Atanasov c. Bulgarie (Requête no 6046/08), 7 décembre 2017

/Решение на Комитет/

/Не е установено нарушение/

Жалбоподателят, шофьор на товарен камион, превозва автомобили от други държави в България за българска фирма. На 6 октомври 2005 г. пристигна в ГКП „Кулата“, превозвайки от Италия употребяван автомобил „Алфа Ромео“ и попълва съответните митнически документи от свое име.  Посочената   кола е приета на българската митническа територия и поставена под режим транзит, като тя е трябвало да бъде представена на  митницата в София преди 10 октомври 2005 г. При пристигането си в София той предава автомобила на фирмата, а не го представя пред митническата администрация.  На 19 май 2006 г. митнически служител от Кулата съставя констативен протокол за митническо нарушение на жалбоподателя, тъй като той все още не е представил автомобила на митническите органи. Жалбоподателят получава протокола един месец по-късно и дава обяснения, в които посочва, че е предал автомобила на получателя. На 19 юни 2006 г. митническият директор на Кулата налага на жалбоподателя две кумулативни административни санкции за неспазване на задълженията му по членове 45 и 47 от Закона за митниците. Разпоредено е на осн.  на член 233,ал. 3 от Закона за митниците, от жалбоподателя да бъде конфискувана сумата  от 10 413  лева ( митническата стойност на въпросния автомобил). Наред с това му е наложена и административна санкция глоба в същия размер на осн.  234a, ал. 11 от Закона.

На 12 юли 2006 г. представител на дружеството, за което е било предназначено превозното средство, декларира пред митническата администрация в София  реекспорта на автомобила, поради което не са начислени никакви мита за внос на превозното средство.

На 2 август жалбоподателят получава наказателното постановление, подписано от директора на митницата в „Кулата“ и го обжалва пред районния съд в Петрич. В жалбата си посочва, че е санкциониран неправилно за нарушение на дружеството. Съдът оставя жалбата без уважение, приемайки, че след като жалбоподателят е подписал съответните митнически документи от свое име, негово е било задължението да представи автомобила пред митническата администрация до 10 октомври в София, което той не е сторил. Фактът, че това задължение е било изпълнено много по-късно и че автомобилът е бил реекспортиран, не освобождава от отговорност жалбоподателя. Решението е оставено в сила от Административния съд в Благоевград.

Съдът констатира, че е налице намеса в правото на мирно ползване на собствеността и че в случая е приложима хипотезата на чл. 1 §2 от Протокол 1. Той подлага на анализ законността на намесата и нейната пропорционалност. Съдът констатира, че двете санкции имат своето правно основание в Закона за митниците, и че спорните мерки са насочени към предотвратяване на незаконния внос на стоки, които са свързани с „легитимна цел“   по смисъла на втория параграф на член 1 от Протокол № 1. Съдът взема под внимание, че жалбоподателят не е изпълнил задължението си да представи автомобила пред митническите власти в продължение на 9 месеца и едва след като започва административно-наказателното производство е извършен реекспорт на автомобила. В този смисъл Съдът приема, че националните власти са имали основанието да санкционират жалбоподателя и разполагат със свободата на преценка дали и как да направят това. Що се отнася до тежестта на въпросните санкции, Съдът   отбелязва, че това наистина е значителна сума и че жалбоподателят продължава да плаща този дълг на държавната хазна, но тези санкции съответстват на предвидените в националното законодателство минимални прагове. Независимо  че сумата е била два пъти по-голяма от митническата стойност на въпросното превозно средство,   месечните плащания, които извършва жалбоподателят,  са умерени (20 и 50 лв). Освен това жалбоподателят не е представил никакво доказателство, което да заключи, че задължението за извършване на такива плащания има решаващо отрицателно влияние върху цялостното му финансово състояние (вж. S.C. Complex Herta Import Export S.R.LLipova cRoumanie, no17118/04, § 38, 18 juin 2013, et, a contrario, Mamidakis cGrèce, no 35533/04, §§ 47 et 48, 11 janvier 2007).

Съдът достига до извода, че националните власти са постигнали справедлив баланс между, от една страна, общия интерес и, от друга страна, защитата на собствеността на жалбоподателя. Той счита, че намесата не е причинила на жалбоподателя прекомерна тежест, което би довело до несъответствие на оспорваните мерки с легитимната цел, която е била преследвана.

Поради това Съдът достига до извода, че не е било допуснато нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията.

По повод твърдяното нарушение на чл. 13 във вр. с чл. 1 от Протокол 1 Съдът отбелязва, че жалбоподателят е имал възможността да оспори наложените му санкции пред съд, който е разгледал оплакванията му на две инстанции и въпреки, че не е уважил жалбата му, не може да се заключи, че той не е разполагал със средство за защита.

Author

Write A Comment