Case of Decheva and Others v. Bulgaria (Application no. 43071/06),26 June 2012

/реституция по благоустройствените закони/

Наследодателят на жалбоподателите разполагал с дворно място с няколко сгради в Жеравна, което през 1968 г. е отчуждено и предоставено за нуждите на държавна туристическа агенция. След приемането на закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ през 1992 г. имотът е възстановен на жалбоподателите по съдебен път с решение на Върховния съд от 1995 г. , след като кметът  не уважава молбата им и е обжалван негов мълчалив отказ.  През 1999 г. община Котел предявява иск срещу жалбоподателите, с който твърди, че тя е собственик на сградите в имота, тъй като съществуващите били разрушени . С окончателно решение от 2006 г. ВКС уважава иска, приемайки, че общината е субект, различен от кмета, който не  е действал като неин представител в първото производство, поради което решението по него не се ползва със сила на пресъдено нещо по отношение на второто производство.

Европейският съд установява нарушение на правото на собственост, тъй като след решението от 1995 г. жалбоподателите са се снабдили в нотариален акт и макар че никога не са влезли във владение на имота, те са имали собственост по смисъла на чл. 1 от Протокол 1. Както и в решението по делото Кехайя и други той констатира, че в резултат на непризнаване силата на пресъдено нещо на първото решение се е стигнало до повторна съдебна процедура, в резултат на която е било засегнато правото на собственост на жалбоподателите без това да е било в интерес на обществото, поради което е допуснато нарушение. На жалбоподателите е присъдено обезщетение за нанесените им имуществени вреди.

Author

Write A Comment