. Но все пак трябва да се Съдът констатира, че положените усилия от страна на вътрешното правораздаване за ускоряване на процедурата  са се оказали безплодни. Освен това предложенията за дисциплинарно наказание на служителя отговорен за призоваването, не са били взети предвид. Проблемите относно призоваването на синовете на заинтересования са продължили през целия период на разглеждане на случая и са довели до повече от петнадесет отлагания на делото.Към това се добавя периода от над една година между първото произнасянена районния съд и започването на втората фаза на процедурата.В заключение, като се имат предвид конкретните елементи, Съдът счита, че в случая продължителността на процедурата по спора е прекалена и не отговаря на изискването за „разумен срок”.(§38)

Author

Write A Comment