Business Support Centre c. Bulgarie (requêtе n° 6689/03),  18 mars  2010

Делото третира проблеми, подобни на случая “Булвес” ООД срещу България по повод отказ за възстановяване на ДДС поради констатирани нарушения на предходен доставчик.

На 14 декември 1998 г. Центърът за подкрепа на бизнеса сключва споразумение с Министерство на външните работи на Австрия за създаване на бизнес инкубатор за малки и средни предприятия в Русе. В хода на осъществяването на проекта организацията-жалбоподател се задължава да обнови имот на Общински съвет – Русе срещу предоставеното му право на ползване за срок от десет години за целите на бизнес инкубатора. Обновяването приключва на 9 февруари 2000 г. и струва 192 761 лева, платени изцяло от организацията-жалбоподател. В хода на работите по обновяването на общинския имот Центърът за подкрепа на бизнеса получава доставка от едноличен търговец на стойност   68 400 лева  (57 000 лева   е цената на стоките или услугите и 11 400 лева   е размерът на  ДДС). Доставчикът издава на организацията-жалбоподател фактура № 126/20.07.1999 г., която след това е платена изцяло, с включен ДДС. Организацията-жалбоподател завежда доставката в отчетната си документация за м. юли 1999 г. и подава декларация по ДДС за същия период на 16 август 1999 г.  Доставчикът, от друга страна, не завежда сделката в отчетната си документация, не подава декларация по ДДС и не погасява своите задължения към хазната.

На 11 април 2000 г. данъчните власти провеждат одит на организацията-жалбоподател, който по отношение на ДДС обхваща периода от 1 юли 1999 г. до 29 февруари 2000 г. В хода на одита е извършена насрещна проверка на доставчика, за да се установи дали доставката е своевременно отчетена и заведена в счетоводната му документация. В резултат се констатира неизпълнението на задълженията му, свързани със счетоводната отчетност и внасянето на ДДС. На 31 август 2000 г. Централната данъчна служба на Териториална данъчна дирекция – Русе издава данъчен акт на организацията-жалбоподател. Във връзка със  сделката по фактура № 126/20.07.1999 г. данъчните власти отказват на организацията-жалбоподател правото за приспадане на внесен ДДС за доставки в размер на 11 400 лева  (5 828 евро), тъй като доставчикът не е завел сделката в отчетната си документация, не е подал декларация по ДДС и не е погасил своите задължения към хазната. По този начин данъчните органи приемат, че въпросната доставка не е “обложена” с ДДС и следователно организацията-жалбоподател няма право да си го приспадне.

По отношение на доставката по фактура № 126/20.07.1999 г. организацията-жалбоподател е трябвало втори път да заплати ДДС в размер на 11 400 лева  (5 828 евро). Освен това върху тази сума е била начислена и лихва на стойност 1 396,83 лева (714 евро). Ревизионният акт е обжалван по съдебен път. При постановяването на своите решения съдилищата също заключават, че доколкото доставчикът не е подал декларации по ДДС и не е погасил своите задължения към хазната, организацията-жалбоподател няма право на приспадане на платен ДДС.

В своя анализ относно наличието на нарушение на чл. 1 от Протокол 1 Съдът намира, че случаят е сходен с този по делото   Bulves AD v. Bulgaria (no. 3991/03,   22 January 2009). Той се позовава на изводите, до които е достигнал в § 71 от цитираното решение и че дружеството не следва да понесе тежестите от неизправността на своя съконтрахент, след като властите са установили, че не е налице данъчна измама и че самото дружество не е нарушило действащото данъчно законодателство.

Съдът отбелязва, че единствената видима разлика между двете дела е липсата на сигурност дали доставчикът в крайна сметка е уредил задълженията си към държавната хазна, предвид наличието на внесен ДДС в размер на 11 400 лева (5 828 евро) от страна на организацията-жалбоподател. Съдът обаче отбелязва, че това е било изцяло в правомощията на данъчните власти, които, след като са установили, че доставчикът не е изпълнил своевременно и цялостно задължението си за отчитане и плащане на ДДС, са могли да извършат данъчна проверка и да образуват срещу него производство, за да съберат просрочените вземания със съответната лихва. Ето защо това няма пряко отношение към преценката на Съда за организацията-жалбоподател.

Намерено нарушение на чл. 1 от Протокол 1. Присъдено обезщетение за претърпяните имуществени вреди.

Author

Write A Comment