Case of  Fileva v. Bulgaria (Application no. 3503/06) 3 April 2012

Жалбоподателката повдига оплакване, че в резултат на възобновяването на прекратено по отношение на нея наказателно производство тя е била лишена от достъп до съд по повод междувременно заведения от нея иск на основание ЗОДОВ срещу прокуратурата и че наказателните съдилища не са действали безпристрастно.

Фактите по делото са следните. През юни 1999 г. жалбоподателката е разпитана като заподозряна, а след като е образувано досъдебно производство, през май 2001 г. срещу нея са повдигнати обвинения в извършването на три престъпления – едното през 1992, а другите две – през 1999 г., във връзка с изпълняваните функции на служител в поземлена комисия в Асеновград.  На 14.07.2005 г. производството е прекратено от окръжната прокуратура в Пловдив, която в постановлението си приема, че по повод престъплението от 1992 г. не са налице доказателства да е извършено от жалбоподателката, а и наказателното производство по него е погасено по давност. По другите две обвинения е посочено, че действията й не представляват престъпление. Постановлението не е обжалвано и влиза в сила, а през ноември с.г.   жалбоподателката предявява иск по ЗОДОВ. Няколко дни по-късно прокурор от окръжната прокуратура прави изявление, че подобно действие от нейна страна би могло да има неблагоприятни последици за нея. По разпоредена от Апелативния прокурор вътрешна проверка на прекратените преписки на 23.03.2006 г. производството срещу жалбоподателката е възобновено. С постановление от юли 2007 г. то е частично прекратено  във връзка с обвинението за престъплението от 1992 г. С присъда от октомври 2007 г. жалбоподателката е осъдена за извършени от нея престъпления през 1999 г. Апелативният съд частично отменя присъдата и оправдава жалбоподателката по едно от обвиненията, а по другото намалява наложеното й наказание. Решението на въззивната инстанция е оставено в сила от ВКС.

По започналото производство по ЗОДОВ въз основа на предявения иск от ноември 2005 г.  Окръжният и Апелативният съд отхвърлят исковете, приемайки, че те са били преждевременно предявени предвид възобновеното наказателно производство, а по отношение на периода преди възобновяване на производството, доколкото то е било възобновено, не би могло да се счита, че то е било незаконно водено.ВКС отменя частично решенията на предходните инсатнции, уважавайки иска по повод повдигнатото обвинение за престъплението от 1992 г., но приема като начална дата на незаконните действия не датата на първоначалното прекратяване на производството през 2005г., а датата на повторното му прекратяване – януари 2007 г., тъй като тогава бил постановен окончателният акт.

Европейският съд отбелязва, че не би могъл да „спекулира” дали наказателното производство срещу жалбоподателката е било възобновено за отмъщение по повод предявения от нея иск по ЗОДОВ, но органите на прокуратурата като страна в това производство са били в състояние да повлияят на изхода  на подобен процес, тъй като  възобновяването на наказателното производство препятства възможността на гражданския съд да се произнесе.(§43) Съдът изтъква, че липсата на процедурни предпазни мерки по повод възобновяването на наказателните производства (ограничаване във времето, препратки към ясни законови основания или възможност за обжалване пред съд на тези прокурорски актове) поставят в неравностойно положение гражданите по отношение на прокуратурата, като това накърнява самата същност на правото на достъп до съд. Съдът специално отбелязва и становището на Главния прокурор, изразено в едно негово интервю, че така се създават предпоставки за злоупотреби.(§44)

Author

Write A Comment