Case of  Djangozov  v. Bulgaria (Application no. 45950/99, 8 July 2004

Съдът отбелязва, че гражданското производство (по повод предявен иск за неимуществени вреди срещу главния редактор на вестник, публикувал статия, в която е накърнено доброто име на жалбоподателя)  е започнало на 2 март 1995 г. и до юли 2003г., датата на последна информация от страните, то все още е било висящо във второинстанционния съд. Следователно, производството е продължило поне осем години и четири месеца без да е приключило окончателно, като тази продължителност не отговаря на изискването за  разумен срок с оглед поведението на властите, които имат основна вина за забавянето му. Съдът не намира за необходимо да разглежда самостоятелно повдигнатите оплаквания по чл. 8. Той констатира нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита при наличието на нарушение на разумната продължителност на гражданското производство.

Author

Write A Comment