Affaire Krasimir Yordanov c. Bulgarie (Requête no 50899/99), 15 février 2007

На 15 февруари 1991 г., срещу жалбоподателя започва разследване за обсебване на средства които са му поверени, по силата на стария член 258 от Наказателния кодекс и за нарушение на правилата за трансфер на валута (по силата на стария член 250). В рамките на разследването, на жалбоподателя са иззети търговски и счетоводни документи свързани с дейността му, три видео касети, съдържащи записи на търговски заседания, частна кореспонденция и международен паспорт, което е видно от протоколите от 14 и 26 февруари 1991 г. На 26 ноември 1998 г., районният прокурор прекратява наказателното производство поради отпадане на престъпния характер на трансфера на валута и поради недостатъчност на доказателствата относно нарушението за присвояване на средства.

Съдът констатира, че районният съд връща делото на жалбоподателя на прокурора за допълнително разследване на 2 октомври 1992 г. След тази дата, делото е останало в мъртва точка и от страна на властите не е извършено никакво действие до постановлението за прекратяване от 26 ноември 1998 г. Съдът счита, че подобен срок не може да бъде приет  за разумен и установява нарушение на чл. 6§1..

Съдът установява наред с това и нарушение на чл. 8. Същевременно е прието, че по повод двете констатирани нарушения жалбоподателят не е разполагал с ефективно вътрешно-правно средстов за защита.

Author

Write A Comment