Atanasov and Ovcharov v. Bulgaria (Application no. 61596/00),   17 January 2008

На 16 май 1994 г. срещу жалбоподателите е образувано предварително производство за измама. На 7 април 1997 г. Пазарджишката районна прокуратура внася обвинителен акт срещу жалбоподателите в Пазарджишкия районен съд за злоупотреба със служебно положение, измама и използване на неистински документ. Между 2 юни 1997 г. и 18 февруари 2000 г. районният съд провежда десет заседания. През този период съдията по делото е сменян три пъти по неизяснени причини. На съдебното заседание на 18 февруари 2000 г. районният съд установява, че на етапа на предварителното производство е имало процесуални нарушения, прекратява съдебното производство и връща делото на разследващите органи. Предварителното производство срещу жалбоподателите продължава без значително развитие до 2004 г. На 29 юни и 20 юли 2004 г. всеки от жалбоподателите подава молба до Пазарджишкия окръжен съд по реда, предвиден в новия член 239а от Наказателно-процесуалния кодекс  и моли съда да разпореди прекратяване на предварителното производство срещу тях. С постановление от 28 октомври 2004 г. окръжната прокуратура прекратява предварителното производство срещу жалбоподателите, тъй като давностният срок за наказателно преследване на съответните престъпления е изтекъл. С решение от 22 ноември 2004 г. районният съд потвърждава постановлението за прекратяване на предварителното производство срещу жалбоподателите и установява, че те не могат да искат промяна на основанията за неговото прекратяване. Съдът се мотивира, че ако жалбоподателите са искали наказателното производство да се прекрати поради липса на доказателства, че са извършили престъпление, те е трябвало да поискат производството да продължи въпреки изтичането на давностния срок, което те не са направили

Съдът констатира, че не са изложени факти или аргументи, достатъчни да го убедят, че продължителността на наказателното производство по настоящото дело е разумна. В частност, наказателното производство срещу жалбоподателите продължава десет години и половина и не стига по-далеч от фазата на разследването. В допълнение, от 18 февруари 2000 г. до 29 юни 2004 г. не са били извършени каквито и да било действия по разследване, както е установено от Пазарджишкия окръжен съд в решението му от 12 юли 2004 г. С оглед всичко това Съдът установява нарушение на чл. 6§1. Поради това, че ЗОДОВ не предвижда обезщетение за забавено правосъдие, а въведеното през 2003 г. ново средство за ускоряване на процедурата – чл.239а НПК се е прилагало само занапред, той установява нарушение и на чл. 13 във вр. с чл. 6§1.

Author

Write A Comment