Affaire Nikolay  Dimitrov c. Bulgarie (Requête no 72663/01), 27 septembre 2007

Съдът намира нарушение от страна на властите да изпълнят своите позитивни задължения по извършване на ефективно разследване във връзка с депозираната жалба от страна на жалбоподателя, че е бил подложен на нечовешко третиране и бит от няколко лица, които са го заплашвали по повод участието му като свидетел в наказателен процес.

Съдът посочва, че действията, нарушаващи член 3, ангажират отговорността на държавата, само когато са извършени от нейни служители. Все пак той припомня, че комбинирано с член 3, позитивното задължение, произтичащо  от член 1 на Конвенцията, за всяка една от държавите означава, че те са длъжни да вземат съответните мерки, за да попречат гражданите да бъдат подлагани на лошо отношение, дори когато то е от страна на частни лица.( A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil, 1998-VI, p. 2699, § 22 ; Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 73-75, CEDH 2001-V, E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, § 88, 26 novembre 2002, M.C. c. Bulgarie, no39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII). Освен това член 3 налага (самостоятелно или във връзка с член 13 от Конвенцията), задължението на националните власти да проведат официално и ефикасно разследване, когато едно лице изтъква по основателен начин, че е било жертва на действия, противни на член 3 и то независимо от това, какво е качеството на обвиняемото лице M.C. c. Bulgarie, no39272/98 § 153 ; Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005 ; Harman cTurquie (déc.), no 30950/96, 1er mars 2005 ; 97 membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et 4 autres c. Géorgie, no 71156/01, § 97, 3 mai 2007). Съдът отбелязва , че решенията на обвинението и на районния съд за прекратяване на наказателното преследване са мотивирани с липсата на каквито и да било доказателства сочещи, че жалбоподателят е бил жертва на престъпление. Но тези решения не отчитат нито медицинското удостоверение, представено от заинтересования, нито показанията на лекуващия лекар. Властите са се позовали на оттеглянето на жалбата от страна на жалбоподателя и са пренебрегнали предишните декларации на заинтересования и доказателствата събрани по време на разследването. Те са пропуснали да проведат някои действия по разследване, които се считат за необходими и най-вече да разпитат  няколко посочени от жалбоподателя свидетели,  въпреки указанията фигуриращи в прокурорското постановление от 6 юни 1998 г. Разследването има закъснения, които са неоправдани и произнесените решения за прекратяване са пренебрегнали събраните доказателства.

По мнението на Съда, така установените пропуски не се ограничават само до обикновени пропуски или грешки при преценката Констатираните недостатъци на разследването са прекалено многобройни и прекалено сериозни, за да може то да се определи като ефикасно. Поради това е установено нарушение на чл. 3 в неговите процедурни аспекти.

Author

Write A Comment