Basarba OOD c. Bulgarie (requêtе n° 77660/01),   7 janvier 2010

На 1 октомври 1991 дружеството сключва договор за наем с общинска верига супермаркети, според която то наема един от магазините й. Срокът на договора е до 1 октомври 1994г.  Чрез допълнително споразумение от 1 септември 1992г. срокът на договора е удължен до 1 септември 1997г.  На 29 юни 1995г. дружеството   подава оферта до Софийски общински съвет да закупи магазина по преференциална процедура за приватизация за наематели на държавни и общински имущества, предвидена в чл. 35(1) от ЗППДОбП . С решение от 27 септември 1996г. общинският съвет отхвърля молбата на дружеството от 29 юни 1995г., тъй каточл. 35(1) от Закона за приватизацията не са били изпълнени -договорът за наем на магазина бил “с дата по-късна от 15 октомври 1993г.“

На 24 октомври 1996г.  дружеството  обжалва отказа. С решение от 5 март 1998г. Софийски градски съд се произнася в негова полза, отменя решението на Общински съвет от 27 септември 1996 г. и връща делото  за преразглеждане. Съдът констатира, че преди 15 октомври 1993г. дружеството е било наемател на магазина и че с отхвърлянето на офертата му за приватизация поради това, че не е било наемател, Общински съвет е действал в противоречие със закона.  Решението не е обжалвано и влиза в сила на 2 април 1998 г. Дружеството отправя няколко молби, за да бъде изпълнено решението на съда. В отговор с писмо от 9 юли 2001г., Столичната общинска агенция за приватизация уведомява Дружеството – жалбоподател, че на 27 април 1998г. Общински съвет е преобразувал общинската верига супермаркети и я е разпределил в две производни дружества; магазинът  бил включен в капитала на едно от тези дружества, което е било приватизирано на 24 февруари 1999г.

Съдът, като намира, че решението на СГС от 5 март 1998г. се отнася до вероятното право на дружеството да придобие определен имот при преференциални условия, счита, че това решение е било определящо за гражданските права и задължения на Дружеството – жалбоподател, поради което достига до извода, че  член 6 § 1 е приложим в случая.  Съдът отбелязва наред с това, че на 5 март 1998г. СГС е отхвърлил отказа на Общински съвет да започна процедура на приватизация следствие офертата на Дружеството – жалбоподател по чл 35(1) от ЗППДОбП и е върнал случая на Общински съвет за преразглеждане . След това Общински съвет не само е имал задължението да спази това съдебно решение, но също и законовото задължение според чл 35(2) от Закона   да започне преференциална процедура на приватизация  до два месеца от произнасяне на решението за окончателно, да подготви приватизацията на въпросния имот и да го предложи за продажба на страната с право да го закупи на преференциална цена равна на оценката на имота. Но той не е направил това. Нещо повече, като приключва отделна процедура за приватизация и продава въпросния имот на друг купувач, той е направил невъзможно самото изпълнение на съдебното решение.

Това е достатъчно, за да може Съдът да заключи, че в този случай има нарушение на правото на дружеството – жалбоподател на изпълнение на окончателно решение в негова полза, като аспект от правото му на достъп до съдебен процес, гарантирано от член 6 § 1 от Конвенцията.

Съдът установява наред с това и нарушение на чл. 1 от Протокол 1.

Author

Write A Comment