Affaire  Rashid c. Bulgarie (Requête no 47905/99), 18 janvier 2007

Анализът относно ефективността на проведеното разследване по повод оплакванията за употребата на сила от страна на полицията води Съда до заключението, че макар и такова да е започнало, то буди твърде много въпроси. «Начинът, по който са били приложени неговите разпоредби[на ЗМВР] в случая е довел до осигуряване на имунитет от наказателно преследване на отговорните лица. Не само, че те не са били разпитани като свидетели, но и военният  съд е постановил прекратяване на производството като единствения посочен мотив е   липсата на информация относно личността на лицата, поради което следствието не може да доведе до идентифицирането и наказването на виновните.»(§64) Съдът посочва, че това обстоятелство само по себе си е тревожно и че в подобни случаи той вече е установявал нарушение на чл. 3 от  Конвенцията, визирайки делото  Krastanov срещу България, no 50222/99, §§ 59 и 60, 30 септември 2004 г.)

Author

Write A Comment