Case of Angel Angelov v. Bulgaria (Application no. 51343/99),15 February 2007

На 27 юли 1993 г. жалбоподателят, който е таксиметров шофьор, удря пешеходец с колата си. Жалбоподателят откарва пострадалия до най-близката болница, където той почива няколко дни по-късно въпреки усилията на лекарите.

С присъда от 3 юни 1997 г. Окръжният съд признава жалбоподателя за виновен и го осъжда на една година лишаване от свобода условно. Съдът също разпорежда отнемане на шофьорската книжка на жалбоподателя за срок от една година.  На 10 юни 1997 г. жалбоподателят обжалва пред Върховния касационен съд. На 14 ноември 1997 г. Върховният касационен съд като апелативна инстанция в тричленен състав отхвърля жалбата.  На 6 май 1998 г. жалбоподателят подава пред Пловдивския окръжен съд молба за преглед по реда на надзора , която би трябвало да се разгледа от петчленен състав на Върховния касационен съд в преходния период след измененията от 1998 г. На 24 март 1999 г. съдия от Върховния касационен съд отхвърля молбата като неподадена в срок и разпорежда връщането на делото в Окръжния съд. Разпореждането е направено на стандартен формуляр, в който се казва, че молбата е отхвърлена като неподадена в срок, без да се споменават никакви дати. Името на съдията, издал разпореждането, не се посочва.

Съдът намира за установено с достатъчна сигурност, че жалбоподателят  е подал молбата за преглед по реда на надзора   в рамките на съответния срок. Следователно, разпореждането от 24 март 1999 г., отхвърлящо жалбата като неподадена в срок, не може да се смята за обосновано прилагане на легитимно процесуално ограничение на правото на жалбоподателя на достъп до съд. Нещо повече, фактът, че разпореждането не съдържа датите, на които според решаващия съдия е започнал и изтекъл относимият срок, и датата, на която е подадена жалбата, трудно може да покрие стандартите на чл. 6 от Конвенцията, който, според установената практика на Съда, въплъщава като принцип на доброто правосъдие изискването, че съдебните решения следва да излагат адекватно своите мотиви (вж. решението по делото García Ruiz v. Spain [GC], no. 30544/96, § 26, ECHR 1999‑I) Той установява нарушение на правото на жалбоподателя на достъп до съд по чл. 6§1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment